Onze updates & nieuws

Dalweggebied- Update Feb.'23
Dalweggebied- Update Feb.'23

Donderdag 9 februari jl. lag het globale bestemmingsplan voor het Dalweggebied op tafel in de gemeenteraad.Hieraan voorafgaand heeft de raad besloten over de Gebiedsvisie. Soest2002 heeft toen tegengestemd. Niet omdat we niet wilden bouwen maar omdat we de plannen te vaag vonden.Op 9 februari moest er besloten worden over het globale bestemmingsplan. Omdat het globaal was, heeft de fractie er kritisch naar gekeken. Aan welke knoppen kon er nog gedraaid worden? Wat kost dat aan geld en aan tijd. 
Overwegingen tegenover de wens dat er nu eindelijk gebouwd kan gaan worden. Circa 200 woningen kunnen er komen. Dat is heel veel voor Soest: onze ruimte is beperkt en de nood is hoog.Tijdens de raadsvergadering waren er 12 insprekers. Allen wilden minder woonlagen. Het aantal woonlagen was in de visie ook niet terug te lezen. Wel dat er getrapte gebouwen zouden komen. Misschien heeft men zich te weinig gerealiseerd dat het daardoor ook hoger wordt als je die aantallen wilt behalen. En die aantallen zijn nodig!!Als je bedenkt dat er maar 40% van de gehele locatie bebouwd wordt en de rest is groen, dan krijgen we daar toch een prachtige woonplek bij.Het college wil een parkachtige omgeving met gebouwen die ook een groen karakter tonen. Soest2002 is het daar zeer meer eens. De kloof tussen bebouwing en groen moet kleiner. Dit plan kan daaraan bijdragen.De inbreng en presentatie van ingetekende blokken vond Soest2002 niet altijd de werkelijkheid raken. Dat kregen we later bevestigd door de memo van de wethouder.Dat heeft ons gerustgesteld.De zienswijzen en de gesprekken met omwonenden hebben ertoe geleid dat het bestemmingsplan op een aantal punten is aangepast. De belangrijkste doorgevoerde wijzigingen zijn o.a.:- Het hoogteaccent van het gebouw met 10 bouwlagen is verschoven naar het lagere deel in het bouwplan op de hoek va de Beukenlaan-Dalweg. Dit heeft minder impact op de omgeving en komt meer tegemoet aan de wensen van de omwonenden.- De grens waar gebouwd kan worden, komt op 5 meter afstand van de houtwallen aan de zijde van de Heetakker en tenminste 15 meter vanaf de achtergesteld van de grondgebonden woningen die aan de Heetakker liggen.- De grens waar gebouwd kan worden wordt aan de zijde van de woningen aan de Soesterengweg op minimaal 15 meter afstand van de achterste perceelgrenzen gelegd. Hiermee worden de bomen tussen de tuin en de woningen behouden.- De parkeerplaatsen en de houtwallen ten noorden van het gemeentehuis worden helemaal buiten het te bebouwen gebied gelaten, evenals de gronden in de noordwestelijke hoek.-  Het grasveldje tegenover het Klinkveld is uit het vlak van de woningbouwontwikkeling gehaald.
De keuze:Het is duidelijk dat wat je ook kiest er altijd inwoners zijn die het er niet mee eens zijn. Dat zien we in de zienswijzen ook terug. De hoogte speelt daarbij een rol. Hen hebben we gehoord.
Er zijn ook inwoners die uitzien naar deze huizen. Die hebben we niet gehoord. Maar zeker ook meegenomen in onze afwegingen. Want de grote vraag naar woningen dwingt ons tot het maken van keuzes.De voltallige fractie van Soest2002 heeft dan ook ingestemd met dit plan!

Vacature 'Fractieondersteuner' Soest2002
Vacature 'Fractieondersteuner' Soest2002

Onze partij is in de lokale politiek vertegenwoordigd met vijf raadsleden en een wethouder en zoekt:

' Een enthousiasteling met politieke interesse '

die de fractie komt versterken!


De fractie van Soest2002 is op zoek naar iemand die het leuk vindt om de fractie te ondersteunen in haar werkzaamheden voor inwoners van Soest/Soesterberg.
De werkzaamheden betreffen:

- Je inlezen in stukken die de jou toebedeelde portefeuille aangaan

- Tijdens de (bijna) wekelijkse fractiebijeenkomst jouw visie/mening naar voren brengen over het onderwerp

- Indien het zich voordoet zaken inbrengen die jij in jouw omgeving ervaart

- Informatieavonden/participatieavonden in overleg bezoeken

- Aanwezigheid bij raadsvergaderingen (donderdagavond)


Wat kunnen wij je bieden:

- Een enthousiast team van fractieleden

- De nodige ondersteuning bij je werkzaamheden

- Een gelijke stem in de fractievergadering

- Vanuit de gemeente een Ipad in bruikleen

- Een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 150,-

- Opleidingskosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing

- Een leerzame ervaring en inkijk op hoe de lokale politiek werkt

- Fijne collega raadsleden en fractie-assistenten, ook van de andere partijen

- Een gedreven bestuur dat je zal helpen waar mogelijk

- Bij geschiktheid een prominente plaats op de kandidatenlijst bij de verkiezingen


Kortom:
Lijkt het je wat om je nuttig te maken voor onze Soestere gemeenschap en daarbij zelf invloed te hebben op de te nemen besluiten

of

wil je eerst eens aanzien of dit iets voor je is door eens een paar vergaderingen bij te wonen?

Meld je dan aan via bestuur@soest2002.nl of neem direct contact op met onze fractievoorzitter dhr. Bert Groothuis, telefoon 06-48 07 99 14

Opening van 'De Werf' - Start bouw op de Engh
Opening van 'De Werf' - Start bouw op de Engh

Onze wethouder Karin Scholten heeft samen met omwonenden en de Alliantie het startsein gegeven voor de bouw van 56 woningen op de voormalige gemeentewerf op de Engh.

Er worden 42 sociale huurappartementen, 7 sociale huurwoningen en 7 middel-dure huurwoningen gerealiseerd. Het geheel is op een speelse manier opgezet zodat het goed past in de omgeving van de Engh.
Er is een opzet gekozen die zeer prettig aanvoelt.

Soest2002 is zeer verheugd over dit plan en de start van de bouw. Het betreft een prachtige plek voor onze inwoners.

Het nieuwe politieke jaar is weer in volle gang.
Het nieuwe politieke jaar is weer in volle gang.

Na een heerlijke vakantieperiode betekent dit werk aan de winkel voor de raadsleden.

Dat betekent in gesprek gaan met de actiegroep rond het van Oestterrein aan de Clemensstraat, op bezoek gaan bij Frank Rademaker van RV&O (zie foto; Jan en Martien van Soest2002 in gesprek met bewoners).

Maar ook de energietransitie vereist dat je je daar in verdiept. Dus op weg naar de bijeenkomst in Hoevelaken waar de RES en de brief van de Provincie aangaande windmolens centraal stond.

Ook voor jong en oud werd er in de sportboulevard de Engh voor de 4e keer het Soester Kennismaking Sport Event georganiseerd. Verschillende verenigingen waren daar present en boden de aanwezigen afwisselende activiteiten. Tot mijn genoegen was het er erg druk met vooral zeer enthousiaste jongens en meisjes.

Daarnaast staan de fractievergaderingen , de informatieavonden en de raadsvergaderingen al weer op de agenda.

Kortom, het echte politiek werk vraagt alweer de nodige aandacht.

Politiek werk dat je eigenlijk alleen goed kan doen als je voldoende input krijgt van de burgers.

Dus heb je een idee of zit je ergens mee laat het weten aan de raadsleden.

Spreek ze aan of mail de raadsleden. Of kom tijdens een raadsvergadering eens naar het gemeentehuis.

