Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019...
Lees verder
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor la...
Lees verder


Politieke steun voor Solar Runway

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 12-06-2017

Politieke steun voor Solar Runway door motie Soest2002

Tijdens de duur van deze raadsperiode heeft ONS (Ons Netwerk Soesterberg) het warmtesysteem Solar Runway(SR) ontwikkeld. SR is een systeem waarbij water door de zon wordt opgewarmd, in de grond wordt opgeslagen, waarna het wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen. De bedoeling is dat het systeem wordt geïnstalleerd in de hoofdbaan van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het betreft een nieuwe techniek die nog niet eerder is toegepast. Het systeem is op verschillende momenten aan de gemeenteraad gepresenteerd. De laatste keer was dat op maandag 22 mei j.l. Daar is, door het onafhankelijke bureau IV-Infra, inzicht gegeven in de toepasbaarheid van de techniek en de aansluit- en exploitatiekosten. Na de presentatie kwam de vraag aan de orde en hoe nu verder. De mensen van ONS keken met nadruk naar de politiek, zij vonden dat de politiek nu aanzet was.

De fractie van Soest2002 heeft de handschoen opgepakt en een motie geschreven die op donderdag 8 juni in de gemeenteraad is behandeld. Doel van de motie was om te bewerkstelligen dat zo’n mooie ontwikkeling door Soesterbergers , ook in Soesterberg kan worden toegepast. Voorlopig wordt gedacht aan de woningbouwprojecten Oude Tempel en op de voormalige vliegbasis. Het is ook zeer goed mogelijk dat later nog projecten aantakken.  

Inmiddels heeft een consortium zich bereid verklaard om SR voor eigen rekening aan te leggen.

Samenvatting motie:

De gemeente Soest heeft zich in haar Duurzaamheidsplan 2016-2020 uitgesproken, in 2030 te streven naar het winnen van 20% duurzame energie binnen de eigen gemeentegrenzen. Met de realisatie van het SR project, wordt door de grote besparing op C02 uitstoot, een forse stap gezet richting de gestelde milieudoelstellingen voor 2030. De wijk Oude Tempel wordt gasloos aangelegd.

Verzoek van de raad aan het college:

  • De initiatiefnemers waar mogelijk te steunen om medewerking te verkrijgen van de huidige dan wel toekomstige eigenaar van de start/landingsbaan.
  • Bij de stuurgroep Hart van de Heuvelrug te bevorderen dat Solar Runway een mogelijke warmtebron wordt bij de ontwikkeling van de Oude Tempel en van de woonwijk op de voormalige vliegbasis.
  • Te onderzoeken of er andere nieuwbouwprojecten in Soesterberg geschikt zijn om aan te aansluiten op SR en deze waar mogelijk te faciliteren.
  • Te onderzoeken welke bestaande woningen in de nabije toekomst kunnen worden aangesloten op SR.

De motie, die met één tegenstem is aangenomen, geeft het college een handvat om in de nog te voeren onderhandelingen, het gewenste resultaat te bereiken. 

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail