Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze updates & nieuws

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

Nieuwsbrief & Nieuwjaarswens 2024
Nieuwsbrief & Nieuwjaarswens 2024

Geachte leden en donateurs,

Allereerst een bericht van de Voorzitter:
(Onderaan dit bericht kunt u de volledige nieuwsbrief openen)

Op 13 december jl. heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. De aanwezigheid van leden werd zeer op prijs gesteld, omdat wij als coalitiepartij een belangrijke rol spelen in het mede vormgeven van het lokale beleid. Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op de kernwaarden van de partij:
Betrokkenheid, duurzaamheid en samenwerking.

Wij streven ernaar om de belangen van alle inwoners van Soest en Soesterberg te behartigen en een gemeente te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. U speelt als lid van Soest2002 een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen en bepalen van standpunten. U heeft als lid inspraak in het programma en u kunt uw ideeën en zorgen altijd delen met het bestuur of de fractie.
Dit zorgt voor een democratische besluitvorming en een sterke betrokkenheid van de leden bij het politieke proces. Ons programma is in samenspraak met de fractie en de inbreng van leden van de partij opgesteld en vormt samen met het Coalitieakkoord voor Soest2002 de leidraad voor het handelen van onze raadsleden in de gemeenteraad. Een van de belangrijkste speerpunten van Soest2002 is het bevorderen van woningbouw in de gemeente Soest. Hierover zullen onze fractievoorzitter Bert Groothuis en Wethouder Karin Scholten u in de nieuwsbrief hieronder verder over informeren, voor zover dat mogelijk is.

Om onze speerpunten te realiseren, werkt Soest2002 nauw samen met andere partijen in de Coalitie. Het college van B&W, waar onze wethouder Karin Scholten deel van uitmaakt, heeft als schone taak het Coalitieakkoord ten beste ten uitvoer te brengen. Verder in deze nieuwsbrief zal zij u informeren over de situatie zoals zij deze als wethouder heeft aangetroffen en in haar portefeuille diverse zaken ter behandeling heeft gekregen in de afgelopen 1 ½ jaar. Ook treft u in deze nieuwsbrief de laatste items aan, die onlangs in de raadsvergaderingen ter besluitvorming zijn geweest en waar onze fractie ook een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, zoals de begroting 2024-2026 en de sport- en cultuurnota. 

Wij wensen u een goed nieuwjaar met een positieve blik vooruit en vooral een gezond 2024. Lees hier de nieuwsbrief (klik):

Kunst en cultuur Nota 2024–2028
Kunst en cultuur Nota 2024–2028

Kunst en cultuur Nota 2024 – 2028

Eindelijk ziet de cultuurnota het licht! O.a. door corona heeft het nogal lang geduurd voordat de nieuwe cultuurnota klaar was. Direct aanleiding voor veel bestuurders uit de cultuursector om aan de bel te trekken. Cultuur in Soest lijkt al jaren een ondergeschoven kindje. Al 8 jaar vindt er geen indexatie plaats van de subsidies met uitzondering voor een gedeelte van de personele kosten.

Het antwoord op de vraag van Soest2002 hoeveel het bedrag hoger zou zijn indien er wel indexatie had plaatsgevonden was ronduit schokkend. Voor het jaar 2023 zou dat € 380.000,- hoger hebben gelegen.Met de taakstelling van € 120.000,- betekent dit alleen al voor het jaar 2023 een half miljoen minder waarmee de kust en cultuur het moeten doen. Dat het nog steeds best goed gaat met de cultuur in Soest lag dus niet aan de inspanningen van de gemeente maar meer aan het enorme enthousiasme onder de vele vrijwilligers.

