Nieuws

Een Masterplan, instrumenten, maar nog steeds geen starterswoningen!
Een Masterplan, instrumenten, maar nog steeds geen starterswoningen!

Starterswoningen. Onze jongeren snakken naar een eigen huis. Koop of huur: beide zijn onbereikbaar. Veel te weinig woningen gebouwd en veel te weinig woningen voor de starters gebouwd.

De afgelopen week heeft de Gemeenteraad gesproken over de “Instrumenten” voor het Masterplan. Vorig jaar is dit Masterplan vastgesteld. Doel: het reguleren van het aanbod nieuwbouwwoningen. De Gemeenteraad zag een hiaat in de ontwikkelingen: veel duurdere woningen, maar een grote vraag naar sociale- en starterswoningen. Daar moest wat aan gedaan worden. In het Masterplan maakten we daarover betere afspraken. Ontwikkelaars moeten zich hieraan houden. Dat moest nog wel verder uitgewerkt worden. Die uitwerking hebben we donderdag jl. in de Gemeenteraad besproken.

Soest2002 heeft vorig jaar ingestemd met het Masterplan. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en zien we dat niet alleen de huizenprijzen stijgen, maar ook de bouwkosten. Daarnaast moet er zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd worden. Dat is dure grond. Kortom: de maximale prijs voor starters (sociale)koopwoningen is gesteld op EURO 250.000,= VON.
Daar zit voor Soest2002 het knelpunt: wat kan er nog gebouwd worden voor dit bedrag? Studio’s? Dat is toch niet wat wij willen! En verder: welke starter op de arbeids- en woningmarkt kan een hypotheek krijgen van Euro 250.000,= Niet veel mensen!

Dus: goede plannen, daar zijn we het mee eens, maar nog steeds geen plannen om betaalbare starterswoningen te bouwen! Wel huurwoningen. Helaas moet je daarvoor acht jaar ingeschreven staan. Tot je dertigste bij je ouders wonen, dat wil je toch niet!

Dus: nú moet er ingegrepen worden! In het Dalweggebied moeten niet alleen huurwoningen, maar ook koop-starterswoningen gerealiseerd worden! De grond is eigendom van de gemeente. Laten we zorgen dat hier betaalbaar gebouwd wordt. Zowel sociale huur-, midden huur als koopstarterswoningen.

Soest: een plek om te wonen voor iedereen!

VIDEOFRAGMENT - Omgevingsvisie en geef uw mening!
VIDEOFRAGMENT - Omgevingsvisie en geef uw mening!

Geef uw mening over de omgevingsvisie Soest en Soesterberg.

De overheid heeft de omgevingswet gemaakt, die op 1 juli 2022 ingaat. De wet verplicht gemeentes om een Omgevingsvisie op te stellen. In die visie wordt het gebruik van de fysieke ruimte omschreven. Mocht een inwoner of een marktpartij iets willen in die ruimte, dan kan hij lezen wat kan en mag. Ook zijn er strikte termijnen afgesproken voor het afhandelen van dergelijke afspraken. Dat betekent duidelijkheid en snelheid. Na diverse participatie trajecten zijn op verschillende onderdelen de meningen van onze inwoners geinventariseerd.Dat heeft geleid tot de concept Omgevingsvisie (Zie link 'concept omgevingsvisie' na onderstaande video), die in juli jl. door de raad is goedgekeurd. Hierop kunnen inwoners nog reageren tot 13 oktober a.s. 
Hierna komt de definitieve versie in de gemeenteraad.

Wij als Soest2002 vinden ook dat er een Omgevingsvisie moet komen. De menselijke maat missen wij in de huidige visie.

Waarom? Daarom!

Karin Scholten, fractievoorzitter van Soest2002 vertelt u hoe u uw mening kunt geven. 

Bedankt voor het kijken.