Algemene beschouwing Begroting 2023
Algemene beschouwing Begroting 2023

De fractie van Soest2002  is zeer tevreden met het feit dat het coalitieakkoord met als motto Bouw aan de toekomst, samen aan de slag geheel financieel gerealiseerd kan worden in deze begroting.

Een van de grote opgaven is werken aan het woningtekort , helaas is de uitkomst van de Taskforce dat naast  een personeelstekort er ook een cultuuromslag dient plaats te vinden. Daarnaast zijn veel beleidskaders verouderd en aan vernieuwing toe.

Er is  veel werk aan de winkel om het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. De begroting van 2023 trekt hier dan ook geld vooruit om de gestelde doelen te bereiken. Willen wij het tekort aan woningen verminderen dan zal hier alle aandacht naar uit moeten gaan.

Om het Dorpse karakter van Soest te behouden moet er gekeken worden naar nieuwe locaties om  zo te voorkomen dat de kern van Soest volgebouwd gaat worden. Soest2002 vindt het erg belangrijk dat dit punt uit het coalitieakkoord  met voortvarendheid opgepakt wordt zodat snel voor iedereen duidelijk wordt waar gebouwd gaat worden.

Er is daarnaast nog veel werk te verzetten zoals een nieuwe visie sociaal domein, cultuurvisie, sportvisie en  mobiliteitsvisie. Van een aantal onderdelen is op dit moment  nog niet of onvoldoende bekend wat de financiële gevolgen zijn. Tevens zijn er nog diverse grote projecten in ontwikkeling zoals Dalweg en Soesterberg Noord. Ook hiervan is nog niet precies duidelijk hoe de financiële consequenties zijn. Door de sterk gestegen bouwkosten is maar zo te verwachten dat diverse grondexploitaties duurder zullen uit pakken.

Ook de sterk gestegen energiekosten zal de gemeente maar ook de inwoners erg raken. In hoeverre moeten we als lokale overheid de burgers hierin ondersteunen die niet meer rond kunnen komen.  Een uitgebreide analyse van alle regelingen die wij hebben om onder meer de minima te ondersteunen vinden wij erg belangrijk.

 De vraag is ook in hoeverre zijn alle regelingen bij de inwoners bekend en moeten we niet alles in het werk stellen om te  bereiken dat ook degenen die dat nodig hebben toegang tot de regelingen weten te vinden.

Onze fractie staat positief tegenover de extra middelen die  ter beschikking staan om zo te voorkomen dat bewoners met een schulden op tijd worden geholpen zodat hun schuldenlast niet verder oploopt. Ook uitbreiding van het inlooppunt Geld op Orde Soest (GOOS) kan hier bij helpen.

We houden veel geld over in deze begroting en ook voor volgende jaren ziet het er gunstig uit, maar uit voorgaande blijkt dat  voorzichtigheid is geboden en we moeten daarom nu niet veel extra’s uitgeven.

Het vertrouwen in de overheid is steeds meer gedaald helaas. Wij moeten hier ook de nodige aandacht aan besteden om dit vertrouwen terug te winnen.

Wij juichen het toe dat het college gaat praten met de burgers uit de wijken in Soest. Uit de burgerpeiling waarstaatjegemeente blijkt dit ook overduidelijk. Een betrouwbare overheid zijn betekent ook dat telefoontjes en mails worden beantwoord. Leg uit waarom iets langer duurt of nog niet kan, niets van je  laten horen wekt altijd veel ergernis op en werkt het vertrouwen ook niet in de hand. Zorg dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Tot  slot wensen wij het college en het ambtelijk apparaat veel innovatiekracht, wijsheid en sterkte toe bij hun werk.

500 woningen in Soesterberg Noord.
500 woningen in Soesterberg Noord.

Het bedrijventerrein Soesterberg-noord wordt getransformeerd naar wonen. Mooie woningen vlak bij het voormalig vliegveld Soesterberg.

Soesterberg noord is verdeeld in drie kamers kamer 1 tm 3.
Kamer 1 is ca. vier jaar geleden in ontwikkeling genomen. Hier staan al mooie huizen. Er moeten nog enkele bedrijven worden uitgeplaatst.
Kamer 2 en 3 stonden in de wacht. Met name door gebrek aan capaciteit op het gemeentehuis werd er geen aanvang genomen met deze ontwikkeling. Mede dankzij het oprichten van de taskforce wordt dat nu wel mogelijk.

Voor dit plan moet nog een visie geschreven worden en voordat deze visie tot stand komt is er met bewoners van deze wijk gesproken en gevraagd wat hun wensen zijn. Er dienen wel 500 woningen binnen dit gebied gebouwd te worden.
De bewoners hebben hun wensen naar voren gebracht en een van de wensen was dat er ook een supermarkt moet komen.

In het coalitieakkoord staat dat de ontwikkeling van dit gebied met voorrang moet worden behandeld. De fractie van Soest2002 staat hier geheel achter en verwacht ook dat binnenkort de visie verschijnt.

Mogelijke bouwlocaties buiten de rode contouren
Mogelijke bouwlocaties buiten de rode contouren

De gemeente Soest wil begin 2024 een door de gemeenteraad goedgekeurd lijstje hebben met mogelijke bouwlocaties buiten de nu geldende rode contouren, zeg maar de lijn rond de bebouwde kom van Soest waar binnen wel en waar buiten niet mag worden gebouwd. Dit zegt onze wethouder Karin Scholten.

Lees het volledige artikel hier (abonnees):

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220902_42094231

Het is zomerreces
Het is zomerreces

De eerste maanden als herintredend raadslid zitten erop. Herintredend omdat ik van 2006 tot 2010 ook al raadslid heb mogen zijn. En dan zou de vraag kunnen zijn: Is er veel veranderd? En dan is het antwoord ja en nee. Politiek blijft politiek en dat veranderd niet, behalve de ambitie om er samen iets van te maken en niet alleen maar voor of tegen te stemmen. Ja, want er zitten heel veel andere raadsleden in de gemeenteraad dan 16 jaar geleden. En mijn rol in de fractie is ook anders omdat ik, naast raadslid, fractie secretaris mag zijn.

En voor mij de belangrijkste nee? Omdat dat wat ik toen het leukste vond, nu nog steeds het leukste is en dat is ontmoetingen met betrokken Soesters (en ja, inclusief Soesterbergers). Dus daar heb ik mijn politieke tijd vooral aan besteed. Vanuit mijn portefeuille ligt mijn focus nu vooral op het thema participatie en kijk vooral naar dat proces rondom de projecten Insingerstraat en Clemensstraat. Vooral mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid is maar vooral ook hoeveel kennis er in die groepen zit. Je zou bijna zeggen, daar moeten we iets mee doen.

Ook heb ik mijn eerste werkbezoek gebracht aan de Stichting Meewerken. Een stichting die zich richt op het voorbereiden op de maatschappij van autistische jongeren. En deze jongeren beschikken over uitzonderlijke talenten, zowel technisch als creatief.

En tot slot deel ik op mijn Facebookpagina de politieke zaken waar ik mee bezig ben of waar ik bij aanwezig ben. Op de hoogte blijven van deze politieke belevenissen? Volg mij dan hier. En alhoewel het reces is, ga ik niet stilzitten dus er zal regelmatig iets nieuws te vinden zijn.

Ik wens je een fijne vakantieperiode toe en wellicht zien en spreken we elkaar nog.

Met hartelijke groet,

De eerste drie maanden.
De eerste drie maanden.

Na drie maanden raadslid van Soest2002 te zijn maak ik de balans op.

Wat onwennig begin je aan je raadsperiode waarbij direct al veel kennismakingsbezoeken op het programma staan. Bezoek aan Soesterberg, Balans, de Swos, Mee en Zin plus een bezoek aan het Smitsveen met Portaal en de Alliantie.

Bezoek aan de cultuurcoaches en buurtcoaches om je ervan te overtuigen dat zij zeer nuttig werk verrichten. Bijeenkomsten met de ambtenaren waarbij je uitleg krijgt over de ins en outs van het gemeenteapparaat.

