Onderwijs

Onderwijs en toekomst

Goed onderwijs is de belangrijkste investering in onze toekomst. De inhoudelijke rol van de gemeente op onderwijsgebied is echter beperkt. Toch vinden wij dat de gemeente zich waar mogelijk moet inzetten om een optimaal schoolklimaat te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn door initiatieven uit de samenleving voor contacten tussen scholen en bedrijfsleven, zoals stages en praktijklessen, te ondersteunen. Wij vinden ook de betrokkenheid van ouders bij scholen heel belangrijk en willen initiatieven op dit gebied graag ondersteunen.
Het schoolverzuim in de gemeente Soest is relatief hoog. Wij vinden dat dat niet kan. Het is belangrijk dat onderwijskansen optimaal worden benut, zowel voor de toekomst van individuele leerlingen, als voor de samenleving. De leerplichtambtenaar moet hierop streng blijven toezien.
Laaggeletterdheid blijft een probleem en moet met grotere voortvarendheid worden aangepakt dan tot nu toe. Het belemmert mensen hun mogelijkheden te ontplooien. Kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn nog steeds een probleem, er bestaan nog steeds wachttijden. Soest2002 wil dat de gemeente waar mogelijk faciliterend optreedt bij uitbreiding of verbetering van kinderopvang of buitenschoolse opvang

Schoolhuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Uiteraard dient er te worden gezorgd voor kwalitatief goede schoolgebouwen, met in het bijzonder aandacht voor de luchtkwaliteit in de klassen. Dat bevordert de concentratie en de prestaties van de leerlingen.
Wij vinden dat er meer vaart kan worden gemaakt het integraal Huisvestingsplan voor de scholen. Scholen kunnen daardoor beschikken over een accommodatie die voldoet aan de eisen van deze tijd en vrijgekomen ruimte kan worden gebruikt voor woningbouw. Denk hierbij aan de Da Costaschool en de Prof. Waterinkschool.

Speciaal onderwijs

Indien leerlingen gebruik moeten maken van speciaal onderwijs buiten Soest draagt de gemeente bij aan de vervoerskosten. Hiervoor gelden landelijke regelingen die ruimhartig moeten worden uitgevoerd om onaanvaardbare wacht- en reistijden te voorkomen. Maar aan de ander kant moet worden onderzocht of het mogelijk is bepaalde vormen van speciaal onderwijs in Soest zelf te verzorgen zodat leerlingen in hun eigen omgeving les kunnen krijgen. Dit lijkt bij uitstek haalbaar voor het speciaal basisonderwijs. Met het organiseren van onderwijs dicht bij huis worden lange reistijden vermeden en kan worden bevorderd dat leerlingen makkelijker kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Samenvattend:

  • Aandacht voor de luchtkwaliteit in de klassen
  • Snel vooruit met betere accommodaties voor scholen
  • Speciaal basisonderwijs naar Soest

Standpunten