We willen welzijn

Onze standpunten 2022 - 2026

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

We willen welzijn

Jong geleerd, beter gedaan

We willen onderwijs gezonder maken. Gezond onderwijs betekent goed geventileerde gebouwen, meer bewegingsonderwijs door gekwalificeerde gymleraren, meer oog voor speciaal onderwijs en gezonde voeding in de scholen. Met extra financiële support voor kinderen die het thuis minder hebben. Want kinderen zijn ons kostbaarste bezit maar niet elk kind heeft hetzelfde bezit.

De kliko’s bij het afval

We willen minder kliko’s in de tuin en langs de straat. Want achteraf scheiden van afval blijkt beter te werken dan vooraf. Plastic mag gerust bij het restafval en papier kan worden weggebracht of ingezameld door vrijwilligers voor verenigingen of goede doelen. Zonder kliko’s worden de tuinen ruimer en reduceren we kosten, dus gunstig voor iedereen.

Geen stilte alstublieft

We willen extra capaciteit in het gemeentehuis om wensen en initiatieven van inwoners te faciliteren. We waarderen actief en integraal meedenken over oplossingen en nieuwe inzichten. Hiervoor is bijtijds en helder communiceren met inwoners van groot belang. En het is van het grootste belang dat we iets met hun inbreng dóen. Alleen zo kunnen we het samen beter doen.

Laat maar waaien

We willen niet dat windmolens of zonnevelden de bestaande natuurgebieden in onze gemeente aantasten. Hoewel energieopwekking in de kern geen lokaal of regionaal maar een landelijk vraagstuk is, vinden we het wel raadzaam om zonne-energie slim te benutten. Bijvoorbeeld door daken van overheidsgebouwen, bedrijven en woningen in te zetten voor zonnepanelen. Ook willen we als gemeente werkelijk groen zijn in onze ‘ecologische voetafdruk’ en onze eigen energie opwekken. We supporten dan ook alle initiatieven die groene energie laten samengaan met groen wonen.

Money for nothing?

We vinden dat geen kind in armoede mag leven. Iedereen heeft recht op een toekomst. We willen dat buurtcoaches blijvend worden ingezet om knelpunten binnen gezinnen te signaleren met sociale teams aan huis. En bieden oplossingen met extra financiële mogelijkheden. Dat kunnen we nú doen om het morgen met elkaar beter te maken.

Voor Bob en Badr

We willen discriminatie in afkomst, geaardheid, nationaliteit en geloof tegengaan. Het mag niet, het kan niet! Dus zetten we in op voorlichting en educatie door de “stichting Balans” op de Basisscholen. Ook willen we een actief beleid voeren om het roken, drugs- en alcoholgebruik bij jongeren te ontmoedigen. Want de jeugd heeft de toekomst en daar kunnen we nu mee beginnen.

Iedereen sport mee

We willen dat iedereen in Soest en Soesterberg zoveel mogelijk kan meedoen met activiteiten. We vinden dat jongeren tot 18 jaar minimaal 1 sport kunnen beoefenen met een zo breed mogelijk aanbod, zowel in de buiten-, binnen- als denksport. Ook willen we meer sportfaciliteiten voor ouderen. Door hiervoor bestaande middelen blijvend beschikbaar te houden zodat bijvoorbeeld SWOS-programma’s voor sport met ouderen kunnen doorlopen. Dit bevordert de lichamelijke- en geestelijke gezondheid van iedereen en draagt tevens bij aan het terugdringen van eenzaamheid.

Dat is sportief zeg!

We willen dat iedereen in Soest en Soesterberg kan meedoen met activiteiten. meer aandacht voor sport en gezondheid. Want ‘gezond blijven’ is altijd gezonder dan ‘gezond worden’. Dus willen we middelen beschikbaar maken voor samenwerking met organisaties voor het stimuleren van preventie en verbinding tussen sport, gezonde leefstijl en bewustwording. Dit doen we met sportorganisaties en verenigingen, met leefstyle-coaches en in het onderwijs.

Restaureren kun je leren

We moeten in Soest en Soesterberg meer oog hebben voor ons gemeentelijk groen en het onderhoud van onze wegen. Als inwoners achterstallig onderhoud signaleren, moet de gemeente voortvarend in actie komen. Dat neemt ergernissen weg en vergroot de leefbaarheid.

Kijk op kunst en cultuur

We steunen de kunst en cultuur in de gemeente. Want kunst en cultuur verrijken en verbreden de horizon van iedereen. Samen zingen in een koor, naar de film in Artishock, een expositie bekijken in Museum Oud Soest of een voorstelling bijwonen in Cabrio verbindt onze inwoners met elkaar. Geen enkele culturele instelling kan zonder de gemeentelijke en/of landelijke financiële support. Samen met alle culturele partners willen wij het culturele landschap behouden en verder ontwikkelen.

We blijven bereikbaar hoor

We willen Soest en Soesterberg bereikbaar houden. We verbeteren de bereikbaarheid van Soesterberg met betere openbaar vervoersverbindingen naar de omliggende gemeenten en de NS-stations in de regio. Dit stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer en zorgt voor ‘minder files’ en ‘meer flow’.

De mantel der liefde

We willen mantelzorgers optimaal ondersteunen bij het om- en aanbouwen van de woning. Dit doen we door het eenvoudiger uitgeven van vergunningen. Dit geldt ook voor premantelzorgwoningen. Ook moet de informatievoorziening ten behoeve van de mantelzorgers door de gemeente beter en duidelijker worden gecommuniceerd waar- door zij de weg naar adequate hulp sneller kunnen vinden. Zo zorgen we voor elkaar.

Groen geleerd. Oud gedaan.

We willen extra inzet van middelen voor natuur- en milieu-educatie (NME) op de basisscholen. Zo maken wij kinderen bewust van de natuur en het belang van duurzaamheid. Nu investeren in onze inwoners van morgen en niet nu bezuinigen op de mogelijkheden om deze kennis bij te brengen.

Knappe koppen

We willen echt duurzamer worden en dan hebben we de juiste inzichten nodig. Dus gebruiken we overheidssubsidie om experts in te zetten voor een energiescan op woningniveau. Een duurzaam advies zonder kosten voor onze inwoners. Zo kunnen we slim verduurzamen met het juiste stappenplan en voorkomen we aanpassingen die later overbodig blijken.

Veiligheid voorop

We willen meer aandacht voor veiligheid door de inzet van extra BOA’s die ook ’s avonds een veilige wijk garanderen. We willen optische versmalling door markering van fietspaden aan weerszijden op de weg voor onder andere de Di Lassostraat. Ook moeten we snel- heidsduivels tegengaan met beperkende maatregelen op de Beukenlaan, Peter van den Breemerweg, de Di Lassostraat en de Dalweg.

Belofte maakt schuld

We willen realiseren wat de gemeente al veel eerder beloofde. Belofte maakt schuld en wij zorgen ervoor dat de gemeente doet wat zij zegt. Renovaties van straten en stoepen en rioleringswerkzaamheden zoals de F.C. Kuyperstraat moeten versneld worden gerealiseerd. Dat is beter voor alle bewoners én de buurt.

We houden het gas erop!

We willen het bestaande gasleidingennetwerk behouden voor de toekomst. Waar nu gas door de buizen gaat, kan later waterstof door worden getransporteerd. Door deze keuze te maken, sorteert de gemeente voor op nieuwe technologie ontwikkelingen en versnelt hiermee de energietransitie van morgen. Regeren is vooruitzien, daarom is het essentieel nu te kijken naar de mogelijkheden van morgen.

naar onze standpunten over werken

naar onze standpunten over wonen