Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze updates & nieuws

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

Opening van 'De Werf' - Start bouw op de Engh
Opening van 'De Werf' - Start bouw op de Engh

Onze wethouder Karin Scholten heeft samen met omwonenden en de Alliantie het startsein gegeven voor de bouw van 56 woningen op de voormalige gemeentewerf op de Engh.

Er worden 42 sociale huurappartementen, 7 sociale huurwoningen en 7 middel-dure huurwoningen gerealiseerd. Het geheel is op een speelse manier opgezet zodat het goed past in de omgeving van de Engh.
Er is een opzet gekozen die zeer prettig aanvoelt.

Soest2002 is zeer verheugd over dit plan en de start van de bouw. Het betreft een prachtige plek voor onze inwoners.

Het nieuwe politieke jaar is weer in volle gang.
Het nieuwe politieke jaar is weer in volle gang.

Na een heerlijke vakantieperiode betekent dit werk aan de winkel voor de raadsleden.

Dat betekent in gesprek gaan met de actiegroep rond het van Oestterrein aan de Clemensstraat, op bezoek gaan bij Frank Rademaker van RV&O (zie foto; Jan en Martien van Soest2002 in gesprek met bewoners).

Maar ook de energietransitie vereist dat je je daar in verdiept. Dus op weg naar de bijeenkomst in Hoevelaken waar de RES en de brief van de Provincie aangaande windmolens centraal stond.

Ook voor jong en oud werd er in de sportboulevard de Engh voor de 4e keer het Soester Kennismaking Sport Event georganiseerd. Verschillende verenigingen waren daar present en boden de aanwezigen afwisselende activiteiten. Tot mijn genoegen was het er erg druk met vooral zeer enthousiaste jongens en meisjes.

Daarnaast staan de fractievergaderingen , de informatieavonden en de raadsvergaderingen al weer op de agenda.

Kortom, het echte politiek werk vraagt alweer de nodige aandacht.

Politiek werk dat je eigenlijk alleen goed kan doen als je voldoende input krijgt van de burgers.

Dus heb je een idee of zit je ergens mee laat het weten aan de raadsleden.

Spreek ze aan of mail de raadsleden. Of kom tijdens een raadsvergadering eens naar het gemeentehuis.

Algemene beschouwing Begroting 2023
Algemene beschouwing Begroting 2023

De fractie van Soest2002  is zeer tevreden met het feit dat het coalitieakkoord met als motto Bouw aan de toekomst, samen aan de slag geheel financieel gerealiseerd kan worden in deze begroting.

Een van de grote opgaven is werken aan het woningtekort , helaas is de uitkomst van de Taskforce dat naast  een personeelstekort er ook een cultuuromslag dient plaats te vinden. Daarnaast zijn veel beleidskaders verouderd en aan vernieuwing toe.

Er is  veel werk aan de winkel om het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. De begroting van 2023 trekt hier dan ook geld vooruit om de gestelde doelen te bereiken. Willen wij het tekort aan woningen verminderen dan zal hier alle aandacht naar uit moeten gaan.

Om het Dorpse karakter van Soest te behouden moet er gekeken worden naar nieuwe locaties om  zo te voorkomen dat de kern van Soest volgebouwd gaat worden. Soest2002 vindt het erg belangrijk dat dit punt uit het coalitieakkoord  met voortvarendheid opgepakt wordt zodat snel voor iedereen duidelijk wordt waar gebouwd gaat worden.

Er is daarnaast nog veel werk te verzetten zoals een nieuwe visie sociaal domein, cultuurvisie, sportvisie en  mobiliteitsvisie. Van een aantal onderdelen is op dit moment  nog niet of onvoldoende bekend wat de financiële gevolgen zijn. Tevens zijn er nog diverse grote projecten in ontwikkeling zoals Dalweg en Soesterberg Noord. Ook hiervan is nog niet precies duidelijk hoe de financiële consequenties zijn. Door de sterk gestegen bouwkosten is maar zo te verwachten dat diverse grondexploitaties duurder zullen uit pakken.

Ook de sterk gestegen energiekosten zal de gemeente maar ook de inwoners erg raken. In hoeverre moeten we als lokale overheid de burgers hierin ondersteunen die niet meer rond kunnen komen.  Een uitgebreide analyse van alle regelingen die wij hebben om onder meer de minima te ondersteunen vinden wij erg belangrijk.

 De vraag is ook in hoeverre zijn alle regelingen bij de inwoners bekend en moeten we niet alles in het werk stellen om te  bereiken dat ook degenen die dat nodig hebben toegang tot de regelingen weten te vinden.

Onze fractie staat positief tegenover de extra middelen die  ter beschikking staan om zo te voorkomen dat bewoners met een schulden op tijd worden geholpen zodat hun schuldenlast niet verder oploopt. Ook uitbreiding van het inlooppunt Geld op Orde Soest (GOOS) kan hier bij helpen.

We houden veel geld over in deze begroting en ook voor volgende jaren ziet het er gunstig uit, maar uit voorgaande blijkt dat  voorzichtigheid is geboden en we moeten daarom nu niet veel extra’s uitgeven.

Het vertrouwen in de overheid is steeds meer gedaald helaas. Wij moeten hier ook de nodige aandacht aan besteden om dit vertrouwen terug te winnen.

Wij juichen het toe dat het college gaat praten met de burgers uit de wijken in Soest. Uit de burgerpeiling waarstaatjegemeente blijkt dit ook overduidelijk. Een betrouwbare overheid zijn betekent ook dat telefoontjes en mails worden beantwoord. Leg uit waarom iets langer duurt of nog niet kan, niets van je  laten horen wekt altijd veel ergernis op en werkt het vertrouwen ook niet in de hand. Zorg dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Tot  slot wensen wij het college en het ambtelijk apparaat veel innovatiekracht, wijsheid en sterkte toe bij hun werk.

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter | Soc. domein & Bestuur

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid | RO & Economie

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid | Onderwijs, Jeugd & Dienstverl.

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.