Wij zijn Soest2002

De lokale partij met ambitie die verder denkt en nog meer doet, voor jou! We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht. Die helder denken en werken. Met minder politiek en meer power! We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met progressieve plannen en perspectief. We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen. Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen. Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen. Voor elkaar en met oog voor iedereen. Nu voor morgen.

Onze updates & nieuws

Wat er in Soest en Soesterberg gebeurt of anders moet

Windplan De Isselt
Windplan De Isselt

Op 12 maart j.l. zijn Eric Weldink en ondergetekende op bezoek gegaan bij de raadscommissievergadering “Uitwerkingsvoorstel windmolens Isselt”. De vergadering was bedoeld om gemeenteraadsleden bij te pratren over het uitwerkingsvoorstel Wind op Isselt. Nadat een 10-tal insprekers in overgrote meerderheid haar afkeuring over de plannen kenbaar had gemaakt werd een presentatie door OAR (OmgevingsAdviesRaad) gegeven en een presentatie door de projectleider van de gemeente.

De OAR is het overlegorgaan waarin diverse belanghebbenden zitting hebben. De insprekers waren o.a. omwonenden, vertegenwoordigers van milieuorganisaties, natuur- en recreatieverenigingen, bedrijven op de Isselt, voorstanders van windenergie en tegenstanders van wind op land. Veel kritiek was er op het voornemen van het college om het project door te zetten ondanks de conceptmilieunormen. De wethouder werd kritisch bevraagd door verschillende raadsleden over het o.a. het voorgenomen plan terwijl dit niet past binnen de nieuwe conceptmilieunormen voor windturbines. Onder anderen werd er gewezen op gezondheidseffecten, natuur en ecologie en risico’s van het plaatsen van windturbines. Kritiek was er ook op de plaatsing van windturbines in het gedeelte van het land waar volgens   de windkaart de laagste windopbrengst geldt. Volgens de milieunormen is zelfs één woning binnen een straal van 2x de tiphoogte voldoende om de plaatsing van de windturbines tegen te houden. De wethouder, mevr. Jansen, verdedigde het uitwerkingsplan door te stellen dat het besluit pas genomen gaat worden als de milieunormen definitief zijn. (juni 2025?) Terwijl de gedeputeerde van de provincie, dhr. van Essen, bij de laatste RES-bijeenkomst aangaf deze conceptmilieunormen nu al mee te nemen als zich een vergunningsaanvraag zou voordoen. In het uitwerkingsvoorstel (concept) heeft het college aangegeven binnen welke kaders de aanbesteding dient te geschieden. Hoewel de raadsleden pas dezelfde dag de beschikking kregen over het voorstel en velen het stuk niet tot zich hebben kunnen nemen zal dit uitwerkingsvoorstel opnieuw op de agenda geplaatst moeten worden. Het OAR maakte duidelijk dat zij pas een omgevingsconvenant zullen afgeven zodra de landelijke conceptnormen definitief zijn geworden.Afgelopen week stond er nog een artikel in het AD waarin huisartsen wezen op de gezondheidsrisico. Zij ervaren in hun praktijk dat vele omwonenden van windturbines last hebben van slapeloosheid met als gevolg stress, boosheid, vermoeidheid en irritaties. Ouders klagen over onhandelbare kinderen en leerachterstanden. Het is bewezen dat voortdurend geluid een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten. Wij zullen als Soest2002 de plannen van de gemeente Amersfoort blijven volgen en waar mogelijk bezwaar aantekenen tegen de plaatsing indien dit ten nadele is van de gezondheid en leefomgeving van ingezetenen

Extra Krediet Cultureel Centrum Soesterberg
Extra Krediet Cultureel Centrum Soesterberg

Op 20 april 2023 heeft de Raad besloten een Cultureel Centrum te realiseren in het hart van het dorp Soesterberg in de plint van het appartementencomplex den Bergh. Dit centrum wordt door Stichting Balans, SWOS, Kunstenhuis Idea en Stichting de Linde verder ontwikkeld. De Raad heeft hier 1.450.00 euro voor beschikbaar gesteld. Na jarenlange discussie over een Dorpshuis in Soestberg is het nu eindelijk zover er komt nu echt een Dorpshuis in Soesterberg waar zeer veel activiteiten voor de inwoners van het dorp Soesterberg worden georganiseerd.

Begin maart kwam het verzoek van het college of de Raad een extra krediet van 786.500 euro ter beschikking wilde stellen wegens overschrijding van het vastgestelde krediet. Deze overschrijding bleek na het indienen van de offertes. Er lagen diverse oorzaken hieraan te gronde zoals gestegen Loon en prijsindex, noodzakelijker akoestische aanpassingen etc.