Gelukkig beseften vele raadsleden dat de nood hoog was om cultuur in Soest levendig te houden. Naast de inzet van de vele vrijwilligers diende er ook financiële steun te komen van de gemeente. Door diverse partijen zijn moties en amendementen ingediend die er voor zorgde dat de cultuur weer wat vlees op de botten kreeg. Alle subsidies zullen opnieuw tegen het licht gehouden worden en waar nodig aangepast. Dit als noodzaak omdat cultuur zorgt voor sociale contacten, plezier en verrijking van het leven.

                 

Voorlopig ziet de toekomst er weer zonnig uit. Nu is de cultuur weer aan zet om ervoor te zorgen dat Soest volop kan genieten van het aanbod.

Sportnota 2024–2028
Sportnota 2024–2028

Sportnota 2024 – 2028, Nota sport en bewegen.

Nieuwe nota sport en bewegen om Soest te versterken. Deze sportnota staat vol ambities voor de komende 4 jaar.

 • Meer inwoners aanzetten tot sporten en/of bewegen
 • Een goede sportinfrastructuur die uitnodigt en toegankelijk is
 • Vitale sport- en beweegaanbieders voor een gevarieerd en veilig aanbod

Sport versterkt! Sporten is goed voor de mentale en fysieke gezondheid van de mens. Door te investeren in sport is men preventief bezig de kosten voor de gezondheidszorg te verminderen. Door zelf te sporten vergroot je het aantal sociale contacten en voel je je welkom binnen de groep.We zien wel een verschuiving in het sporten en bewegen. Door de coronatijd hebben veel mensen ontdekt dat het buiten bewegen hen goed doet. Er is steeds meer aandacht voor het buiten bewegen en de gemeente speelt daarop in door de openbare ruimte zo in te richten dat het uitnodigt om te bewegen.

Invloed van de raad op deze sportnota.
Op 7 december heeft de raad door een aantal moties en amendementen in te dienen de nota van extra financiële middelen voorzien. Om de ambities uit deze nota waar te kunnen maken is er extra 1,2 fte nodig. 1fte voor extra buurtsportcoach en 0,2 fte extra voor een verenigingsadviseur. Ook is er motie aangenomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor meer sportmomenten voor mensen met een handicap. Dit vooral voor mensen die binnen de inclusieve sportbeoefening geen plaats kunnen vinden.

Inzetten van buurtsportcoaches.
Buurtsportcoaches richten zich vooral op laagdrempeligheid van het sportaanbod. Dit doen ze door samenwerking te zoeken met verenigingen waarbij zij de vereniging ook ondersteunen. Ook richten zij zich op het ontwikkelen van een breed sportaanbod. Doel hierbij is om de buurtsportcoach gerichter in te zetten, zowel voor jongeren als ouderen.

Soest doet het goed als je kijkt naar de regio. Zowel op het gebied van sportbeoefening bij de verenigingen als in de openbare ruimte doet Soest het beter dan regionaal of landelijk. Per wijk zit er echter nog wel een verschil in sportbeoefening. Vooral mensen met een lage economische status, allochtonen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een beperking blijven achterlopen in activiteit. Zorgelijk is het dat vooral jeugdigen tussen 5 en 10 jaar de weg naar lidmaatschap van sportverenigingen lijken te mijden. In Soest zit deze groep aanmerkelijk onder het regionale en landelijke gemiddelde.

De nabije toekomst van sport in Soest.
Op een groot aantal gebieden heeft Soest de sportinfrastructuur al op orde. Er zullen de komende jaren echter nog diverse overleggen en investeringen moeten worden gedaan om het zwemmen in Soest te kunnen blijven garanderen. Ook voor de schaatsers en skeeleraars ligt er nog een grote wens voor een eigen skeelerbaan, die ’s winters als schaatsbaan gebruikt kan worden. Voor de gemeente een mooie taak om SV Eemland en de Stichting Natuurijs Peter’s Baan tot samenwerking te verleiden waar beiden voordeel van hebben.

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter | Soc. domein & Bestuur

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid | RO & Economie

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid | Onderwijs, Jeugd & Dienstverl.

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.