Wonen

Soest en Soesterberg

Na het succes van het Masterplan Soesterberg, gaan we enthousiast verder met een toekomstplan voor behoud van kwaliteit en vitaliteit in Soest. Natuurlijk wordt het Masterplan Soesterberg voortvarend uitgevoerd en blijven we ook daar actief mee bezig. Door de krapte op de woningmarkt worden de huizen in Soest duurder en worden woningen voor starters en jongeren onbetaalbaar. Soest2002 wil geen tweede Gooi worden: geen exclusieve samenleving worden voor de rijken met als gevolg het wegvloeien van arbeidspotentieel en werkgelegenheid. We willen onze vitaliteit, voorzieningen, winkels, welbevinden (minder eenzaamheid) behouden, en daarom moeten we een koers bepalen voor de woningvoorraad; een keuze die we voor Soesterberg hebben gemaakt en nu ook voor Soest moeten maken. De nieuwe omgevingswet, met de op te stellen omgevingsvisie biedt daar kansen voor.

Omgevingswet en participatie

Hoe onze omgeving er in de toekomst gaat uitzien wordt bepaald door keuzes die we nu maken. Op grond van de nieuwe Omgevingswet, moet elke gemeente een zogenaamde omgevingsvisie opstellen. Deze omgevingsvisie is een belangrijk document met een doorkijk naar 2030 waarin allerlei facetten zoals wonen, werken, recreëren, zorg en natuurbeheer zijn opgenomen, parkeren, duurzaamheid, geluid, natuurontwikkeling, landschap, energielandschappen.

In de loop van 2018 wordt die visie samen met de inwoners opgesteld. Voor Soest2002 is die participatie belangrijk. De centrale vraag is: wat voor dorp willen we zijn? Kiezen we puur voor behoud van landschap, dan heeft dat consequenties voor het creëren van mogelijkheden voor betaalbare woningen en dus voor de samenstelling van de bevolking.

Bedreigingen en kansen

Door de huishoudverdunning en vergrijzing daalt het inwoneraantal in Soest. Dit is een risico voor de basis van onze voorzieningen zoals sport, cultuur en winkelaanbod. Creëren we geen ruimte voor nieuwe woningen, dan zal Soest nog sterker vergrijzen dan nu al het geval is. Dit leidt tot een exclusieve samenleving voor de welgestelde ouderen. Soest2002 is voorstander van een inclusieve samenleving, met kansen voor iedereen en met een passend woningaanbod voor alle leeftijdsgroepen.

Daarbij hoort voldoende nieuwbouw, ook in de sociale sector en met speciale aandacht voor jongeren-, starters- en seniorenwoningen. Het moet mogelijk worden woningen naar behoefte aan te wijzen voor gebruik door verschillende leeftijdsgroepen. De doorstroming van eengezinswoningen naar seniorenwoningen kan worden bevorderd door het stimuleren van voldoende aanbod van kwalitatief goede huurwoningen op een passende locatie (bij voorzieningen). Soest2002 vindt het belangrijk dat er bij (ver-)nieuwbouw wordt uitgegaan van een duurzame, levensloopbestendige bouwwijze en voldoende woningdifferentiatie.

Groen versus rood

Soest2002 benut bij nieuwbouw bij voorkeur mogelijkheden binnen de rode (bouw-) contouren van Soest, maar vindt het ongewenst om alle groene longen te bebouwen. Als de mogelijkheden binnen de rode contouren zijn uitgeput, kan worden gekeken naar bouwlocaties daarbuiten: de omgevingsvisie biedt daartoe mogelijkheden. Uiteraard moet dit gebruik worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door de kwaliteit van bestaande natuur te verhogen. Bij het bouwen wordt altijd uitgegaan van een bestaande behoefte, het mag nooit een doel op zich zijn.

Transformatie van bedrijfspanden

Het ligt voor de hand primair te kijken naar de mogelijkheden van de bestaande woningvoorraad en woongebruik van bijvoorbeeld bedrijfspanden. Soest2002 pleit ervoor dat de gemeente zich actief inzet voor de transformatie van bedrijfspanden die nu in woonwijken liggen ingeklemd, naar een woonbestemming. De transformatie van Soesterberg-Noord is hiervan een schoolvoorbeeld. Soest2002 pleit voor de instelling van een stimuleringsfonds om de transformatie van bedrijfspanden naar een woonbestemming te bevorderen.

Samenvattend

  • Innovatieve bouw: duurzaam, met behoud van groen en groen versterken
  • De gemeente gaat actief zoeken naar kansrijke locaties om bedrijfspanden naar een woonbestemming te transformeren. Een stimuleringsfonds kan hierbij helpen.
  • Woningvoorraad op peil maken voor behoud van vitaliteit

Standpunten