Soest2002, voor een vitaal en levendig Soest

Dat moest anders vond Soest2002 en presenteerde zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 als de partij die zich inspant voor een vitaal en levendig Soest en Soesterberg. Centraal in haar visie stonden en staan de behoeften en wensen van de inwoners van beide dorpen. Wat hebben jong en oud nodig om hier aangenaam te kunnen wonen, werken en verpozen? Hoe blijft het winkelbestand op peil? En wat zorgt ervoor dat ondernemers hier voorspoedig kunnen ondernemen? Lees verder

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via onze contactpagina.

Nieuws

Updates en persberichten van Soest2002

De Gemeenteraad = Samen?!
De Gemeenteraad = Samen?!

Dé Gemeenteraad = Samen.
Hoe de begrotingsbehandeling donderdag jl. liet zien dat niet iedereen dat zo ziet.

“Als u niet mee wilt doen met die OZB-verhoging om onze begroting op orde te houden, dan doet u niet meer mee” was de opmerking van GGS tegen raadslid, mevrouw Gastelaars van DSN.
Dat is nogal wat. Raadsleden sluiten elkaar niet uit. Dat kan niet eens. Maar mag ook niet de bedoeling zijn. 

Kijkend naar de behandeling van de Begroting 2022 herhaalde de wens tot uitsluiting zich de gehele avond.

Geen enkel amendement vanuit de oppositiepartijen werd overgenomen. Uiteindelijk waren de coalitiepartijen bereid om toch mee te gaan in een aangepast voorstel om volgend jaar iets meer geld aan Natuur- en Milieueducatie uit te geven. En dat was het. Er werd verwezen naar een vastgesteld document over beleidsaanpassingen volgend jaar: de Kaderbrief. Tja,die was door de Raad vastgesteld. Waarna de Raad ook weer kan besluiten iets te herzien. Dat vergat de coalitie even. Want de Raad: dat zijn wij allemaal. 29 personen die de gehele Soester- en Soesterbergse bevolking vertegenwoordigen. 

Samen kun je beleid maken, beleid herzien en beleid handhaven. Samen toch? Voor alle inwoners en niet alleen de inwoners die kozen op een coalitiepartij. 

De Begroting behandelen doe je samen. Met voorstellen van het College. Wat geven en wat nemen. Om samen voor al onze inwoners gedragen keuzes te maken. Samen.

Samen met alle oppositiepartijen hebben we tegen deze begroting gestemd. Omdat er niets, maar dan ook niets vanuit onze partijen overgenomen werd. Waardoor de helft van onze Soester inwoners genegeerd werd.

Dat is niet samen!

Soest2002: Woningen op TBS-terrein!
Soest2002: Woningen op TBS-terrein!

De combinatie van lichte industrie en wonen gaat goed samen. De meeste inwoners van Soest willen daarom woningbouw op een deel van het TBS-terrein. Soest2002 is het daar helemaal mee eens.

93 woningen in 2 jaar: dat schiet op met het huidige college!
93 woningen in 2 jaar: dat schiet op met het huidige college!

Algemene beschouwing Soest2002 bij Raadsbijeenkomst 4 november 2021 j.l.

Geachte inwoners, college, mederaadsleden,

We beginnen graag met een compliment aan het college: een begroting sluitend met een positief saldo en Algemene Reserves die weer een tegenvaller op kunnen vangen: fijn!
Daar zijn we blij mee.

Soest2002: WONEN  Werken  Welzijn.
Dat is toch alles waar het om draait???!

Vanuit die pijlers nemen wij u graag mee in onze overwegingen rond de Begroting 2022.

WONEN
Weet u dat er op diverse plekken in de kern Soest in bijgebouwen gewoond wordt?
Weet u dat er de laatste 2 jaar GEEN ENKELE sociale huurwoning toegewezen is aan een alleenstaande starter?
Weet u dat starters vaak geen hypotheek kunnen krijgen boven de 180.000 euro?
Beseft u dus, dat alle maatregelen zoals we die in de doelgroepenverordening en het Masterplan wonen hebben vastgesteld, de starter niet op weg helpen???!!!!

Weet u nog dat in de prestatieafspraken die de wethouder eind 2020 met de woningcorporaties maakte, staat aangegeven dat er al een achterstand van 305 te bouwen woningen, is opgelopen?

Weet u dat er de afgelopen twee jaar voor 93 woningen in de kern Soest een bestemmingsplanwijziging aan de raad is voorgelegd? 93 woningen in twee jaar tijd!! Dat is niet echt het oplossen van de enorme vraag naar passende huisvesting! Dan snappen we wel dat u op bl 100 schrijft dat de kern Soest 6% krimpt!

Maar: Weet u nog dat u in 2020 besloot 1 FTE door voor Ruimtelijke Ordening te schuiven van 2020 naar 2022? De raad vroeg u uiteindelijk om deze naar voren te halen!!

Dat was vorig jaar. 1FTE.!!! Toen meende u nog nauwelijks problemen zien, zoals u ook als antwoord op de vraag van Soest2002 aangaf.

En nu schrijft u:

Eindelijk ruimte voor betaalbare woningen in Soest, Want de Dalwegvisie, Orlando en de Molenwerf worden ontwikkeld.(AHHH: is De Meent alweer afvallen?) Dat is toch raar? U kon er zelf sturing aan geven. En er gebeurde niets, of nauwelijks iets. In vier jaar tijd is er alleen nog maar een heel vage visie op het Dalweggebied, heeft de Raad nog geen bestemmingsplanwijziging gezien van het Orlandoterrein en moet het bestemmingsplan van de Molenwerf zelfs nog aan de raad voorgelegd worden. En verder?????

Slaan we dan de plank niet mis met een Taskforce wonen?