Belangrijke links:
- 'concept omgevingsvisie - pdf document' 
https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/ 

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen

Een andere manier om de controverse tussen rood en groen te slechten is natuur inclusief bouwen. Op het internet zijn diverse voorbeelden te zien van natuur inclusief bouwen. Groene appartementen, verzonken huizen, daken evenwijdig aan het maaiveld voorzien van gras, verzinken helemaal in het landschap. Door groen en bouwen te combineren kan het mogelijk zijn in groene gebieden groen te bouwen. Het groen blijft groen maar wordt ook toegankelijk voor mensen. Soest2002 is al jaren een groot voorstander van natuur inclusief bouwen. Wij hebben in de vorige periode al een motie ingediend om natuur inclusief te bouwen. Deze motie is toen al aangenomen. Er is in de laatste drie jaar echter niets mee gebeurd. Graag zien wij in de komende raadsperiode meer aandacht voor deze manier van bouwen.

Rood voor Groen
Rood voor Groen

In de afgelopen tijd is er een controverse tussen het bouwen van huizen en het behouden van het groen. De ene partij wil huizen bouwen de andere partij wil het groen behouden. De huidige coalitie heeft het masterplan wonen afgegeven. Dit plan werkt echter niet. Het is in de afgelopen tijd gebleken dat in de kern van Soest niet gebouwd wordt. Incidenteel worden er wat huizen gebouwd. Plannen die groot zijn zoals de Dalweg visie en de gemeentewerf duren heel lang. Het streven is om per jaar 200 huizen te bouwen. Dit is de laatste jaren bij lange na niet gehaald.

Daarnaast zijn er gebieden die in de rode contouren vallen die eigenlijk voor de natuur zeer waardevol zijn. Als voorbeeld de hoogveengebieden achter de kassen van oude van Oest. De kassen wil men vervangen voor huizen en dat is logisch. Maar in het huidige plan loopt het helemaal door tot voorbij het hoogveengebied. Men wil daar midden in de natuur appartementen voor jongeren bouwen. Soest2002 is tegen het bouwen van die appartementen op die plaats.

In de raad ontstond de discussie tussen rood buiten de rode contouren en groen binnen de rode contouren. Misschien is het verstandig om dit uit te ruilen zodat er minder discussie komt tussen rode contouren maar meer discussie komt over; wat is zinvol en wat is wijsheid. Soest2002 juicht dit enorm toe. Wij vinden al jaren dat je genuanceerd moet kijken waar je wat kan bouwen en waar je niet kunt bouwen. Ook vinden wij dat de woningbehoefte vervuld moet worden. Wij vinden het belangrijk dat Soesters binnen Soest kunnen blijven wonen en dat Soesters binnen Soest kunnen verhuizen naar huizen die ze zelf prettig vinden.

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg
Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

De overheid bereidt een nieuwe wet voor: de omgevingswet. Deze wet moet 1 juli 2022 ingaan. De wet maakt het simpeler om zelfstandig je ruimte in te richten.  Voordat het zover is moet iedere gemeente eerst een omgevingsvisie maken. Via diverse burgerparticipaties is jullie standpunt en jullie mening opgehaald. Hierin staat wat voor dorp je wilt zijn in 2040.  B&W heeft de concept omgevingsvisie aan de raad aangeboden.

Als de raad de visie afkeurt dan moet B&W zijn huiswerk overdoen.

Wij als Soest2002 vinden ook dat er een omgevingsvisie moet komen. De menselijke maat missen wij in de huidige visie. Natuurlijk gaat de omgevingsvisie over de fysieke leefomgeving. Hoe een wijk opgebouwd is, hoe mensen met elkaar omgaan, waar mensen elkaar ontmoeten is ook wel degelijk een onderwerp van de omgevingsvisie. Dit alles moet je ook in omgevingsvisies weergeven. Soest2002 vindt dat in een discussie over wat voor dorp wil je zijn in 2040 de mens centraal moet staan. Wij hebben dan ook tegen deze omgevingsvisie gestemd. De omgevingsvisie is wel door de raad aangenomen.

De RES en Energie opwekking
De RES en Energie opwekking

De Regionale Energie Strategie (RES) is een regionaal document van diverse gemeenten. De gemeenten zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten Spakenburg, Woudenberg, Leusden en Soest. De RES is door de rijksoverheid ontwikkeld en ter goedkeuring in de gemeenten neergelegd. De uitgangspunten van de RES staan dus vast, maar de manier waarop kunnen we zelf beslissen.