Daarbij minimaal twee vergaderingen per week, het beantwoorden van de e-mails en brieven van burgers en belangengroeperingen en het bezoeken van diverse locaties waar de burgers hun ideeën met je willen delen. Daarnaast nog aanwezig bij de diverse participatie-bijeenkomsten, om te luisteren naar de inbreng van belanghebbenden. En omdat je je toch echt moet verdiepen in het raadswerk nog een aantal uren per week het leeswerk doornemen.

In de laatste week van afgelopen drie maanden dan nog de kaderbrief 2023 en de voorjaarsnota 2022 (204 blz.) doornemen voor de laatste twee vergaderingen. Maar niet getreurd, de vakantie is in zicht.

Nog een afsluitende BBQ bij de brandweerkazerne en dan hebben we even een moment om uit te blazen en wat anders te doen.

Ik wens iedereen een fijne vakantie in goede gezondheid zonder tegenspoed.

Stil protest.
Stil protest.

Een stil protest van omwonenden van het weilandje aan de Insingerstraat uit protest tegen het afblazen van een fysieke participatiebijeenkomst over de plaatsing van "tijdelijke" prefabwoningen voor vluchtelingen.

Hierbij waren vier raadsleden van Soest2002 aanwezig om met de omwonenden te praten.

Wordt vervolgd..

Installatie raadsleden
Installatie raadsleden

Installatie raadsleden (eed of belofte en verklaring).

Op 30 maart 2022 hebben onze gekozen raadsleden de eed of de belofte afgelegd ook de fractieassistent is geinstalleerd.

In de Besluitvormende Raadsvergadering op 29 maart 2022 zijn de noodzakelijke documenten, de zogenaamde geloofsbrieven, onderzocht door een commissie bestaande uit drie raadsleden.

De commissie heeft verslag uitgebracht aan de vergadering. De raad heeft vervolgens een besluit genomen over de toelating van de benoemde raadsleden.

Voordat de raadsleden de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of een belofte en verklaring af te leggen.

Soest2002 wenst alle fractie/raadsleden heel veel plezier en succes bij het uitvoeren van hun taken in de gemeenteraad van Soest/Soesterberg

Soest2002 de grootste!
Soest2002 de grootste!

(N)U bedankt! Voor Morgen!

Het waren spannende dagen. Na het tellen van de stemmen, kunnen we vaststellen dat we met 17,3% en 5 zetels de grootste partij van Soest zijn geworden.

Natuurlijk bedanken wij iedereen voor jullie stem op Lijst3 (voortaan Lijst1) en het vertrouwen in Soest2002.

De komende vier jaar zullen we ons constructief blijven inzetten voor verandering, vernieuwing en verbetering.

Soest2002
Nu voor Morgen

We willen bouwen
We willen bouwen

We hebben meer woningen nodig en dus willen we bouwen. Koop én huur, voor iedereen. Voor jongeren, die blijven of terugkomen naar Soest en Soesterberg na een studie maar ook voor starters, voor doorstromers, voor senioren. Voor elke generatie, jong en oud. Zo helpen we Soest en Soesterberg verder en vooruit en houden we het ondernemersklimaat, de middenstand, het schoolaanbod, de horeca, de sport en het culturele leven gezond en levend. Lees meer over 'Wonen'.

Stem Soest2002
Stem Soest2002

Lijsttrekker Karin Scholten vertelt je waar Soest2002 voor staat en waarom je op ons moet stemmen. Stem Soest2002 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en16 maart 2022. Nu voor morgen.

'Echt groen start bij blauw'
'Echt groen start bij blauw'

We willen bouwen op plekken, die de meeste huizen opleveren en het minste natuurwaarde kost. Daarbij gaan we niet elke postzegel groen die we hebben volstorten maar kijken wij selectief wat wel en niet werkt op welke plek. Soest staat bekend om haar groene karakter en dat moeten we zo houden. Dat wordt nu onvoldoende erkend en beschermd in de keuzes die gemaakt worden. We kijken altijd eerst binnen de rode contouren en pas dan hoe we de juiste plekken erbuiten kunnen benutten. We moeten stoppen met het heilig verklaren van elk grasland en stukken ‘Nieuw Soest’ ontwikkelen op plekken waar dat kan. Er zijn mogelijkheden aan de rafelranden van ons dorp met een lagere natuurwaarde, om heel veel nieuwe, betaalbare woningen te ontwikkelen met prima ontsluiting richting de dorpskern en passend in de omgeving. Mogelijkheden zien wij onder andere op; het grasland achter 'De Schans', omgeving Stadhouderslaan, project 'de Maten' en het TBS-terrein. Een transitie van winkelpromenade Soest Zuid ligt ook binnen de mogelijkheden en ook moet de doorontwikkeling van woningbouw in Soesterberg Noord versneld worden. We willen niet bouwen op 'De Meent' en 'Soester Hoogveen'. Zo bouwen we aan Soest en Soesterberg zonder het groen geweld aan te doen.

Het moet anders!
Het moet anders!

Persbericht 15.01.2022

Het moet anders!
Stilstand is achteruitgang. En dat is precies wat er de afgelopen vier jaar met Soest en Soesterberg gebeurd is. Een hoop debatten verder is er weinig bereikt door de huidige coalitiepartijen: Te weinig extra huizen, te weinig visie en te weinig vooruitgang, Soest2002 vindt dat het anders moet, en neemt hierin het voortouw richting de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en is begonnen…. bij zichzelf. We willen de komende vier jaar het belang van de burgers en ondernemers van Soest en Soesterberg veel meer centraal stellen. Dit kan alleen bereikt worden door een écht andere aanpak, waarin we meer de verbinding zoeken tussen politiek en burger. Time for change dus!

Voor een nieuw perspectief
Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus als we in onze gemeente doorgaan op de weg van de afgelopen jaren, komen we geen steek verder. We moeten het werkelijk anders gaan doen met elkaar. Beter! Dat heeft niet alleen gevolgen voor wat er moet gebeuren maar ook hoe we de veranderingen willen realiseren. Willen we wonen, dan móeten we bouwen. Niet er over praten, maar nu beginnen op die plekken die de meeste huizen oplevert en het minste natuurwaarde kost. En er vooral morgen mee starten. Willen we met elkaar leven dan zullen we dat ook met oog voor iedereen moeten doen. Dus ook een visie om ouderen prettig met elkaar te laten wonen en hun huizen te laten doorstromen. Meer daadkracht om iedereen mee te nemen naar een betere morgen. Willen we ondernemers verder helpen dan moeten we ze voorrang geven, in alles. Zij zijn de economische kracht van onze gemeenschap. Dus willen we aanpassingen op ons gemeentehuis met een snelstraat voor ondernemers waarin we supersnel geholpen worden. Vooruit! Dit zijn enkele van de 33 thema’s die we als Soest2002 aan gaan pakken voor een anders - en vooral beter - Soest en Soesterberg.

Met een nieuwe kandidatenlijst
Een perfecte mix van ervaring en nieuw inzicht. Met denkkracht én daadkracht. Onze fractievoorzitter en lijsttrekker blijft Karin Scholten. Aangevuld met de fractie-ervaring van Bert Groothuis, Eric Weldink en Piet Klandermans. Ook Janne Pijnenborg en voormalig raadslid Ronald Christiaans brengen hun expertise mee aangevuld met de zeer betrokken Soester Jan Vrakking. Nieuwe ambitie wordt ingebracht door Lianne Mout en René Reekers. Allen gesteund door de kracht van Hans Boks - voormalig fractievoorzitter van het LAS - die zich eveneens bij Soest2002 gevoegd heeft. Een topteam om vier jaar vooruit te komen en de zo nodige verandering in Soest en Soesterberg te brengen… voor iedereen!

