Soest2002, voor een vitaal en levendig Soest

Dat moest anders vond Soest2002 en presenteerde zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 als de partij die zich inspant voor een vitaal en levendig Soest en Soesterberg. Centraal in haar visie stonden en staan de behoeften en wensen van de inwoners van beide dorpen. Wat hebben jong en oud nodig om hier aangenaam te kunnen wonen, werken en verpozen? Hoe blijft het winkelbestand op peil? En wat zorgt ervoor dat ondernemers hier voorspoedig kunnen ondernemen? Lees verder

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via onze contactpagina.

Nieuws

Updates en persberichten van de Soest2002

Een Masterplan, instrumenten, maar nog steeds geen starterswoningen!
Een Masterplan, instrumenten, maar nog steeds geen starterswoningen!

Starterswoningen. Onze jongeren snakken naar een eigen huis. Koop of huur: beide zijn onbereikbaar. Veel te weinig woningen gebouwd en veel te weinig woningen voor de starters gebouwd.

De afgelopen week heeft de Gemeenteraad gesproken over de “Instrumenten” voor het Masterplan. Vorig jaar is dit Masterplan vastgesteld. Doel: het reguleren van het aanbod nieuwbouwwoningen. De Gemeenteraad zag een hiaat in de ontwikkelingen: veel duurdere woningen, maar een grote vraag naar sociale- en starterswoningen. Daar moest wat aan gedaan worden. In het Masterplan maakten we daarover betere afspraken. Ontwikkelaars moeten zich hieraan houden. Dat moest nog wel verder uitgewerkt worden. Die uitwerking hebben we donderdag jl. in de Gemeenteraad besproken.

Soest2002 heeft vorig jaar ingestemd met het Masterplan. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en zien we dat niet alleen de huizenprijzen stijgen, maar ook de bouwkosten. Daarnaast moet er zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd worden. Dat is dure grond. Kortom: de maximale prijs voor starters (sociale)koopwoningen is gesteld op EURO 250.000,= VON.
Daar zit voor Soest2002 het knelpunt: wat kan er nog gebouwd worden voor dit bedrag? Studio’s? Dat is toch niet wat wij willen! En verder: welke starter op de arbeids- en woningmarkt kan een hypotheek krijgen van Euro 250.000,= Niet veel mensen!

Dus: goede plannen, daar zijn we het mee eens, maar nog steeds geen plannen om betaalbare starterswoningen te bouwen! Wel huurwoningen. Helaas moet je daarvoor acht jaar ingeschreven staan. Tot je dertigste bij je ouders wonen, dat wil je toch niet!

Dus: nú moet er ingegrepen worden! In het Dalweggebied moeten niet alleen huurwoningen, maar ook koop-starterswoningen gerealiseerd worden! De grond is eigendom van de gemeente. Laten we zorgen dat hier betaalbaar gebouwd wordt. Zowel sociale huur-, midden huur als koopstarterswoningen.

Soest: een plek om te wonen voor iedereen!

VIDEOFRAGMENT - Omgevingsvisie en geef uw mening!
VIDEOFRAGMENT - Omgevingsvisie en geef uw mening!

Geef uw mening over de omgevingsvisie Soest en Soesterberg.

De overheid heeft de omgevingswet gemaakt, die op 1 juli 2022 ingaat. De wet verplicht gemeentes om een Omgevingsvisie op te stellen. In die visie wordt het gebruik van de fysieke ruimte omschreven. Mocht een inwoner of een marktpartij iets willen in die ruimte, dan kan hij lezen wat kan en mag. Ook zijn er strikte termijnen afgesproken voor het afhandelen van dergelijke afspraken. Dat betekent duidelijkheid en snelheid. Na diverse participatie trajecten zijn op verschillende onderdelen de meningen van onze inwoners geinventariseerd.Dat heeft geleid tot de concept Omgevingsvisie (Zie link 'concept omgevingsvisie' na onderstaande video), die in juli jl. door de raad is goedgekeurd. Hierop kunnen inwoners nog reageren tot 13 oktober a.s. 
Hierna komt de definitieve versie in de gemeenteraad.

Wij als Soest2002 vinden ook dat er een Omgevingsvisie moet komen. De menselijke maat missen wij in de huidige visie.

Waarom? Daarom!

Karin Scholten, fractievoorzitter van Soest2002 vertelt u hoe u uw mening kunt geven. 

Bedankt voor het kijken.

Belangrijke links:
- 'concept omgevingsvisie - pdf document' 
https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/ 

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen

Een andere manier om de controverse tussen rood en groen te slechten is natuur inclusief bouwen. Op het internet zijn diverse voorbeelden te zien van natuur inclusief bouwen. Groene appartementen, verzonken huizen, daken evenwijdig aan het maaiveld voorzien van gras, verzinken helemaal in het landschap. Door groen en bouwen te combineren kan het mogelijk zijn in groene gebieden groen te bouwen. Het groen blijft groen maar wordt ook toegankelijk voor mensen. Soest2002 is al jaren een groot voorstander van natuur inclusief bouwen. Wij hebben in de vorige periode al een motie ingediend om natuur inclusief te bouwen. Deze motie is toen al aangenomen. Er is in de laatste drie jaar echter niets mee gebeurd. Graag zien wij in de komende raadsperiode meer aandacht voor deze manier van bouwen.

Opsomming van de speerpunten voor 2018-2022:

  Werken

 1. Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat
 2. Actieve werving van nieuwe bedrijvigheid (beeldmerk soest. Citymarketing)
 3. Aantrekkelijk winkelklimaat en bevorderen toerisme
 4. (Duurzame) initiatieven stimuleren van inwoners, bedrijven en gemeente
 5. Stimulering toegang tot de arbeidsmarkt van (langdurig) werklozen

  Wonen

 1. Geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en starters
 2. Woningvoorraad verruimen om achteruitgang inwonertal te voorkomen
 3. Vlotte uitvoering woningbouwplannen Soesterberg        
 4. Goede doorstroming voor alle verkeer
 5. Oplossen parkeervraagstuk van Weedestraat

  Welzijn

 1. Meer aandacht voor dementerenden en eenzaamheid onder ouderen
 2. Een inclusieve samenleving waarin iedereen een kans krijgt
 3. Stimuleren van een levendig en groen Soest
 4. Voorzieningen, cultuur en sport op peil houden
 5. Optimale uitstraling van wegen, trottoirs en openbaar groen

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Werken, Wonen en Welzijn in Soest en Soesterberg.