De burgemeester en wethouders hebben een voorstel neergelegd. Dit houdt in:

- 15ha zonneweides in de spoordriehoek van het spoor Soest-Baarn en Baarn-Amersfoort

- Totaal drie super windmolens:

* De twee bij de Isselt

* Eén windmolen aan de snelweg A28. Deze superwindmolen komt dan samen met twee andere molens langs de A28 te staan.

*  Een molen van Amersfoort en een molen van Leusden. Dit alles vlak bij Soesterberg. Het wordt dus een opstelling van drie molens.

De windmolens zijn super windmolens die echt niet op de Windhond lijken. Soest2002 vindt dat windmolens van deze grootte niet op het land thuishoren maar op zee. Wel zijn wij voor kleinere molens op industrieterreinen. Natuurlijk levert dit niet genoeg op en wij moeten nadenken hoe we dit dan weer moeten compenseren. Bijvoorbeeld door groen gas(waterstof uit zon)  te gebruiken of door sneller onze geothermische warmte toe te passen.

Wij zijn ook tegen zonnevelden in weilanden. Wij vinden het een destructie van de natuur. Wij zijn voor zonnepanelen op daken Wij zijn ook voor zonnepanelen boven parkeerterreinen en langs snelwegen. Wij vinden dat de gemeente alle particulieren meer moet stimuleren om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Dit geldt ook voor bedrijven.

Soest2002 heeft samen met GGS een amendement ingediend om bouw van de zonnepanelen in de polder te voorkomen. Dit amendement is aangenomen. Hierdoor is mede door Soest2002 voorkomen dat die zonnepanelen er komen.

De RES 1.0 is wel aangenomen door een meerderheid van de raad.  Soest2002 heeft tegen de RES 1.0 gestemd ondat deze niet innovatief genoeg en deels achterhaald.

Nieuwsbrief JULI 2021 - Fractie Soest2002
Nieuwsbrief JULI 2021 - Fractie Soest2002

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002.

Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen:

NIEUWSBRIEF FRACTIE - JULI 2021

 

Actualisatie Referendumverordening
Actualisatie Referendumverordening

De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen.

De fractie van Soest2002 vond dit een vooruitgang. De Raad kan immers een definitief besluit nemen op basis van de uitslag van het referendum.

Tijdens de behandeling in de Raad kwamen allerlei bezwaren naar voren: termijn te kort voor het indienen van een referendum, referenda kunnen alleen gehouden worden over een algemeen verbindende voorschriften, ook nadat de Raad een besluit heeft genomen moet een referendum mogelijk zijn etc. etc.

Tijdens de besluitvormende Raad kwam aan het begin van de Raadsvergadering een orde voorstel van D66. Zij bepleiten via een motie, die ook door onze partij werd mede ingediend, om dit voorstel nu niet in behandeling te nemen. Deze motie werd door de Raad aangenomen en er zal nu een Raadswerkgroep worden benoemd die met een nieuw voorstel zal komen.

Onze fractie verwacht dat de Raadswerkgroep met een breed gedragen voorstel naar de Raad komt waarin alle aanvullingen en voorstellen genoemd in de Raad van 29 april  worden meegenomen.

De omgevingsvisie Soest en Soesterberg
De omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Sinds eind vorig jaar zijn er diverse momenten geweest waarop u als inwoner gevraagd is mee te doen aan de participatie rondom de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid. Dit gaat over de fysieke leefomgeving en is voor de lange termijn. 

De ‘fysieke leefomgeving’ is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.

Dat zijn nogal keuzes!

Daarbij is uw input van wezenlijk belang. De eerste participatierondes zijn geweest. Verslagen van deze bijeenkomsten kunt u teruglezen op: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/

Donderdag 29 april jl. spraken wij in de raad over de resultaten van de participatie. Het college presenteerde een document waarin een samenvatting van de conclusies zou staan, genaamd Soest en Soesterberg, kwaliteiten voor de toekomst. Daarin stonden de kwaliteiten en de aandachtspunten weergegeven.

