Zorg, Welzijn en Integratie

Zorg voor jong en oud

Gelukkig gaat het met de meeste Soesters goed, maar er zijn nog (te) veel inwoners die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Door herijking van het minimabeleid worden de minima echter beter ondersteund dan in het verleden. De kindregelingen zijn ook verbeterd en worden uitgevoerd door Stichting Leergeld. In het verleden was het erg moeilijk om kinderen van mensen met een minimum inkomen te bereiken, door inschakeling van Stichting Leergeld moet dit beter gaan. We moeten de vinger aan de pols houden of dit werkelijk het geval is.
Soest2002 wil echter nog een stapje extra zetten. Voor leerlingen die naar de brugklas gaan, kunnen er door de gemeente op leenbasis mobiele telefoons beschikbaar worden gesteld met een beperkt basisabonnement, (dat bijvoorbeeld internationaal bellen of betaalde informatienummers onbereikbaar maakt. Zie: http://bit.ly/2wxV7H1).

Goede voorlichting aan inwoners, jong en oud, over alle mogelijke hulp die zij kunnen krijgen blijft nodig. (jeugdsportfonds, cultuurfonds, armoedebestrijding, toelagen, etc.). Wij verwachten ook dat het ruimhartige verstrekkingensysteem in Soest op zijn minst op peil blijft.
Indien het voor zorgdoeleinden nodig is dat een bouw- of woonvergunning (tijdelijk) wordt verstrekt, verwachten wij dat de gemeente zich daarin soepel en behulpzaam opstelt.

Dementie en eenzaamheid

De groep dementerenden wordt steeds groter. Men spreekt zelfs over een verdubbeling de komende jaren. Ondersteuning van cliënten en mantelzorgers is van het grootste belang. Voorlichting aan alle inwoners in Soest is noodzakelijk zodat zij de eerste kenmerken van een dementerende buurman of buurvrouw kunnen signaleren. Nog belangrijker is dat zij de instanties kunnen waarschuwen zoals: Ketenzorg Dementie Baarn-Soest. Uitbreiding van dagopvangmogelijkheden is noodzakelijk om de mantelzorgers te ontlasten en ook om de cliënten beter te begeleiden.
Ondanks de inzet van vele vrijwilligers, professionele partners en van de gemeente, zien we ook het probleem van eenzaamheid groeien. Een grote uitdaging, zeker in een tijd waarin mensen langer zelfstandig thuis moeten wonen. Hier zal meer op ingezet moeten worden dan tot nu toe is gedaan.

Mantelzorg en vrijwilligers

Mantelzorgers leveren een enorme bijdrage aan het leven en geluk van veel Soesters. Deze grote groep mensen die zich onbetaald inzet voor de medemens verdient structurele, ruimhartige steun van de gemeente. Dat geldt ook voor de talloze vrijwilligers die zich inzetten voor de Soester samenleving.
Er is een voortdurende behoefte onder inwoners aan meer duidelijkheid over vraag- aanbod van vrijwilligerswerk. Elkaar helpen, begint met elkaar kennen; daarom zal Soest2002 het project ‘wij zijn Soest’ blijven steunen.

Professionele zorg

Voor huishoudelijke hulp zijn nieuwe regels ingesteld. Wij zullen nauwlettend in de gaten houden of deze werken en we willen de regels bijstellen zodra dit nodig mocht zijn. Ondanks herhaaldelijk aandringen wordt er nog te weinig aandacht besteed aan cliënten-ondersteuning. Iedere cliënt heeft recht op een professionele cliënten-ondersteuner die kan helpen bij de keukentafelgesprekken voorafgaande aan de toewijzing van hulp.

Jong geleerd

De basis voor een lang en gezond leven wordt gelegd in de jeugd. Soest2002 is er dan ook voorstander van dat er op de basisscholen ruimschoots aandacht wordt besteed aan het belang van goede voeding, voldoende beweging en voldoende rust voor de ontwikkeling van kinderen. Wij pleiten ervoor dat gemeente, basisscholen en sportclubs zich gezamenlijk inzetten om te komen tot een betekenisvol programma om dit over het voetlicht te brengen. Daarnaast moeten scholen en sportclubs in hun faciliteiten het gebruik van ongezonde voedingsmiddelen en snoep ontmoedigen.

Participatie

Ook de participatiewet is een onderdeel van het Sociaal Domein. De inschakeling van langdurig werklozen verloopt echter erg traag of helemaal niet. Wij signaleren dat hier een belangrijke achterstand is van Soest ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. De gemeente Soest moet met spoed een actieplan opstellen om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden.

Integratie

Wij signaleren een toenemende verharding en polarisatie in de samenleving. Dat willen we niet, wij vinden dat soest een inclusieve samenleving moet zijn, waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen wordt gerespecteerd. Soest2002 verwerpt elke vorm van discriminatie, maar wij vinden het ook onacceptabel als groepen of personen zich (actief) afzetten tegen de samenleving/ de Nederlandse normen en waarden. We willen daarom dat de gemeente blijvend onderzoek doet (monitoring) naar eventuele zorgen en spanningen onder de inwoners van Soest ten aanzien van integratie. Dit onderzoek moet worden opgevolgd door een duidelijke aanpak om de gesignaleerde problemen aan te pakken. Het eerdergenoemde programma ‘Wij zijn Soest’ kan ook een belangrijke rol spelen in de vroegtijdige signalering van problemen.

Samenvattend:

  • Goede ondersteuning voor mantelzorgers/vrijwilligers
  • Meer aandacht voor cliënten-ondersteuning
  • Betere uitvoering van de participatiewet
  • Actieve rol van gemeente bij het bevorderen van integratie en het tegengaan van discriminatie

Standpunten