Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze updates & nieuws

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

Moties & Amendementen Begroting 2024
Moties & Amendementen Begroting 2024

Moties en amendementen Begroting 2024

De Raad heeft op 9 november 2023 unaniem de begroting voor 2024 vastgesteld. Daarmee heeft de raad ingestemd met de plannen voor het komende jaar en de bijbehorende uitgaven. Tijdens de behandeling is een groot aantal moties en amendementen ingediend. Voor Soest2002 springen drie van die moties eruit omdat ze gerelateerd zijn aan wonen in Soest.

TBS terrein
Op 8 april 2021 heeft de Raad unaniem een motie over woningbouw aangenomen. Deze motie is door het toenmalige college overgenomen maar niet uitgevoerd, omdat men wachtte op nadere onderzoeken. Op dit moment wordt er gewacht op het uitvoeringsprogramma werken en wonen. Om te voorkomen dat de beslissing weer uitgesteld wordt, omdat er nóg een onderzoek moet komen, hebben de coalitiepartijen samen met enkele oppositiepartijen een motie ingediend, waarin onder andere staat dat de behandeling van het afwegingskader en de omgevingsprogramma’s moet worden bespoedigd. Op basis van die gegevens kan er een besluit worden genomen. Een belangrijk aspect is. dat in de motie is opgenomen, dat “de optie tot verkleuring middels combinatie van kleinschalige bedrijvigheid met woningen” moet worden meegenomen. Concreet betekent dit dat er gekeken wordt of er woningen op het TBS kunnen komen in combinatie met kleine bedrijfsruimtes, waar een grote vraag naar is. Deze motie is unaniem omarmd door de gehele Raad. De fractie van Soest2002 is blij met deze motie omdat er voor 1 april 2024  de gevraagde duidelijkheid komt.

Onze fractie blijft zich inzetten om woningbouw al dan niet in combinatie met lichte bedrijvigheid op het TBS terrein te realiseren. Om dit te bereiken is wel een meerderheid van de Raad nodig.

Premantelzorgwoning
Een van de punten uit ons verkiezingsprogramma van onze partij i, het mogelijk maken, dat er premantelzorgwoningen komen. Senioren die nu nog gezond zijn maar toch in de buurt van toekomstige mantelzorgverleners (bijvoorbeeld kinderen ) willen wonen om zeker te zijn van hulp als zij dat nodig hebben. Het plaatsen van de mantelzorgwoning op de grond van de mantelzorgverlener kan hiervoor een oplossing zijn. Wij hebben daarom een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, die dit mogelijk maakt. Alle fractie hebben deze motie mee ingediend en deze motie is dus unaniem aangenomen.

Starterslening
In 2013 is op initiatief van Soest2002 een starterslening mogelijk geworden. Een starter kan tegen gunstige voorwaarden een startersregeling krijgen. De starters kunnen tot maximaal  20.000 euro lenen.  Aangezien de prijzen van woningen sinds 2013 sterk gestegen zijn heeft de VVD een motie ingediend om deze regeling te herzien en aan te passen. Onze fractie heeft deze motie mee ingediend en de Raad heeft deze motie aangenomen.

Algemene beschouwing Begroting 2024
Algemene beschouwing Begroting 2024

Algemene beschouwing Begroting 2024 

Bestaanszekerheid 
Nog een paar weken en dan mogen we naar de stembus toe voor de landelijke verkiezingen. De campagnes zijn begonnen en In deze campagnes komt het woord bestaanszekerheid veelvuldig voor. Dit containerbegrip omvat alles om de burger, de inwoners van ons mooie land, gezond oud te laten worden. Want gezond is hier het toverwoord wat onze fractie betreft. En dan gaat het hier om zowel mentale gezondheid als fysieke gezondheid. 

Visies
De afgelopen raadsperiode heeft dit college hard gewerkt aan nieuw beleid in de vorm van visies. De visie op sociaal domein, die op cultuur en op sport om er maar een paar te noemen. En er zit nog meer in het spreekwoordelijke vat. Visies die samen met gebruikers en uitvoerders ontwikkeld worden en soms zelfs met behulp van burgerparticipatie.  Visies, die als we die tot op de letter uitvoeren, ervoor zorgen dat onze inwoners mentaal en fysiek gezond door het leven gaan. 