Helaas zagen wij niet alle conclusies van het participatietraject terug. Dat maakte dat wij het document van waaruit nu de concept-Omgevingsvisie opgesteld gaat worden, te eenzijdig vonden.

Te veel de nadruk op de groene kwaliteiten en nauwelijks aandacht voor de opgehaalde input rond wonen en bedrijven: die vragen momenteel grote aandacht. Soest2002 hecht veel waarde aan participatie. Dat betekent luisteren en de antwoorden wegen. Die weging betreft het algemeen belang. Wonen en werkgelegenheid zijn wel degelijk algemeen belang. Deze input hadden we naast al die groene kernkwaliteiten, terug moeten lezen in het document dat ter besluitvorming voorlag.

Dat we toch voor het document gestemd hebben is omdat ook wij graag de aandacht voor de groene kwaliteiten in de Omgevingsvisie terugzien. Wij gaven aan dat we uitzien naar het concept van de Omgevingsvisie waarin wij alle andere kenmerken en aandachtspunten van ons dorp, ook graag een plek zien krijgen.

Uiteindelijk komt er weer een participatieronde. Maak gebruik hiervan! Laat horen hoe u in de toekomst wilt wonen. Help ons voor u de juiste keuzes te maken.

Wilt u meer weten of wilt u ons nog gedachten meegeven? Mail naar de fractievoorzitter Karin Scholten schok@soest.nl .

Wij vertegenwoordigen u!

Complexe puzzel bij besluit over uitbreiding Werveling
Complexe puzzel bij besluit over uitbreiding Werveling

Het integraal huisvesting plan (IHP) is een breed gedragen toekomst visie op de scholen opgesteld door gemeente en schoolbesturen. Daarbij wordt voor de komende 15 jaar besloten welke school nieuwbouw of renovatie krijgt. De uitvoering van het onderhoud verloopt via het jaarlijkse programma.

In het IHP is aan basisschool de Werveling (soest zuid) nieuwbouw beloofd in 2029. Het gebouw is afgeschreven, van matige bouwkwaliteit en niet meer functioneel. De planvorming start in 2024. Tegelijkertijd is dit jaar in het programma al besloten de school extra ruimten toe te kennen i.v.m.nde flinke groei van het aantal leerlingen. De uitbreiding is permanent, bedraagt E. 500.000 en heeft een afschrijvingstermijn van minimaal 20 jaar. Hierdoor neemt de boekwaarde van het schoolgebouw per direct fors toe waardoor er bij sloop (in 2028) sprake zou zijn van kapitaal vernietiging.

Wij, Soest2002, hebben de wethouder hiermee geconfronteerd en al snel bleek dat de plannen in het IHP herzien moesten worden. Vervangende nieuwbouw van de Werveling lijkt niet langer realistisch. In werkelijkheid zullen alleen de oudste school gebouwdelen vervangen of gerenoveerd gaan worden. Ook eerder tot nieuwbouw over gaan bleek geen optie. Dit vanwege de lange lijst andere scholen die de komende jaren recht hebben op nieuwbouw.
Een andere optie zou zijn geweest het gebruiken van lege lokalen bij de nabij gelegen Ludgerusschool. De gemeente zou deze lokalen technisch gezien kunnen claimen voor onderwijs. Omdat die lokalen echter nu gebruikt worden voor kinderopvang was dit op korte termijn geen oplossing.

Instemmen met de voorgestelde uitbreiding bleek onze enige optie, ondanks de consequenties voor de langere termijn. In de raad hebben we die zorgen wel uitgesproken; er zal in de toekomst “om” bestaande gebouwen heen gebouwd moeten worden wat als snel leidt tot verrommeling. In financieel slechtere tijden kan door een volgende college of raad alsnog besloten worden tot enkel “renoveren” van de oude gebouwdelen, dit zou functioneel (onderwijskundig) niet wenselijk zijn. Ook vragen we ons af of het realiseren van een integraal kindcentra straks nog wel mogelijk is op deze locatie (vb inclusief kinderopvang en peuterspeelzaal). Is er nagedacht over de naastgelegen sportzaal de Bunt? Ziet het geheel er straks nog visueel aantrekkelijk uit? Etc.

