Natuur en Milieu

Natuurlijke omgeving

Soest en Soesterberg hebben een bevoorrechte ligging te midden van schitterende natuur. Bos, heide, heuvels, zandverstuivingen, polderland, Eng en Eem bieden een woonomgeving waar het goed toeven is. Het is een gebied waar we zorgvuldig mee om moeten gaan, met oog voor de belangen van zowel mens als natuur. Dat geldt niet alleen voor de gebieden rondom Soest, maar ook voor groene longen binnen de bebouwde kom zoals het open agrarisch landschap van de Eng en het Slangenbosje. De kwaliteit van de natuur in én buiten Soest leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mens en dier.
Wij vinden natuureducatie belangrijk. In dit kader pleiten we voor een opwaardering van de kinderboerderij in Overhees, waar voor veel kinderen een eerste contact wordt gelegd met natuur en dier.

Natuurontwikkeling

Soest2002 wil de toegankelijkheid van de natuur vergroten, waarbij er een duidelijk onderscheid moet worden aangebracht tussen stille natuur en toeristische natuur.Soest2002 hecht grote waarde aan de landschappelijke kwaliteiten in en rond ons dorp.Natuurontwikkeling moet daarbij gericht zijn op toevoegen van kwaliteit. Het vergroten van de kwaliteit van de natuur is van belang voor mens en dier.Door de duidelijke keuzen die in de omgevingsvisie worden gemaakt over de ruimtelijke ordening biedt deze ook kansen om te komen tot versterking van natuurwaarden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt voor ons een hoofdrol in onze visie op natuur en milieu. Wij willen dat Soest verantwoord omgaat met natuurlijke hulpbronnen en waar mogelijk onafhankelijk wordt van fossiele energiebronnen. In het gemeentelijk duurzaamheidsplan is de ambitie geformuleerd om als Soest in 2030 geheel klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is het nodig om 20% van de energie duurzaam op te wekken binnen de eigen gemeentegrenzen. Daarnaast is energiebesparing een van de belangrijkste pijlers van het plan. Soest2002 zal zich volledig inzetten om deze ambitie te realiseren en vindt dat er nog wel een schepje bovenop moet worden gedaan. Dit houdt voor ons in dat we in principe geen belemmeringen willen opwerpen voor zonnepanelen, en voor windturbines op bedrijfsterreinen. Altijd geldt dat moet worden gezocht naar de meest efficiënte oplossing, waarbij samenwerking in de regio (of ook daarbuiten) niet mag worden uitgesloten. Ook andere energiebesparende en duurzaamheid bevorderende maatregelen en projecten juichen we toe. Dit geldt voor nieuwbouw, waar 0-op-de-meter-woningen moeten worden gebouwd, maar ook voor de bestaande woningbouw; verduurzaming van de bestaande woningvoorraad moet worden bevorderd.

Innovatie

Waar in de buitengebieden woningbouw is toegestaan, moeten we alle kansen benutten om te experimenteren met innovatieve, duurzame en multifunctionele (soms tijdelijke) bouwvormen. Ontwikkelingen zoals de Selficient woningen volgen we dan ook intensief. www.selficient.nl
Daarnaast pleiten we voor een onderzoek naar de mogelijkheden van het realiseren van snellaadstations voor elektrische auto’s, scooters en fietsen bij winkelcentra en andere publieke voorzieningen.

Samenvattend:

  • Versterken van natuurwaarden in en rondom Soest
  • Bevorderen van duurzaamheid bij bestaande bouw en nieuwbouw
  • Innoveren met duurzame, modulaire en circulaire bouw
  • Mogelijkheid snellaadstations in Soest onderzoeken

Standpunten