Weest u gerust: Soest2002 zal deze budgetaanvraag steunen. En wel om de volgende reden: processen en organisatie optimaliseren, de regelgeving eenvoudiger maken en de basisformatie op orde brengen. Noodzakelijk. Ook vanuit de regelgeving zoals uzelf ook in deze begroting schrijft. Maar niet omdat er op korte termijn woningen gebouwd zullen worden. Dat schrijft u zelf ook. Eind volgend jaar. Dan pas. Dat betreft de grote kansrijke projecten. Eigen projecten. Vanuit marktpartijen of particulieren geen grote kansrijke projecten dus? Of moeten die nog eventjes een jaartje of twee blijven wachten?

Soesterberg. Kamer 2. Waarvan u zegt die in ontwikkeling te willen brengen. Weet u nog dat daar al enkele jaren een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ligt te wachten? Vanuit de te sluiten anterieure overeenkomst had u toch al lang ambtelijke versterking aan kunnen rukken? Net zoals voor meer dan 100 grote plannen van marktpartijen of particulieren?

Groen. U wilt het groene karakter behouden. Daarin treft u in Soest2002 een groot medestander. Maar…..Weet u nog dat u aangaf 1000 woningen binnen de rode contouren te kunnen bouwen????? Hoe doet u dat met behoud van het groene karakter??????? Moeten we hieruit concluderen dat u dus voor enorme hoogbouw gaat kiezen?

Ach u begrijpt: Huisvesting is voor Soest2002 1 van de kernwaarden: zonder huisvesting kan een mens niet. Wonen -werk en welzijn: wat grijpt het in elkaar.


WERKEN

Onze kernen worden met elkaar verbonden door wegen, fiets- en voetpaden. Bussen en treinen verbinden ons met andere delen van de regio of het land. Dat hierop een Mobiliteisvisie ontwikkeld wordt, is noodzakelijk. Alleen: het moment vindt Soest2002 te vroeg. Na de implementatie van de Omgevingsvisie, EN de bijbehorende programma’s kunnen wij pas over een mobiliteitsvisie EN een Wegenbeheerplan na gaan denken. Wonen, werken en recreëren zijn de ruimtevragers die hieraan ten grondslag liggen. U bent te vroeg. Dit moet in de begroting voor 2023 terugkomen.

U wilt ruimte bieden voor nieuwe bedrijven. Soest2002 hecht, zeker ook in het beperken van woon-werkverkeer, aan bedrijvigheid in onze kernen. We dringen er bij u op aan om dit in nauw overleg met de Soester bedrijven te doen: synergie is mooi, verdringing moeten we vermijden.


WELZIJN

De SWOS en Balans krijgen meer taken en minder geld. Dat klopt niet. Wij horen straks graag van onze collega’s of zij dat ook zo zien.

“Beter aan de basis”: van harte ondersteunen wij de plannen rond de Jeugdzorg. Want dat is iets waar wij ons grote zorgen over maken: je bent jong en het lukt je even niet. Het is ONZE zorg om dit zo snel mogelijk aan de basis opgelost te krijgen.

Zorg hebben wij wel over de ontwikkelingen rond de nieuwe sporthal. Het wordt alsmaar duurder en het schiet niet op. OK, de aanwezigheid van fouragerende vleermuizen was een vertragende factor. Maar ondertussen lopen de kosten al met al snel richting de 10 miljoen: een ongehoord hoog bedrag! Snelheid en het beheersen van de kosten willen we nog eens extra onder uw aandacht brengen!

Inwoners. Dat klinkt als er “bij inwonen”. En dat is nou net niet de rol die Soest2002 voor onze inwoners ziet. De volwaardigheid zoals wij die zien uit zich in participatie, initiatieven en het betrekken van jongeren. Deze zaken staan onder druk door de werkdruk van het ambtelijk apparaat. Zo ook met de Transitie Visie Warmte. WE voldoen hierdoor niet aan onze wettelijke plicht. Waardoor de provincie deze taken overneemt.

Huisvesting en welzijn: hoe mooi te lezen dat er onderzoek gedaan wordt naar een sociaal culturele voorziening in Soesterberg! We dringen er bij het college zeer sterk op aan om de Stichting Samen voor Soesterberg hier zeer intensief bij te betrekken! Een club mensen die tot nu toe al zeer waardevolle zaken onderzocht heeft en heel goed weet wat de Soesterbergers echt willen!!

Soest2002 Wonen  Werken  Welzijn. Voor iedereen..

Wilt u de gehele bijeenkomst online beluisteren? Ga dan naar https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/68fc5340-1219-48bc-8729-383ed7a238bb

Opsomming van de speerpunten voor 2018-2022:

  Werken

 1. Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat
 2. Actieve werving van nieuwe bedrijvigheid (beeldmerk soest. Citymarketing)
 3. Aantrekkelijk winkelklimaat en bevorderen toerisme
 4. (Duurzame) initiatieven stimuleren van inwoners, bedrijven en gemeente
 5. Stimulering toegang tot de arbeidsmarkt van (langdurig) werklozen

  Wonen

 1. Geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en starters
 2. Woningvoorraad verruimen om achteruitgang inwonertal te voorkomen
 3. Vlotte uitvoering woningbouwplannen Soesterberg        
 4. Goede doorstroming voor alle verkeer
 5. Oplossen parkeervraagstuk van Weedestraat

  Welzijn

 1. Meer aandacht voor dementerenden en eenzaamheid onder ouderen
 2. Een inclusieve samenleving waarin iedereen een kans krijgt
 3. Stimuleren van een levendig en groen Soest
 4. Voorzieningen, cultuur en sport op peil houden
 5. Optimale uitstraling van wegen, trottoirs en openbaar groen

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Werken, Wonen en Welzijn in Soest en Soesterberg.