Gelukkig begreep de wethouder onze zorgen, die inmiddels ook door een groot deel van de raad waren overgenomen. Wethouder Dijkhuizen heeft de gehele raad de toezegging gedaan in het IHP alsnog met een integrale toekomstvisie te komen tav de Werveling (en de uitbreiding daarin mee te nemen). Soest2002 zal bij behandeling van het IHP die toezegging verzilveren, zodat ook de Werveling in de toekomst adequaat en functioneel gehuisvest is.

'Doosjesdenken' bij Begroting 2021
'Doosjesdenken' bij Begroting 2021

Donderdag jl. moest de gemeenteraad beslissen over de begroting voor 2021 en het meerjarenperspectief tot 2024.
Een begroting die door het college en de coalitiepartijen “evenwichtig” genoemd werd.

Dat zagen wij als Soest2002 toch iets anders. Of, zoals fractievoorzitter Karin Scholten aangaf: “deze begroting is niet compleet en niet evenwichtig”.
Karin liet in haar algemene beschouwingen al weten dat een begroting waarin nog PM posten zaten nooit compleet kan zijn. Zodra de jaarrekening komt wordt de Raad geconfronteerd met extra posten die een onvoldongen feit zijn. Op deze wijze ontwijkt het college amendenten en moties.

Maar dat was niet het enige.
Verhogingen van o.a. de OZB zijn nodig om de tekorten aan te vullen. Soest2002 vindt dat inwoners geen spaarvarken zijn voor de overheid. Bij tekorten grabbel je niet in de beurs van de inwoners. Dat los je binnen je eigen ambities op.

En daar zat tevens het volgende punt voor Soest2002.
De VVD was woordvoerder voor haar eigen wethouder en gaf daarbij haar eigen kaders aan. “als u als oppositie extra budget wilt dan moet u ook zelf aangeven waarop wij dan moeten bezuinigen. Maar dat dient wel binnen het hetzelfde programma opgelost te worden” sprak Eric de Wilde namens de VVD. “Doosjesdenken” dus.

Daar heeft onze fractie veel moeite mee. De bezuinigingen op alle hulp aan mensen die dat nodig hebben, vinden wij vergaand en zorgwekkend. Daartegenover vinden wij dat het enorme budget voor groenrenovatie best iets minder kan. Maar dat mag dan weer niet  omdat dit een ander programma is. Overigens zijn wij ook zeker voorstander van het in goede conditie houden van het groen in onze dorpen. Bezuinigen door te temporiseren is ook een optie.

GGS gaf aan dat er deuren dichtgingen als er niet bezuinigd werd. Ze vergaten erbij te zeggen dat er nauwelijks bezuinigingen op 'groen' waren, maar des te meer op alles wat het welzijn van onze inwoners betreft.
Tijdens het debat gaf Karin aan dat het juist respectvol naar de coalitie is om juist géén budgetten in een begrotingsprogramma aan te geven om de aangekondigde bezuinigingen op te heffen. De coalitie kan dan zelf beslissen uit welke portemonnee ze dit willen betalen. Binnen haar eigen ambities en coalitieprogramma. “Uit het doosje denken” dus. Dát is hoe je met elkaar samenwerkt: elkaar de ruimte geven.
Die ruimte kregen de oppositiepartijen niet. Alle ingediende amendementen werden weggestemd door de coalitiepartijen. Dat is nogal wat...
Moeten we hier dus de conclusie aan verbinden dat de coalitie het beter weet?
Daar zijn ze zelf in ieder geval van overtuigd gezien het ontraden en wegstemmen van alle amendementen. 
Wij van niet!

Geen ruimte voor een boer in een boerenlandschap dat onderdeel uitmaakt van een boerendorp.
Geen ruimte voor een boer in een boerenlandschap dat onderdeel uitmaakt van een boerendorp.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken. 

Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingespannen om deze noodzakelijke verplaatsing mogelijk te maken. Tot maart 2018. Na de verkiezingen werd het credo “niet bouwen in de polder” en moesten diverse rapporten aantonen dat het verplaatsen van de boerderij naar de Peter van de Breemerweg niet wenselijk was. Of dit een nette en wenselijke ontwikkeling is? Wij vinden van niet.

