We willen wonen

Onze standpunten 2022 - 2026

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

We willen wonen

Kijken, kijken, kopen

We hebben meer woningen nodig en dus willen we bouwen. Koop én huur, voor iedereen. Voor jongeren, die blijven of terugkomen naar Soest en Soesterberg na een studie maar ook voor starters, voor doorstromers, voor senioren. Voor elke generatie, jong en oud. Zo helpen we Soest en Soesterberg verder en vooruit en houden we het ondernemersklimaat, de middenstand, het schoolaanbod, de horeca, de sport en het culturele leven gezond en levend.

The green, green grass of home

We willen bouwen op plekken, die de meeste huizen opleveren en het minste natuur- waarde kost. Daarbij gaan we niet elke postzegel groen die we hebben volstorten maar kijken wij selectief wat wel en niet werkt op welke plek. Soest staat bekend om haar groene karakter en dat moeten we zo houden. Dat wordt nu onvoldoende erkend en beschermd in de keuzes die gemaakt worden. We kijken altijd eerst binnen de rode contouren en pas dan hoe we de juiste plekken erbuiten kunnen benutten. We moeten stoppen met het heilig verklaren van elk grasland en stukken ‘Nieuw Soest’ ontwikkelen op plekken waar dat kan. Er zijn mogelijkheden aan de rafelranden van ons dorp met een lagere natuurwaarde, om heel veel nieuwe, betaalbare woningen te ontwikkelen met prima ontsluiting richting de dorpskern en passend in de omgeving. Mogelijkheden zien wij onder andere op; het grasland achter 'De Schans', omgeving Stadhouderslaan, project 'de Maten' en het TBS-terrein. Een transitie van winkelpromenade Soest Zuid ligt ook binnen de mogelijkheden en ook moet de doorontwikkeling van woningbouw in Soesterberg Noord versneld worden. We willen niet bouwen op 'De Meent' en 'Soester Hoogveen'. Zo bouwen we aan Soest en Soesterberg zonder het groen geweld aan te doen.

Dromen worden wensen

We bouwen voor de toekomst. Willen we het maatschappelijke vraagstuk van onze huisvesting oplossen, dan moeten we gemeentegrond voor de bouw van volwaardige (starters)koopwoningen tot € 250.000 verkopen tegen gereduceerd tarief. Op die manier kan iedereen weer een nieuwbouwwoning kopen en zetten we tegelijkertijd sterk in op het anti-speculatiebeding. Zo kan de jonge onderwijzer ook thuis wijs zijn, de politieagent zijn eigen buurt veilig houden en kan de verpleegkundige ook haar eigen tuin verzorgen.

Je bent oud en je wilt wat

We willen senioren-woonzorggebouwen realiseren. Veilige en prettige woonlocaties voor ouderen die dat willen. Een ‘bejaardenhuis 2.0’ met zelfstandig wonen met elkaar en midden in de samenleving. Want wij vinden dat onze ouderen een levendige toekomst verdienen, bij voorkeur dichtbij alle voorzieningen.

We moeten opgeladen worden

We zijn groen en moeten ook groen doen! We willen dat iedereen zijn elektrische auto kan opladen door zoveel mogelijk lantaarnpalen te voorzien van een laadstation. Daarnaast willen we extra oplaadpunten creëren op centrale plekken dichtbij woonwijken en sportvelden. Om de parkeerdruk eerlijk te verdelen, blijven alle parkeerplekken beschikbaar voor zowel elektrische- als benzineauto’s. Zo laden we Soest en Soesterberg op voor de toekomst.

Oud wordt nieuw

We willen oude gebouwen een nieuwe bestemming geven. Leegstaande bedrijfspanden – in woonwijken of aan de rand van bedrijventerreinen – worden opgebouwd tot woningen, appartementen of studio’s voor mensen die gescheiden zijn en alleenstaanden. Op deze manier verdelen wij de kubieke meters die zo nodig zijn voor degenen die ze nodig hebben slim en efficiënt. En brengen we mensen en wensen dichterbij bij elkaar.

Meer is minder is meer

We vinden dat bewoners die een grotere huurwoning achterlaten, voorrang moeten krijgen op een kleinere huurwoning. Zo bevorderen we doorstroming in de huursector en zorgen we voor een betere balans tussen de ruimte die we hebben en alle woonwensen die we hebben. En dan mag iets achterlaten, beloond worden met een fijne - meer passende - plek. De inzet van een wooncoach helpt je hierin op weg naar je nieuwe huis.

Er gaat iets boven de zaak

We willen onze winkelstraten nieuw leven inblazen door ze opnieuw in te richten. Met aantrekkelijke shops gemengd met wonen omdat wonen en winkelen perfect samengaan. Dit stimuleert de bedrijvigheid en de veiligheid. Bovendien blijven onze winkel-woonstraten dan ook na sluitingstijd levendig. Wel zo prettig voor de buurt.

We geven terrein een prijs

We zien - net zoals zo veel inwoners van Soest - enorme kansen voor het combineren van woningen en werken op het voormalige TBS-terrein. Het ligt er klaar voor en de uitvalswegen zijn er al. Elke terrein heeft zijn prijs en juist op deze locatie ligt de meerwaarde van wonen en werken voor de hand. We kunnen het plan voor dit terrein alleen anders inrichten... met nieuwe inzichten. En daar willen we dan ook zo snel mogelijk werk van maken.

Samen wonen samenstellen

We willen een meer gevarieerde mix aan woningen, een veilige omgeving, meer groen en een betere infrastructuur. Een diverse wijksamenstelling nodigt uit tot onderlinge ontmoetingen, samen spelen en sporten. Dat stimuleert de sociale samenhang en leefbaarheid. Zo werken we aan een inclusieve samenleving waarin niemand uitgezonderd wordt.

We willen graag zelfstandig blijven

We stimuleren de samenwerking met onze buurgemeenten. Wel doen we dat met het oog op de versterking van de positie van de gemeente Soest in deze regio. Dus willen we altijd de bevoegdheid behouden om op te komen voor onze eigen inwoners.

naar onze standpunten over werken

naar onze standpunten over welzijn