Met een nieuwe identiteit en campagne
We zijn anders en zullen dat ook op een andere wijze onder de aandacht van Soest en Soesterberg brengen. Met een nieuwe identiteit, duidelijk onderscheidend in communicatie met een nieuwe website, duidelijke taal om voor iedereen toegankelijk te zijn in alles wat we doen. Dat zal ook terugkomen in de campagne en de wijze waarop deze gevoerd wordt. Heel Soest en Soesterberg moet immers meegenomen worden naar een betere morgen. En die begint wat ons betreft nu!

Met een nieuw programma
Dat ertoe doet. Met drie duidelijke thema’s - Wonen, Werken en Welzijn - met maar liefst 33 thema’s die we willen - en moeten - realiseren, willen we onze gemeenschap verder brengen. Met oog voor burgers én ondernemers, want we willen wonen, werken in welzijn. En moeten dat ook mét elkaar realiseren. Dan hebben we in Soest en Soesterberg een duidelijkere visie nodig dan die tot dusverre is getoond.

Met een nieuwe krachtige belofte.
Soest2002 is dé partij met ambitie.
Die verder denkt en nog meer doet, voor jou!
We zijn mensen met inhoud, met denkkracht en daadkracht.
Die helder denken en werken.
Met minder politiek en meer power!
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Met progressieve plannen en perspectief.
We zijn er voor vandaag, maar nog meer voor morgen.
Om het met elkaar vóór elkaar te krijgen, in alles wat we doen.
Om Soest en Soesterberg vooruit te helpen.
Voor elkaar en met oog voor iedereen.
Soest2002. Nu voor morgen

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit persbericht of Soest2002, neem dan contact op met:

Yvonne de Jong
bestuur@soest2002.nl
+31 6 10 89 50 66

Ilse Uyland
bestuur@soest2002.nl
+31 6 22 77 90 92

Het is tijd voor verandering.
Het is tijd voor verandering.

Het is tijd voor verandering. Voor een betere morgen voor Soest en Soesterberg. We introduceren ons verkiezingsprogramma voor 2022 - 2026. Ontdek onze plannen op deze website en we hopen op jouw support op 14, 15 en 16 maart.

Wij zijn er klaar voor.
Wij zijn er klaar voor.

20 jaar ervaring vol nieuwe ambitie. Soest2002 staat helemaal klaar voor onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Met een nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuwe website en een fantastisch sterk programma voor 2022-2026. Dit allemaal voor de inwoners van Soest en Soesterberg. Want wij komen op voor jullie belangen en het is tijd voor verandering!

Wij zijn er trots op en hopen weer op jullie steun. Alvast onze dank voor het vertrouwen namens alle kandidaten en het campagneteam.

Soest2002
Nu voor morgen.

Programma 2022-2026
Onze programma met standpunten meteen bekijken? Klik hier

Steun ons direct
Wilt je ons direct steunen met een donatie om onze campagne kracht bij te zetten? Klik dan hier.

Bedankt voor jouw support!
 

Nieuwjaarsgroet 2022 Fractie Soest2002
Nieuwjaarsgroet 2022 Fractie Soest2002

Licht blijven zien, ónze zorg
Lichtjes maken je huis gezellig. Kerstboomlichtjes nog veel meer. Voor mij staan ze ook symbool voor afsluiten en vooruitzien.

In dankbaarheid afsluiten
Als ik met inwoners of ondernemers spreek hoor ik over de slechte, maar ook de goede momenten in 2021. Het was niet altijd fijn. Toch wordt 2022 vaak met hoop en vechtlust aangegaan. Daar hebben we veel respect voor. Daarbij mogen we zeker niet vergeten dat ondanks de vechtlust, er mensen en bedrijven zijn die het nu heel zwaar hebben. Onze rol als raadslid is om dit te blijven signaleren. En om te zorgen dat er hulp is voor hen die het (even) niet alleen kunnen. Laten we ook opletten dat kinderen niet de dupe worden van deze omstandigheden. Met alle regelingen die we hebben mogen zij nimmer in een (sociaal) isolement terechtkomen!

Dankbaar zijn wij dat er zo veel vrijwilligers zijn die zich inzetten om, op wat voor manier dan ook, anderen te helpen. Veel dank daarvoor!

2022
De fractie wenst u toe dat u licht kunt blijven zien. In goede gezondheid. We zien uit naar een 2022 waarin wij ons weer heel graag voor u in willen zetten.

Nu voor morgen.

Een warme groet,

Karin Scholten
Bert Groothuis
Piet Klandermans
Eric Weldink
Heather Treffers

Soest2002 stemt tegen huidige Omgevingsvisie
Soest2002 stemt tegen huidige Omgevingsvisie

Er komt een Omgevingswet en die schrijft een omgevingsvisie voor. Soest2002 is voor een omgevingsvisie die aangeeft hoe Soest er in 2040 bij moet staan. Echter de omgevingsvisie die de coalitie nu neerlegt is verre van compleet. Er staat alleen groen in. Wij vinden dat een visie vooral over mensen moet gaan, woonlocaties moet aangeven, infrastructuur moet beschrijven, en ja natuurlijk ook waar je moet recreëren.

Omdat wij deze opgestelde omgevingsvisie incompleet vinden stemmen wij tegen.

17 appartementen in Soesterberg
17 appartementen in Soesterberg

Op het oude terrein van de bakker op de veldmaarschalk Montgomery aan komt een klein appartementengebouw voor 17 appartementen. Ondanks de weerstand van de buren denken wij dat de gemeente de bezwaren goed weerlegd heeft. Daarom stemt Soest2002 voor dit plan. Wel zien wij bij inbreiding een steeds grotere spanning tussen bewoners en de gemeente omtrent de te bouwen huizen. Soest2002 vindt het dan ook veel beter om ergens in Soest een locatie aan te wijzen waar voldoende huizen kunnen worden gebouwd.

De Gemeenteraad = Samen?!
De Gemeenteraad = Samen?!

Hoe de begrotingsbehandeling donderdag jl. liet zien dat niet iedereen dat zo ziet.

“Als u niet mee wilt doen met die OZB-verhoging om onze begroting op orde te houden, dan doet u niet meer mee” was de opmerking van GGS tegen raadslid, mevrouw Gastelaars van DSN. Dat is nogal wat. Raadsleden sluiten elkaar niet uit. Dat kan niet eens. Maar mag ook niet de bedoeling zijn. 

Kijkend naar de behandeling van de Begroting 2022 herhaalde de wens tot uitsluiting zich de gehele avond.

Geen enkel amendement vanuit de oppositiepartijen werd overgenomen. Uiteindelijk waren de coalitiepartijen bereid om toch mee te gaan in een aangepast voorstel om volgend jaar iets meer geld aan Natuur- en Milieueducatie uit te geven. En dat was het. Er werd verwezen naar een vastgesteld document over beleidsaanpassingen volgend jaar: de Kaderbrief. Tja,die was door de Raad vastgesteld. Waarna de Raad ook weer kan besluiten iets te herzien. Dat vergat de coalitie even. Want de Raad: dat zijn wij allemaal. 29 personen die de gehele Soester- en Soesterbergse bevolking vertegenwoordigen. 

Samen kun je beleid maken, beleid herzien en beleid handhaven. Samen toch? Voor alle inwoners en niet alleen de inwoners die kozen op een coalitiepartij. 

De Begroting behandelen doe je samen. Met voorstellen van het College. Wat geven en wat nemen. Om samen voor al onze inwoners gedragen keuzes te maken. Samen.

Samen met alle oppositiepartijen hebben we tegen deze begroting gestemd. Omdat er niets, maar dan ook niets vanuit onze partijen overgenomen werd. Waardoor de helft van onze Soester inwoners genegeerd werd.

Dat is niet samen!

Soest2002: Woningen op TBS-terrein!
Soest2002: Woningen op TBS-terrein!

De combinatie van lichte industrie en wonen gaat goed samen. De meeste inwoners van Soest willen daarom woningbouw op een deel van het TBS-terrein. Soest2002 is het daar helemaal mee eens.

