Soest2002, voor een vitaal en levendig Soest

Dat moest anders vond Soest2002 en presenteerde zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 als de partij die zich inspant voor een vitaal en levendig Soest en Soesterberg. Centraal in haar visie stonden en staan de behoeften en wensen van de inwoners van beide dorpen. Wat hebben jong en oud nodig om hier aangenaam te kunnen wonen, werken en verpozen? Hoe blijft het winkelbestand op peil? En wat zorgt ervoor dat ondernemers hier voorspoedig kunnen ondernemen? Lees verder

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via onze contactpagina.

Nieuws

Updates en persberichten van de Soest2002

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen

Een andere manier om de controverse tussen rood en groen te slechten is natuur inclusief bouwen. Op het internet zijn diverse voorbeelden te zien van natuur inclusief bouwen. Groene appartementen, verzonken huizen, daken evenwijdig aan het maaiveld voorzien van gras, verzinken helemaal in het landschap. Door groen en bouwen te combineren kan het mogelijk zijn in groene gebieden groen te bouwen. Het groen blijft groen maar wordt ook toegankelijk voor mensen. Soest2002 is al jaren een groot voorstander van natuur inclusief bouwen. Wij hebben in de vorige periode al een motie ingediend om natuur inclusief te bouwen. Deze motie is toen al aangenomen. Er is in de laatste drie jaar echter niets mee gebeurd. Graag zien wij in de komende raadsperiode meer aandacht voor deze manier van bouwen.

Rood voor Groen
Rood voor Groen

In de afgelopen tijd is er een controverse tussen het bouwen van huizen en het behouden van het groen. De ene partij wil huizen bouwen de andere partij wil het groen behouden. De huidige coalitie heeft het masterplan wonen afgegeven. Dit plan werkt echter niet. Het is in de afgelopen tijd gebleken dat in de kern van Soest niet gebouwd wordt. Incidenteel worden er wat huizen gebouwd. Plannen die groot zijn zoals de Dalweg visie en de gemeentewerf duren heel lang. Het streven is om per jaar 200 huizen te bouwen. Dit is de laatste jaren bij lange na niet gehaald.

Daarnaast zijn er gebieden die in de rode contouren vallen die eigenlijk voor de natuur zeer waardevol zijn. Als voorbeeld de hoogveengebieden achter de kassen van oude van Oest. De kassen wil men vervangen voor huizen en dat is logisch. Maar in het huidige plan loopt het helemaal door tot voorbij het hoogveengebied. Men wil daar midden in de natuur appartementen voor jongeren bouwen. Soest2002 is tegen het bouwen van die appartementen op die plaats.

In de raad ontstond de discussie tussen rood buiten de rode contouren en groen binnen de rode contouren. Misschien is het verstandig om dit uit te ruilen zodat er minder discussie komt tussen rode contouren maar meer discussie komt over; wat is zinvol en wat is wijsheid. Soest2002 juicht dit enorm toe. Wij vinden al jaren dat je genuanceerd moet kijken waar je wat kan bouwen en waar je niet kunt bouwen. Ook vinden wij dat de woningbehoefte vervuld moet worden. Wij vinden het belangrijk dat Soesters binnen Soest kunnen blijven wonen en dat Soesters binnen Soest kunnen verhuizen naar huizen die ze zelf prettig vinden.

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg
Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

De overheid bereidt een nieuwe wet voor: de omgevingswet. Deze wet moet 1 juli 2022 ingaan. De wet maakt het simpeler om zelfstandig je ruimte in te richten.  Voordat het zover is moet iedere gemeente eerst een omgevingsvisie maken. Via diverse burgerparticipaties is jullie standpunt en jullie mening opgehaald. Hierin staat wat voor dorp je wilt zijn in 2040.  B&W heeft de concept omgevingsvisie aan de raad aangeboden.

Als de raad de visie afkeurt dan moet B&W zijn huiswerk overdoen.

Wij als Soest2002 vinden ook dat er een omgevingsvisie moet komen. De menselijke maat missen wij in de huidige visie. Natuurlijk gaat de omgevingsvisie over de fysieke leefomgeving. Hoe een wijk opgebouwd is, hoe mensen met elkaar omgaan, waar mensen elkaar ontmoeten is ook wel degelijk een onderwerp van de omgevingsvisie. Dit alles moet je ook in omgevingsvisies weergeven. Soest2002 vindt dat in een discussie over wat voor dorp wil je zijn in 2040 de mens centraal moet staan. Wij hebben dan ook tegen deze omgevingsvisie gestemd. De omgevingsvisie is wel door de raad aangenomen.

Opsomming van de speerpunten voor 2018-2022:

  Werken

 1. Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat
 2. Actieve werving van nieuwe bedrijvigheid (beeldmerk soest. Citymarketing)
 3. Aantrekkelijk winkelklimaat en bevorderen toerisme
 4. (Duurzame) initiatieven stimuleren van inwoners, bedrijven en gemeente
 5. Stimulering toegang tot de arbeidsmarkt van (langdurig) werklozen

  Wonen

 1. Geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en starters
 2. Woningvoorraad verruimen om achteruitgang inwonertal te voorkomen
 3. Vlotte uitvoering woningbouwplannen Soesterberg        
 4. Goede doorstroming voor alle verkeer
 5. Oplossen parkeervraagstuk van Weedestraat

  Welzijn

 1. Meer aandacht voor dementerenden en eenzaamheid onder ouderen
 2. Een inclusieve samenleving waarin iedereen een kans krijgt
 3. Stimuleren van een levendig en groen Soest
 4. Voorzieningen, cultuur en sport op peil houden
 5. Optimale uitstraling van wegen, trottoirs en openbaar groen

Met uw hulp staan we nog sterker

Samen, voor Werken, Wonen en Welzijn in Soest en Soesterberg.