Niet alleen de fractie van Soest2002 maar ook de gehele Raad was door deze aanvraag onaangenaam verrast. Na uitleg van het college bleek dat aan deze extra aanvraag niet voorbij gegaan kon worden. Niet doorgaan zou voor grote consequenties hebben: de bibliotheek moet per 1 juli  uit de Carolusschool ( de school heeft deze ruimte nodig voor eigen gebruik), Huurcontract SWOSS in de Drie Eiken loopt af en is reeds een huurcontract afgesloten  met de eigenaar van het gebouw den Bergh. Niet verstrekken van het extra krediet betekent geen Dorpshuis in Soesterberg.

In het belang van de inwoners van Soestberg heeft de fractie Soest2002 ingestemd met dit verzoek. Met vier stemmen tegen werd het voorstel door de Raad aangenomen. Wel hebben wij aangedrongen om te overleggen met de eigenaar of het mogelijk is om het huurcontract van 10 jaar te verlengen met 5 jaar.

Nieuwsbrief & Nieuwjaarswens 2024
Nieuwsbrief & Nieuwjaarswens 2024

Geachte leden en donateurs,

Allereerst een bericht van de Voorzitter:
(Onderaan dit bericht kunt u de volledige nieuwsbrief openen)

Op 13 december jl. heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. De aanwezigheid van leden werd zeer op prijs gesteld, omdat wij als coalitiepartij een belangrijke rol spelen in het mede vormgeven van het lokale beleid. Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op de kernwaarden van de partij:
Betrokkenheid, duurzaamheid en samenwerking.

Wij streven ernaar om de belangen van alle inwoners van Soest en Soesterberg te behartigen en een gemeente te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. U speelt als lid van Soest2002 een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen en bepalen van standpunten. U heeft als lid inspraak in het programma en u kunt uw ideeën en zorgen altijd delen met het bestuur of de fractie.
Dit zorgt voor een democratische besluitvorming en een sterke betrokkenheid van de leden bij het politieke proces. Ons programma is in samenspraak met de fractie en de inbreng van leden van de partij opgesteld en vormt samen met het Coalitieakkoord voor Soest2002 de leidraad voor het handelen van onze raadsleden in de gemeenteraad. Een van de belangrijkste speerpunten van Soest2002 is het bevorderen van woningbouw in de gemeente Soest. Hierover zullen onze fractievoorzitter Bert Groothuis en Wethouder Karin Scholten u in de nieuwsbrief hieronder verder over informeren, voor zover dat mogelijk is.

Om onze speerpunten te realiseren, werkt Soest2002 nauw samen met andere partijen in de Coalitie. Het college van B&W, waar onze wethouder Karin Scholten deel van uitmaakt, heeft als schone taak het Coalitieakkoord ten beste ten uitvoer te brengen. Verder in deze nieuwsbrief zal zij u informeren over de situatie zoals zij deze als wethouder heeft aangetroffen en in haar portefeuille diverse zaken ter behandeling heeft gekregen in de afgelopen 1 ½ jaar. Ook treft u in deze nieuwsbrief de laatste items aan, die onlangs in de raadsvergaderingen ter besluitvorming zijn geweest en waar onze fractie ook een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, zoals de begroting 2024-2026 en de sport- en cultuurnota. 

Wij wensen u een goed nieuwjaar met een positieve blik vooruit en vooral een gezond 2024. Lees hier de nieuwsbrief (klik):

Onze standpunten

Hoe we Soest en Soesterberg zien en wat er moet gebeuren

Ontdek al onze standpunten hier

Onze mensen

Wie zijn onze raadsleden?

Bert Groothuis

Fractievoorzitter | Soc. domein & Bestuur

Bert Groothuis

Eric Weldink

Raadslid | RO & Economie

Eric Weldink

Ronald Christiaans

Raadslid | Onderwijs, Jeugd & Dienstverl.

Ronald Christiaans

Ontmoet al onze mensen hier

Onze speerpunten

 Wonen

 • We willen bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen
 • We willen leegstaande panden ombouwen tot woningen, appartementen of studio's
 • We zien enorme kansen voor woningen en werken op het TBS-terrein
 • We willen gemeentegrond tegen gereduceerd tarief verkopen voor starterswoningen
 • We willen bouwen op plekken waar het past

Ontdek al onze standpunten over wonen hier

Werken

 • We willen een ondernemersdesk; de snelstraat voor ondernemers die iets willen
 • We willen het bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg uitbreiden
 • We moeten ontvangen 'Coronagelden' volledig aan hulp voor ondernemers geven.
 • We willen Smitsveen uitbreiden en de Rademakerstraat aantrekkelijker maken 
 • We willen parkeervoorzieningen aanpassen aan de Rademakerstraat in Soesterberg

Ontdek al onze standpunten over werken hier

Welzijn

 • We willen niet dat windmolens of zonnevelden onze natuurgebieden aantasten
 • We willen extra capaciteit voor wensen en initiatieven van inwoners
 • We moeten meer oog hebben voor ons groen en onderhoud van wegen
 • We willen meer aandacht voor veiligheid met extra BOA's
 • We willen dat onze gemeente doet wat zij zegt. Snel en adequaat

Ontdek al onze standpunten over welzijn hier

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Wonen, Werken en Welzijn in Soest en Soesterberg.