93 woningen in 2 jaar: dat schiet op met het huidige college!
93 woningen in 2 jaar: dat schiet op met het huidige college!

Algemene beschouwing Soest2002 bij Raadsbijeenkomst 4 november 2021 j.l.

Geachte inwoners, college, mederaadsleden,

We beginnen graag met een compliment aan het college: een begroting sluitend met een positief saldo en Algemene Reserves die weer een tegenvaller op kunnen vangen: fijn! Daar zijn we blij mee.

Soest2002: WONEN  Werken  Welzijn. Dat is toch alles waar het om draait???!

Vanuit die pijlers nemen wij u graag mee in onze overwegingen rond de Begroting 2022.

WONEN
Weet u dat er op diverse plekken in de kern Soest in bijgebouwen gewoond wordt?
Weet u dat er de laatste 2 jaar GEEN ENKELE sociale huurwoning toegewezen is aan een alleenstaande starter?
Weet u dat starters vaak geen hypotheek kunnen krijgen boven de 180.000 euro?
Beseft u dus, dat alle maatregelen zoals we die in de doelgroepenverordening en het Masterplan wonen hebben vastgesteld, de starter niet op weg helpen?!

Weet u nog dat in de prestatieafspraken die de wethouder eind 2020 met de woningcorporaties maakte, staat aangegeven dat er al een achterstand van 305 te bouwen woningen, is opgelopen?

Weet u dat er de afgelopen twee jaar voor 93 woningen in de kern Soest een bestemmingsplanwijziging aan de raad is voorgelegd? 93 woningen in twee jaar tijd!! Dat is niet echt het oplossen van de enorme vraag naar passende huisvesting! Dan snappen we wel dat u op bl 100 schrijft dat de kern Soest 6% krimpt!

Maar: Weet u nog dat u in 2020 besloot 1 FTE door voor Ruimtelijke Ordening te schuiven van 2020 naar 2022? De raad vroeg u uiteindelijk om deze naar voren te halen!!

Dat was vorig jaar. 1FTE.!!! Toen meende u nog nauwelijks problemen zien, zoals u ook als antwoord op de vraag van Soest2002 aangaf.

En nu schrijft u:

Eindelijk ruimte voor betaalbare woningen in Soest, Want de Dalwegvisie, Orlando en de Molenwerf worden ontwikkeld.(AHHH: is De Meent alweer afvallen?) Dat is toch raar? U kon er zelf sturing aan geven. En er gebeurde niets, of nauwelijks iets. In vier jaar tijd is er alleen nog maar een heel vage visie op het Dalweggebied, heeft de Raad nog geen bestemmingsplanwijziging gezien van het Orlandoterrein en moet het bestemmingsplan van de Molenwerf zelfs nog aan de raad voorgelegd worden. En verder?

Slaan we dan de plank niet mis met een Taskforce wonen?

Weest u gerust: Soest2002 zal deze budgetaanvraag steunen. En wel om de volgende reden: processen en organisatie optimaliseren, de regelgeving eenvoudiger maken en de basisformatie op orde brengen. Noodzakelijk. Ook vanuit de regelgeving zoals uzelf ook in deze begroting schrijft. Maar niet omdat er op korte termijn woningen gebouwd zullen worden. Dat schrijft u zelf ook. Eind volgend jaar. Dan pas. Dat betreft de grote kansrijke projecten. Eigen projecten. Vanuit marktpartijen of particulieren geen grote kansrijke projecten dus? Of moeten die nog eventjes een jaartje of twee blijven wachten?

Soesterberg. Kamer 2. Waarvan u zegt die in ontwikkeling te willen brengen. Weet u nog dat daar al enkele jaren een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ligt te wachten? Vanuit de te sluiten anterieure overeenkomst had u toch al lang ambtelijke versterking aan kunnen rukken? Net zoals voor meer dan 100 grote plannen van marktpartijen of particulieren?

Groen. U wilt het groene karakter behouden. Daarin treft u in Soest2002 een groot medestander. Maar…..Weet u nog dat u aangaf 1000 woningen binnen de rode contouren te kunnen bouwen? Hoe doet u dat met behoud van het groene karakter? Moeten we hieruit concluderen dat u dus voor enorme hoogbouw gaat kiezen?

Ach u begrijpt: Huisvesting is voor Soest2002 1 van de kernwaarden: zonder huisvesting kan een mens niet. Wonen -werk en welzijn: wat grijpt het in elkaar.


WERKEN

Onze kernen worden met elkaar verbonden door wegen, fiets- en voetpaden. Bussen en treinen verbinden ons met andere delen van de regio of het land. Dat hierop een Mobiliteisvisie ontwikkeld wordt, is noodzakelijk. Alleen: het moment vindt Soest2002 te vroeg. Na de implementatie van de Omgevingsvisie, EN de bijbehorende programma’s kunnen wij pas over een mobiliteitsvisie EN een Wegenbeheerplan na gaan denken. Wonen, werken en recreëren zijn de ruimtevragers die hieraan ten grondslag liggen. U bent te vroeg. Dit moet in de begroting voor 2023 terugkomen.

U wilt ruimte bieden voor nieuwe bedrijven. Soest2002 hecht, zeker ook in het beperken van woon-werkverkeer, aan bedrijvigheid in onze kernen. We dringen er bij u op aan om dit in nauw overleg met de Soester bedrijven te doen: synergie is mooi, verdringing moeten we vermijden.


WELZIJN

De SWOS en Balans krijgen meer taken en minder geld. Dat klopt niet. Wij horen straks graag van onze collega’s of zij dat ook zo zien.

“Beter aan de basis”: van harte ondersteunen wij de plannen rond de Jeugdzorg. Want dat is iets waar wij ons grote zorgen over maken: je bent jong en het lukt je even niet. Het is ONZE zorg om dit zo snel mogelijk aan de basis opgelost te krijgen.

Zorg hebben wij wel over de ontwikkelingen rond de nieuwe sporthal. Het wordt alsmaar duurder en het schiet niet op. OK, de aanwezigheid van fouragerende vleermuizen was een vertragende factor. Maar ondertussen lopen de kosten al met al snel richting de 10 miljoen: een ongehoord hoog bedrag! Snelheid en het beheersen van de kosten willen we nog eens extra onder uw aandacht brengen!

Inwoners. Dat klinkt als er “bij inwonen”. En dat is nou net niet de rol die Soest2002 voor onze inwoners ziet. De volwaardigheid zoals wij die zien uit zich in participatie, initiatieven en het betrekken van jongeren. Deze zaken staan onder druk door de werkdruk van het ambtelijk apparaat. Zo ook met de Transitie Visie Warmte. WE voldoen hierdoor niet aan onze wettelijke plicht. Waardoor de provincie deze taken overneemt.

Huisvesting en welzijn: hoe mooi te lezen dat er onderzoek gedaan wordt naar een sociaal culturele voorziening in Soesterberg! We dringen er bij het college zeer sterk op aan om de Stichting Samen voor Soesterberg hier zeer intensief bij te betrekken! Een club mensen die tot nu toe al zeer waardevolle zaken onderzocht heeft en heel goed weet wat de Soesterbergers echt willen!!

Soest2002 Wonen  Werken  Welzijn. Voor iedereen..

Wilt u de gehele bijeenkomst online beluisteren? Ga dan naar https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/68fc5340-1219-48bc-8729-383ed7a238bb

Een Masterplan, instrumenten, maar nog steeds geen starterswoningen!
Een Masterplan, instrumenten, maar nog steeds geen starterswoningen!

Starterswoningen. Onze jongeren snakken naar een eigen huis. Koop of huur: beide zijn onbereikbaar. Veel te weinig woningen gebouwd en veel te weinig woningen voor de starters gebouwd.