Begroting
En dan zien we dat de begroting van 2024 nog steeds een gunstig beeld laat zien terwijl we tegelijkertijd ook zien dat het vanaf 2026 problematisch gaat worden en dat er tekorten op ons af komen. Onze fractie staat achter het beleid van het college om het advies van de VNG te volgen en de ontstane tekorten ook zichtbaar te maken. Dit betekent dus dat we voorzichtig met de algemene reserves moeten omgaan. Willen we de tekorten niet verder vergroten. 

Innoveren 
Volgens onze fractie betekent dit ook dat we moeten doorgaan met  innoveren. Innoveren op beleid en op uitvoering om goed voorbereid te zijn op de komende bezuinigingen. In de visie op het sociaal domein staat dat initiatieven vanuit de inwoners ondersteund moeten worden door de gemeente. Door slim gebruik te maken van inwonersinitiatieven, kan er wellicht ook geld bespaard worden. Op een andere manier iets doen waardoor je wel dezelfde doelstelling behaald.  Innoveren is investeren om uiteindelijk te besparen, in tijd of capaciteit. Hier zou de komende periode de focus op moeten liggen zodat we vanaf 2026 goed voorbereid de moeilijke tijden in gaan. 

Algemene reserve 
Het college laat in de begroting zien waar de algemene reserve de komende jaren aan besteed kunnen worden: versnelling van de woningbouw, herijking van huisvestingsplan scholen en niet vergeten het zwembad. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over wat het allemaal gaat kosten en hoe we het precies gaan financieren, maar duidelijk is dat we er niet aan ontkomen om de algemene reserve hiervoor in te zetten. 

Dienstverlening
Een belangrijk punt voor Soest2002 is de dienstverlening. Het vertrouwen van de burgers wordt ernstig geschaad als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of dat de burger eindeloos moet afwachten op het in behandeling nemen van zijn of haar verzoek. De eerstelijns dienstverlening lijkt redelijk op orde maar kan nog beter maar de tweedelijns dienstverlening is nog steeds niet op orde. Het is voor ons Raadsleden niet te controleren hoe de stand van zaken precies is. Wordt aan alle terugbel verzoeken voldaan, worden alle aanvragen binnen de termijnen afgehandeld. Onze fractie wil dit graag inzichtelijk hebben. Vorifge week heeft een commissie het rapport over de staat van de democratische rechtsorde gepresenteerd. Een van de aanbevelingen is om te zorgen dat laagdrempelig persoonlijk contact met de overheid beschikbaar is. Een advies dat serieus moet worden genomen.  Onze fractie vraagt zich ook af hoeveel inwoners van Soest op de hoogte zijn van het feit dat zij hun aanvraag kunnen volgen via mijnsoest.nl. Een suggestie van onze fractie is om hier een voorlichtingscampagne op los te laten.  

Woningbouw en motie pre-mantelzorgwoningen 
Met betrekking tot het versnellen van de woningbouwplannen, zullen de woningbouwcoöperaties aan het werk moeten. Deels zijn zij in Soesterberg al bezig om oude complexen te slopen om daar meer nieuwe en betere woningen te realiseren, Een mooi voorbeeld betreft de woningen aan de Moerbessenberg. Dit zou ook in de kern Soest moeten kunnen. Wij roepen dan ook het college om hier samen met de coöperaties actief mee aan de slag te gaan. In de begroting is hier wel aandacht voor gevraagd maar het mag voor ons meer zijn. Duurzaam wonen maakt immers onderdeel uit van bestaanszekerheid. 

Elk initiatief om woningen te realiseren in onze gemeente, moet worden aan gegrepen. Onze fractie zal dan ook met een motie komen waarin het college wordt gevraagd om een verordening te maken waarin de inwoners wordt toegestaan om een pre- mantelzorgwoning te bouwen op hun perceel. 