Urenlang debatteren waarin de oppositie iedere keer nieuwe argumenten naar voren bracht, mocht niet baten. De coalitie bleef volhouden dat door voortschrijdend inzicht drie van de vier partijen ( VVD, CU/SGP en D’66) zich niet meer konden conformeren aan hun eigen standpunt uit de vorige regeerperiode. 

Daarnaast werd de raad regelmatig niet correct of niet geïnformeerd. Ook het proces met de heer Van Dorresteijn verliep alles behalve zoals afgesproken.

Reden voor Soest2002 om samen met de oppositiepartijen een motie van afkeuring in te brengen. Net zomin als het door willen laten gaan van de bestemmingswijziging, werd deze door alle coalitiepartijen weggestemd.

Amendement Uitstel Vuurwerkverbod
Amendement Uitstel Vuurwerkverbod

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk.

Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden. 

De fractie van Soest2002 beseft dat het moeilijk is een dergelijke traditie in één keer af te schaffen. Onder normale omstandigheden kan geprobeerd worden de handhaving hiervoor op te pakken. Helaas leven we nu niet onder normale omstandigheden. Voor met name de jongeren  is dit een moeilijke tijd. Dit afsteekverbod dit jaar in laten gaan maakt het voor hen extra moeilijk waardoor zich zomaar problemen rond de ha dhaving voor kunnen doen.

Wij dienden samen met BBS, POS, LAS en D’66 een amendement in om het afsteekverbod een jaar uit te stellen.

Niet alle fracties zagen het ontnemen van deze traditie met de bijbehorende handhaving in deze tijden als een probleem.

Het amendement sneuvelde dan ook met 10 stemmen voor en 15 tegen.

GGS hekelt inwoners die op de oppositiepartijen gestemd hebben
GGS hekelt inwoners die op de oppositiepartijen gestemd hebben

Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenwoordigen.

Dit interpellatiedebat werd door LAS, gesteund door alle oppositiepartijen, aangevraagd. Door middel van 18 vragen verzochten zij opheldering van het college over het proces rond de verplaatsing van een boerenbedrijf naar de Peter van de Breemerweg.

Vooral vanaf 2018 laat het gehele proces onvolkomenheden zien.
Een agrariër die naar de pers “onwillig” genoemd wordt, een verbeelding van de mogelijke bebouwing die totaal niet aan de eisen van dergelijke verbeeldingen voldoet, onhandige communicatie naar raad en stakeholders en niet in de laatste plaats het volledig veranderen van standpunt van de VVD, D’66 en de CU/SGP, wekken niet de indruk van onpartijdigheid, openheid en volledigheid.

Het college, bij monde van wethouder Dijkhuizen, deed donderdag 12 november jl. een uiteenzetting over het proces. Dat daarin wezenlijke onderdelen niet benoemd werden, gaf wederom aan dat ook de transparantie ver te zoeken was. Het wijzigen van standpunt van drie van de vier coalitiepartijen werd omschreven als onderdeel van het coalitieakkoord.
Dat vindt Soest2002 uiterst dubieus. Hoe kun je vier jaar geleden nog volledig achter de verhuizing van deze agrariër staan en nu niet meer? In onze optiek faal je dan als bestuurder en als partij. De onpartijdigheid is volledig zoek. Dit resulteerde in een motie van afkeuring. Ook nu waren alle coalitiepartijen tegen en alle oppositie partijen voor.

GGS bleek dus niet alleen ontstemd over de vragen die het college diende te beantwoorden en de motie van afkeuring die ingediend werd, maar ook over het feit dat onze inwoners zo dom zijn geweest om op een oppositiepartij te stemmen.
Daarop is het antwoord van Soest2002: voor ons telt ú! Iédere inwoner telt! Ongeacht de partij waarop u gestemd heeft.

Klik hieronder op de snelkoppelingen naar de pdf-bestanden voor de 'ingediende motie' door de oppositieparten en 'vragen college.pdf' voor inzicht in de vragen die aan het college gesteld zijn en de motie van afkeuring.