De afgelopen week heeft de Gemeenteraad gesproken over de “Instrumenten” voor het Masterplan. Vorig jaar is dit Masterplan vastgesteld. Doel: het reguleren van het aanbod nieuwbouwwoningen. De Gemeenteraad zag een hiaat in de ontwikkelingen: veel duurdere woningen, maar een grote vraag naar sociale- en starterswoningen. Daar moest wat aan gedaan worden. In het Masterplan maakten we daarover betere afspraken. Ontwikkelaars moeten zich hieraan houden. Dat moest nog wel verder uitgewerkt worden. Die uitwerking hebben we donderdag jl. in de Gemeenteraad besproken.

Soest2002 heeft vorig jaar ingestemd met het Masterplan. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en zien we dat niet alleen de huizenprijzen stijgen, maar ook de bouwkosten. Daarnaast moet er zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd worden. Dat is dure grond. Kortom: de maximale prijs voor starters (sociale)koopwoningen is gesteld op EURO 250.000,= VON.
Daar zit voor Soest2002 het knelpunt: wat kan er nog gebouwd worden voor dit bedrag? Studio’s? Dat is toch niet wat wij willen! En verder: welke starter op de arbeids- en woningmarkt kan een hypotheek krijgen van Euro 250.000,= Niet veel mensen!

Dus: goede plannen, daar zijn we het mee eens, maar nog steeds geen plannen om betaalbare starterswoningen te bouwen! Wel huurwoningen. Helaas moet je daarvoor acht jaar ingeschreven staan. Tot je dertigste bij je ouders wonen, dat wil je toch niet!

Dus: nú moet er ingegrepen worden! In het Dalweggebied moeten niet alleen huurwoningen, maar ook koop-starterswoningen gerealiseerd worden! De grond is eigendom van de gemeente. Laten we zorgen dat hier betaalbaar gebouwd wordt. Zowel sociale huur-, midden huur als koopstarterswoningen.

Soest: een plek om te wonen voor iedereen!

VIDEOFRAGMENT - Omgevingsvisie en geef uw mening!
VIDEOFRAGMENT - Omgevingsvisie en geef uw mening!

Geef uw mening over de omgevingsvisie Soest en Soesterberg.

De overheid heeft de omgevingswet gemaakt, die op 1 juli 2022 ingaat. De wet verplicht gemeentes om een Omgevingsvisie op te stellen. In die visie wordt het gebruik van de fysieke ruimte omschreven. Mocht een inwoner of een marktpartij iets willen in die ruimte, dan kan hij lezen wat kan en mag. Ook zijn er strikte termijnen afgesproken voor het afhandelen van dergelijke afspraken. Dat betekent duidelijkheid en snelheid. Na diverse participatie trajecten zijn op verschillende onderdelen de meningen van onze inwoners geinventariseerd.Dat heeft geleid tot de concept Omgevingsvisie (Zie link 'concept omgevingsvisie' na onderstaande video), die in juli jl. door de raad is goedgekeurd. Hierop kunnen inwoners nog reageren tot 13 oktober a.s. 
Hierna komt de definitieve versie in de gemeenteraad.

Wij als Soest2002 vinden ook dat er een Omgevingsvisie moet komen. De menselijke maat missen wij in de huidige visie.

Waarom? Daarom!

Karin Scholten, fractievoorzitter van Soest2002 vertelt u hoe u uw mening kunt geven. 

Bedankt voor het kijken.

Belangrijke links:
- 'concept omgevingsvisie - pdf document' 
https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/ 

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen

Een andere manier om de controverse tussen rood en groen te slechten is natuur inclusief bouwen. Op het internet zijn diverse voorbeelden te zien van natuur inclusief bouwen. Groene appartementen, verzonken huizen, daken evenwijdig aan het maaiveld voorzien van gras, verzinken helemaal in het landschap. Door groen en bouwen te combineren kan het mogelijk zijn in groene gebieden groen te bouwen. Het groen blijft groen maar wordt ook toegankelijk voor mensen. Soest2002 is al jaren een groot voorstander van natuur inclusief bouwen. Wij hebben in de vorige periode al een motie ingediend om natuur inclusief te bouwen. Deze motie is toen al aangenomen. Er is in de laatste drie jaar echter niets mee gebeurd. Graag zien wij in de komende raadsperiode meer aandacht voor deze manier van bouwen.

Rood voor Groen
Rood voor Groen

In de afgelopen tijd is er een controverse tussen het bouwen van huizen en het behouden van het groen. De ene partij wil huizen bouwen de andere partij wil het groen behouden. De huidige coalitie heeft het masterplan wonen afgegeven. Dit plan werkt echter niet. Het is in de afgelopen tijd gebleken dat in de kern van Soest niet gebouwd wordt. Incidenteel worden er wat huizen gebouwd. Plannen die groot zijn zoals de Dalweg visie en de gemeentewerf duren heel lang. Het streven is om per jaar 200 huizen te bouwen. Dit is de laatste jaren bij lange na niet gehaald.

Daarnaast zijn er gebieden die in de rode contouren vallen die eigenlijk voor de natuur zeer waardevol zijn. Als voorbeeld de hoogveengebieden achter de kassen van oude van Oest. De kassen wil men vervangen voor huizen en dat is logisch. Maar in het huidige plan loopt het helemaal door tot voorbij het hoogveengebied. Men wil daar midden in de natuur appartementen voor jongeren bouwen. Soest2002 is tegen het bouwen van die appartementen op die plaats.

In de raad ontstond de discussie tussen rood buiten de rode contouren en groen binnen de rode contouren. Misschien is het verstandig om dit uit te ruilen zodat er minder discussie komt tussen rode contouren maar meer discussie komt over; wat is zinvol en wat is wijsheid. Soest2002 juicht dit enorm toe. Wij vinden al jaren dat je genuanceerd moet kijken waar je wat kan bouwen en waar je niet kunt bouwen. Ook vinden wij dat de woningbehoefte vervuld moet worden. Wij vinden het belangrijk dat Soesters binnen Soest kunnen blijven wonen en dat Soesters binnen Soest kunnen verhuizen naar huizen die ze zelf prettig vinden.

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg
Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

De overheid bereidt een nieuwe wet voor: de omgevingswet. Deze wet moet 1 juli 2022 ingaan. De wet maakt het simpeler om zelfstandig je ruimte in te richten.  Voordat het zover is moet iedere gemeente eerst een omgevingsvisie maken. Via diverse burgerparticipaties is jullie standpunt en jullie mening opgehaald. Hierin staat wat voor dorp je wilt zijn in 2040.  B&W heeft de concept omgevingsvisie aan de raad aangeboden.

Als de raad de visie afkeurt dan moet B&W zijn huiswerk overdoen.

Wij als Soest2002 vinden ook dat er een omgevingsvisie moet komen. De menselijke maat missen wij in de huidige visie. Natuurlijk gaat de omgevingsvisie over de fysieke leefomgeving. Hoe een wijk opgebouwd is, hoe mensen met elkaar omgaan, waar mensen elkaar ontmoeten is ook wel degelijk een onderwerp van de omgevingsvisie. Dit alles moet je ook in omgevingsvisies weergeven. Soest2002 vindt dat in een discussie over wat voor dorp wil je zijn in 2040 de mens centraal moet staan. Wij hebben dan ook tegen deze omgevingsvisie gestemd. De omgevingsvisie is wel door de raad aangenomen.

Nieuwsbrief JULI 2021 - Fractie Soest2002
Nieuwsbrief JULI 2021 - Fractie Soest2002

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002.

Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen:

NIEUWSBRIEF FRACTIE - JULI 2021

 

De RES en Energie opwekking
De RES en Energie opwekking

De Regionale Energie Strategie (RES) is een regionaal document van diverse gemeenten. De gemeenten zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten Spakenburg, Woudenberg, Leusden en Soest. De RES is door de rijksoverheid ontwikkeld en ter goedkeuring in de gemeenten neergelegd. De uitgangspunten van de RES staan dus vast, maar de manier waarop kunnen we zelf beslissen.