Opgaven en oplossingen
Zoals het college al aangeeft zijn de maatschappelijke opgaven groot en vragen om oplossingen. Onze fractie stemt volledig in om minima regelingen tegen het licht te houden en inwoners die langdurig in armoede leven een beter perspectief te bieden. Bestaanszekerheid. Onze fractie zal deze ontwikkelingen op de voet volgen. 

Tot slot wensen wij het college en het ambtelijk apparaat veel wijsheid, creativiteit en vooral innovatiekracht toe in de komen periode. 

Onze fractie heeft nog 2 bestuurlijke vragen:
- Kan het college in de P&C cyclus inzichtelijker maken hoe de tweedelijns dienstverlening verloopt?
- Kan het college inzichtelijk maken hoeveel Omgevingsvergunning aanvragen  er binnen komen en om een behandeling vragen en of deze binnen de termijnen worden afgehandeld? 

Doelgroepenverordening 2023 eindelijk aangenomen!
Doelgroepenverordening 2023 eindelijk aangenomen!

De doelgroepenverordening 2023 eindelijk aangenomen!

De nieuwe doelgroepenverordening is dan na veel plussen en minnen door de raad aangenomen. Het resultaat is dat bij nieuwbouwprojecten van 15 woningen of meer er 30% sociale huurwoningen dienen te worden gebouwd en 5% middenhuurwoningen. Ook zal er 15% sociale woningen ( tot € 275.000,-) en 15% betaalbare koopwoningen ( tot € 355.000,-) moeten worden gebouwd. Dus 6 x meer sociale huurwoningen dan middenhuurwoningen.Voor mensen, huishoudens geldt dan een inkomensgrens van maximaal € 44.035,- (alleenstaand) of € 48.625,- (meerpersoonshuishouden).

       

Hoewel er vaak wordt gezegd door politieke partijen dat er geen woning is voor de docent, politieagent of zorgmedewerker helpt het bouwen van sociale huurwoningen niet om deze mensen aan een woning te helpen omdat zij vaak boven de inkomensgrens zitten. Hetzelfde geldt ook voor veel ZZP-ers. Soest2002 had daarom een amendement ingediend om het aantal middenhuurwoningen wat te vergroten ten koste van de sociale huurwoningen. In ons voorstel werd het percentage sociale huurwoningen teruggebracht tot de in het recente rapport van Companen benodigde aantal sociale woningen (27%) en het percentage middenhuurwoningen opgetrokken tot 8%. Hierdoor werd het aantal sociale huurwoningen 3,5 x groter dan de middenhuurwoningen en zou de docent, de ambtenaar, de zorgverlener en de ZZP-er tegemoet gekomen worden om een reëel kans om een woning te bemachtigen. Juist deze groep wilden wij niet buiten de boot laten vallen. Ook zou daardoor wat meer lucht gecreëerd worden voor ontwikkelaars omdat bekend is dat bij bouwen van sociale woningen er geld bij moet.

                         

Dat er twijfel is aan de economische haalbaarheid van deze doelgroepen-verordening, en om die reden er geen projectontwikkelaar instapt, heeft VVD en GGS doen besluiten tegen de doelgroepenverordening te stemmen. Een te groot aantal sociale huurwoningen beperkt het verdienmodel waardoor het onzeker wordt of er überhaupt wel gebouwd gaat worden. Ons amendement werd echter alleen gesteund door VVD en PvdA en haalde de eindstreep niet. Een gemiste kans voor al die mensen die een woning zoeken maar niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Soest2002 heeft wel ingestemd met de nieuwe doelgroepenverordening om 2 redenen. De 1e reden is dat er een eensluidende verordening komt voor Soest en Soesterberg. De 2e reden is dat er in de verordening minimale grootte voor betaalbare huur- en koopwoningen is opgenomen. De raad heeft gesproken en hopen is nu dat er toch projectontwikkelaars zijn die genoeg mogelijkheden zien om de uitdaging van bouwen in Soest aan te gaan.

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter | Soc. domein & Bestuur

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid | RO & Economie

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid | Onderwijs, Jeugd & Dienstverl.

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.