Taken en Algemene Middelen

Inwoners staan voorop

Wij signaleren dat er veel vertrouwen is in de gemeente waar het gaat om de uitvoering van beleidsvoornemens, maar inwoners zijn minder tevreden over de behandeling van burgerinitiatieven. Soest2002 gaat uit van het standpunt dat de gemeentelijke organisatie ten dienste staat van de inwoners en verwacht daarom dat dergelijke initiatieven kunnen rekenen op een goede begeleiding van de gemeente met een vast aanspreekpunt. We verwachten daarbij van de gemeente een flexibele houding.
Inwoners en bedrijven hebben recht op snelle en adequate behandeling van hun vragen, ook als de behandelend ambtenaar op vakantie of ziek is. Als verzoeken niet binnen een redelijke termijn kunnen worden beantwoord, geeft de gemeente uit eigen beweging aan waarom dat niet mogelijk is, en wanneer de vraag wél wordt beantwoord wie het vaste aanspreekpunt is. Ideaal zou het zijn als inwoners digitaal de voortgang van de afhandeling van hun verzoek kunnen volgen, net als bij internetwinkels/bezorging.

Participatie en informatie

Inwoners en bedrijven worden tijdig door de gemeente geïnformeerd over plannen die voor hen van belang zijn zodat ze niet voor een voldongen feit worden gesteld. De gemeente dient bij de voorbereiding van grote projecten een duidelijk draaiboek op te stellen voor de communicatie met de inwoners en de gemeenteraad. Daarbij moet blijken dat de gemeente echt luistert en ook wat de inbreng van inwoners is en hoe daar mee omgegaan is. Participatie kost geld, hier moet rekening mee worden gehouden bij de planvorming.

Toegankelijke dienstverlening

De digitale dienstverlening wordt uitgebreid en gebruiksvriendelijk gemaakt, zodat inwoners én bedrijven zoveel mogelijk gemeentelijke diensten en producten vanuit hun eigen huis of kantoor kunnen regelen en kunnen volgen, en alle relevante informatie middels een zoekfunctie op de website gemakkelijk kunnen vinden. De toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten moet ook worden gegarandeerd voor hen die geen toegang hebben tot internet.

Financiële verantwoording

Soest2002 heeft zich altijd ingezet om de woonlasten zo laag mogelijk te houden en zal dit ook blijven doen. Naast het gebruikelijke weerstandsvermogen worden reserveringen opgebouwd en op peil gehouden voor periodiek onderhoud van wegen, sportaccommodaties, groen en schoolgebouwen. Daarnaast is er altijd een toereikende buffer voor onvoorziene uitgaven op het gebied van zorg en sociale zaken.

Samenvattend:

  • Burgerinitiatieven krijgen meer ruimte en betere ondersteuning
  • De digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd
  • De gemeente communiceert helder en tijdig

Standpunten