De burgemeester en wethouders hebben een voorstel neergelegd. Dit houdt in:

- 15ha zonneweides in de spoordriehoek van het spoor Soest-Baarn en Baarn-Amersfoort

- Totaal drie super windmolens:

* De twee bij de Isselt

* Eén windmolen aan de snelweg A28. Deze superwindmolen komt dan samen met twee andere molens langs de A28 te staan.

*  Een molen van Amersfoort en een molen van Leusden. Dit alles vlak bij Soesterberg. Het wordt dus een opstelling van drie molens.

De windmolens zijn super windmolens die echt niet op de Windhond lijken. Soest2002 vindt dat windmolens van deze grootte niet op het land thuishoren maar op zee. Wel zijn wij voor kleinere molens op industrieterreinen. Natuurlijk levert dit niet genoeg op en wij moeten nadenken hoe we dit dan weer moeten compenseren. Bijvoorbeeld door groen gas(waterstof uit zon)  te gebruiken of door sneller onze geothermische warmte toe te passen.

Wij zijn ook tegen zonnevelden in weilanden. Wij vinden het een destructie van de natuur. Wij zijn voor zonnepanelen op daken Wij zijn ook voor zonnepanelen boven parkeerterreinen en langs snelwegen. Wij vinden dat de gemeente alle particulieren meer moet stimuleren om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Dit geldt ook voor bedrijven.

Soest2002 heeft samen met GGS een amendement ingediend om bouw van de zonnepanelen in de polder te voorkomen. Dit amendement is aangenomen. Hierdoor is mede door Soest2002 voorkomen dat die zonnepanelen er komen.

De RES 1.0 is wel aangenomen door een meerderheid van de raad.  Soest2002 heeft tegen de RES 1.0 gestemd ondat deze niet innovatief genoeg en deels achterhaald.

Actualisatie Referendumverordening
Actualisatie Referendumverordening

De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen.

De fractie van Soest2002 vond dit een vooruitgang. De Raad kan immers een definitief besluit nemen op basis van de uitslag van het referendum.

Tijdens de behandeling in de Raad kwamen allerlei bezwaren naar voren: termijn te kort voor het indienen van een referendum, referenda kunnen alleen gehouden worden over een algemeen verbindende voorschriften, ook nadat de Raad een besluit heeft genomen moet een referendum mogelijk zijn etc. etc.

Tijdens de besluitvormende Raad kwam aan het begin van de Raadsvergadering een orde voorstel van D66. Zij bepleiten via een motie, die ook door onze partij werd mede ingediend, om dit voorstel nu niet in behandeling te nemen. Deze motie werd door de Raad aangenomen en er zal nu een Raadswerkgroep worden benoemd die met een nieuw voorstel zal komen.

Onze fractie verwacht dat de Raadswerkgroep met een breed gedragen voorstel naar de Raad komt waarin alle aanvullingen en voorstellen genoemd in de Raad van 29 april  worden meegenomen.

De omgevingsvisie Soest en Soesterberg
De omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Sinds eind vorig jaar zijn er diverse momenten geweest waarop u als inwoner gevraagd is mee te doen aan de participatie rondom de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid. Dit gaat over de fysieke leefomgeving en is voor de lange termijn. 

De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.

Dat zijn nogal keuzes!

Daarbij is uw input van wezenlijk belang. De eerste participatierondes zijn geweest. Verslagen van deze bijeenkomsten kunt u teruglezen op: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/

Donderdag 29 april jl. spraken wij in de raad over de resultaten van de participatie. Het college presenteerde een document waarin een samenvatting van de conclusies zou staan, genaamd Soest en Soesterberg, kwaliteiten voor de toekomst. Daarin stonden de kwaliteiten en de aandachtspunten weergegeven.

Helaas zagen wij niet alle conclusies van het participatietraject terug. Dat maakte dat wij het document van waaruit nu de concept-Omgevingsvisie opgesteld gaat worden, te eenzijdig vonden.

Te veel de nadruk op de groene kwaliteiten en nauwelijks aandacht voor de opgehaalde input rond wonen en bedrijven: die vragen momenteel grote aandacht. Soest2002 hecht veel waarde aan participatie. Dat betekent luisteren en de antwoorden wegen. Die weging betreft het algemeen belang. Wonen en werkgelegenheid zijn wel degelijk algemeen belang. Deze input hadden we naast al die groene kernkwaliteiten, terug moeten lezen in het document dat ter besluitvorming voorlag.

Dat we toch voor het document gestemd hebben is omdat ook wij graag de aandacht voor de groene kwaliteiten in de Omgevingsvisie terugzien. Wij gaven aan dat we uitzien naar het concept van de Omgevingsvisie waarin wij alle andere kenmerken en aandachtspunten van ons dorp, ook graag een plek zien krijgen.

Uiteindelijk komt er weer een participatieronde. Maak gebruik hiervan! Laat horen hoe u in de toekomst wilt wonen. Help ons voor u de juiste keuzes te maken.

Wilt u meer weten of wilt u ons nog gedachten meegeven? Mail naar de fractievoorzitter Karin Scholten schok@soest.nl .

Wij vertegenwoordigen u!

´╗┐Complexe puzzel bij besluit over uitbreiding Werveling
´╗┐Complexe puzzel bij besluit over uitbreiding Werveling

Het integraal huisvesting plan (IHP) is een breed gedragen toekomst visie op de scholen opgesteld door gemeente en schoolbesturen. Daarbij wordt voor de komende 15 jaar besloten welke school nieuwbouw of renovatie krijgt. De uitvoering van het onderhoud verloopt via het jaarlijkse programma.

In het IHP is aan basisschool de Werveling (soest zuid) nieuwbouw beloofd in 2029. Het gebouw is afgeschreven, van matige bouwkwaliteit en niet meer functioneel. De planvorming start in 2024. Tegelijkertijd is dit jaar in het programma al besloten de school extra ruimten toe te kennen i.v.m.nde flinke groei van het aantal leerlingen. De uitbreiding is permanent, bedraagt E. 500.000 en heeft een afschrijvingstermijn van minimaal 20 jaar. Hierdoor neemt de boekwaarde van het schoolgebouw per direct fors toe waardoor er bij sloop (in 2028) sprake zou zijn van kapitaal vernietiging.

Wij, Soest2002, hebben de wethouder hiermee geconfronteerd en al snel bleek dat de plannen in het IHP herzien moesten worden. Vervangende nieuwbouw van de Werveling lijkt niet langer realistisch. In werkelijkheid zullen alleen de oudste school gebouwdelen vervangen of gerenoveerd gaan worden. Ook eerder tot nieuwbouw over gaan bleek geen optie. Dit vanwege de lange lijst andere scholen die de komende jaren recht hebben op nieuwbouw.
Een andere optie zou zijn geweest het gebruiken van lege lokalen bij de nabij gelegen Ludgerusschool. De gemeente zou deze lokalen technisch gezien kunnen claimen voor onderwijs. Omdat die lokalen echter nu gebruikt worden voor kinderopvang was dit op korte termijn geen oplossing.

Instemmen met de voorgestelde uitbreiding bleek onze enige optie, ondanks de consequenties voor de langere termijn. In de raad hebben we die zorgen wel uitgesproken; er zal in de toekomst “om” bestaande gebouwen heen gebouwd moeten worden wat als snel leidt tot verrommeling. In financieel slechtere tijden kan door een volgende college of raad alsnog besloten worden tot enkel “renoveren” van de oude gebouwdelen, dit zou functioneel (onderwijskundig) niet wenselijk zijn. Ook vragen we ons af of het realiseren van een integraal kindcentra straks nog wel mogelijk is op deze locatie (vb inclusief kinderopvang en peuterspeelzaal). Is er nagedacht over de naastgelegen sportzaal de Bunt? Ziet het geheel er straks nog visueel aantrekkelijk uit? Etc.

Gelukkig begreep de wethouder onze zorgen, die inmiddels ook door een groot deel van de raad waren overgenomen. Wethouder Dijkhuizen heeft de gehele raad de toezegging gedaan in het IHP alsnog met een integrale toekomstvisie te komen tav de Werveling (en de uitbreiding daarin mee te nemen). Soest2002 zal bij behandeling van het IHP die toezegging verzilveren, zodat ook de Werveling in de toekomst adequaat en functioneel gehuisvest is.

'Doosjesdenken' bij Begroting 2021
'Doosjesdenken' bij Begroting 2021

Donderdag jl. moest de gemeenteraad beslissen over de begroting voor 2021 en het meerjarenperspectief tot 2024.
Een begroting die door het college en de coalitiepartijen “evenwichtig” genoemd werd.

Dat zagen wij als Soest2002 toch iets anders. Of, zoals fractievoorzitter Karin Scholten aangaf: “deze begroting is niet compleet en niet evenwichtig”.
Karin liet in haar algemene beschouwingen al weten dat een begroting waarin nog PM posten zaten nooit compleet kan zijn. Zodra de jaarrekening komt wordt de Raad geconfronteerd met extra posten die een onvoldongen feit zijn. Op deze wijze ontwijkt het college amendenten en moties.

Maar dat was niet het enige.
Verhogingen van o.a. de OZB zijn nodig om de tekorten aan te vullen. Soest2002 vindt dat inwoners geen spaarvarken zijn voor de overheid. Bij tekorten grabbel je niet in de beurs van de inwoners. Dat los je binnen je eigen ambities op.

En daar zat tevens het volgende punt voor Soest2002.
De VVD was woordvoerder voor haar eigen wethouder en gaf daarbij haar eigen kaders aan. “als u als oppositie extra budget wilt dan moet u ook zelf aangeven waarop wij dan moeten bezuinigen. Maar dat dient wel binnen het hetzelfde programma opgelost te worden” sprak Eric de Wilde namens de VVD. “Doosjesdenken” dus.

Daar heeft onze fractie veel moeite mee. De bezuinigingen op alle hulp aan mensen die dat nodig hebben, vinden wij vergaand en zorgwekkend. Daartegenover vinden wij dat het enorme budget voor groenrenovatie best iets minder kan. Maar dat mag dan weer niet  omdat dit een ander programma is. Overigens zijn wij ook zeker voorstander van het in goede conditie houden van het groen in onze dorpen. Bezuinigen door te temporiseren is ook een optie.

GGS gaf aan dat er deuren dichtgingen als er niet bezuinigd werd. Ze vergaten erbij te zeggen dat er nauwelijks bezuinigingen op 'groen' waren, maar des te meer op alles wat het welzijn van onze inwoners betreft.
Tijdens het debat gaf Karin aan dat het juist respectvol naar de coalitie is om juist géén budgetten in een begrotingsprogramma aan te geven om de aangekondigde bezuinigingen op te heffen. De coalitie kan dan zelf beslissen uit welke portemonnee ze dit willen betalen. Binnen haar eigen ambities en coalitieprogramma. “Uit het doosje denken” dus. Dát is hoe je met elkaar samenwerkt: elkaar de ruimte geven.
Die ruimte kregen de oppositiepartijen niet. Alle ingediende amendementen werden weggestemd door de coalitiepartijen. Dat is nogal wat...
Moeten we hier dus de conclusie aan verbinden dat de coalitie het beter weet?
Daar zijn ze zelf in ieder geval van overtuigd gezien het ontraden en wegstemmen van alle amendementen. 
Wij van niet!

Geen ruimte voor een boer in een boerenlandschap dat onderdeel uitmaakt van een boerendorp.
Geen ruimte voor een boer in een boerenlandschap dat onderdeel uitmaakt van een boerendorp.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken. 

Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingespannen om deze noodzakelijke verplaatsing mogelijk te maken. Tot maart 2018. Na de verkiezingen werd het credo “niet bouwen in de polder” en moesten diverse rapporten aantonen dat het verplaatsen van de boerderij naar de Peter van de Breemerweg niet wenselijk was. Of dit een nette en wenselijke ontwikkeling is? Wij vinden van niet.

Urenlang debatteren waarin de oppositie iedere keer nieuwe argumenten naar voren bracht, mocht niet baten. De coalitie bleef volhouden dat door voortschrijdend inzicht drie van de vier partijen ( VVD, CU/SGP en D’66) zich niet meer konden conformeren aan hun eigen standpunt uit de vorige regeerperiode. 

Daarnaast werd de raad regelmatig niet correct of niet geïnformeerd. Ook het proces met de heer Van Dorresteijn verliep alles behalve zoals afgesproken.

Reden voor Soest2002 om samen met de oppositiepartijen een motie van afkeuring in te brengen. Net zomin als het door willen laten gaan van de bestemmingswijziging, werd deze door alle coalitiepartijen weggestemd.

Amendement Uitstel Vuurwerkverbod
Amendement Uitstel Vuurwerkverbod

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk.

Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden. 

De fractie van Soest2002 beseft dat het moeilijk is een dergelijke traditie in één keer af te schaffen. Onder normale omstandigheden kan geprobeerd worden de handhaving hiervoor op te pakken. Helaas leven we nu niet onder normale omstandigheden. Voor met name de jongeren  is dit een moeilijke tijd. Dit afsteekverbod dit jaar in laten gaan maakt het voor hen extra moeilijk waardoor zich zomaar problemen rond de ha dhaving voor kunnen doen.

Wij dienden samen met BBS, POS, LAS en D’66 een amendement in om het afsteekverbod een jaar uit te stellen.

Niet alle fracties zagen het ontnemen van deze traditie met de bijbehorende handhaving in deze tijden als een probleem.

Het amendement sneuvelde dan ook met 10 stemmen voor en 15 tegen.

GGS hekelt inwoners die op de oppositiepartijen gestemd hebben
GGS hekelt inwoners die op de oppositiepartijen gestemd hebben

Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenwoordigen.

Dit interpellatiedebat werd door LAS, gesteund door alle oppositiepartijen, aangevraagd. Door middel van 18 vragen verzochten zij opheldering van het college over het proces rond de verplaatsing van een boerenbedrijf naar de Peter van de Breemerweg.

Vooral vanaf 2018 laat het gehele proces onvolkomenheden zien.
Een agrariër die naar de pers “onwillig” genoemd wordt, een verbeelding van de mogelijke bebouwing die totaal niet aan de eisen van dergelijke verbeeldingen voldoet, onhandige communicatie naar raad en stakeholders en niet in de laatste plaats het volledig veranderen van standpunt van de VVD, D’66 en de CU/SGP, wekken niet de indruk van onpartijdigheid, openheid en volledigheid.

Het college, bij monde van wethouder Dijkhuizen, deed donderdag 12 november jl. een uiteenzetting over het proces. Dat daarin wezenlijke onderdelen niet benoemd werden, gaf wederom aan dat ook de transparantie ver te zoeken was. Het wijzigen van standpunt van drie van de vier coalitiepartijen werd omschreven als onderdeel van het coalitieakkoord.
Dat vindt Soest2002 uiterst dubieus. Hoe kun je vier jaar geleden nog volledig achter de verhuizing van deze agrariër staan en nu niet meer? In onze optiek faal je dan als bestuurder en als partij. De onpartijdigheid is volledig zoek. Dit resulteerde in een motie van afkeuring. Ook nu waren alle coalitiepartijen tegen en alle oppositie partijen voor.

GGS bleek dus niet alleen ontstemd over de vragen die het college diende te beantwoorden en de motie van afkeuring die ingediend werd, maar ook over het feit dat onze inwoners zo dom zijn geweest om op een oppositiepartij te stemmen.
Daarop is het antwoord van Soest2002: voor ons telt ú! Iédere inwoner telt! Ongeacht de partij waarop u gestemd heeft.

Klik hieronder op de snelkoppelingen naar de pdf-bestanden voor de 'ingediende motie' door de oppositieparten en 'vragen college.pdf' voor inzicht in de vragen die aan het college gesteld zijn en de motie van afkeuring.