Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Ronde en Raad 29-30 april

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 05-05-2015

 

Ronde woensdag 29 april

rapport rekenkamercommissie en plannen evenementen terrein Soesterberg

Woensdag 29 april is er een bijeenkomst gehouden waarbij naast het rapport van de rekenkamer over het sociaal cultureel centrum ook de plannen van hoe nu verder met het evenemententerrein in Soesterberg, aan de orde zijn geweest.

Dit rekenkameronderzoek naar de robuustheid van de plannen voor een sociaal cultureel centrum op het evenementen terrein, was een in het coalitie accoord vastgelegde afspraak. Zonder meer is duidelijk geworden dat het besluit hiertoe met te weinig financiële onderbouwing in 2013 is genomen, Met name t.a.v. de verwachte exploitatie resultaten. Voor onze fractie en ook anderen was dit geen grote verrassing, daarbij komt nog dat er inmiddels een nieuw accommodatie beleidsplan is vastgesteld, waarbij  de gemeente zoveel mogelijk gemeentelijk vastgoed wil gaan afstoten. Dit is o.m. het gevolg van de gevoerde kerntaken discussie waarbij keuzes gemaakt gaan worden tussen wat tot de wettelijke taken van een gemeente behoort en wat niet.

In het verlengde van dit rekenkamer rapport is door het college, de actuele situatie in beeld gebracht m.b.t. het evenementen terrein, waarbij naast woningbouw ook ruimte moet komen voor activiteiten. Voor een sociaal cultureel centrum wordt op het evenementen terrein geen ruimte meer vrijgehouden. Wel komt er naast de geplande woningbouw ook een groene invulling, waarbij het primair gaat om een aantrekkelijk dorpshart te creëren aan de kop van het winkelcentrum Rademakerstraat. Conform de oorspronkelijke  bedoeling  van de ontwerpster van het Masterplan Soesterberg, mevrouw Riek Bakker.

Heel veel insprekers en presentaties o.a. van ondernemersvereniging Soesterberg, IJsbaanvereniging en stichting Dorpshuis gaven een uitstekend beeld van aan de ene kant een lonkende consensus, maar  waar aan de andere kant  ook nog wel verschillen van inzicht bestaan.

Voor onze wethouder Pijnenborg en de ambtelijke organisatie nog heel veel huiswerk te doen, maar er ontstond ook veel vertrouwen dat het nu eindelijk tot een goed resultaat gaat komen, waar de meerderheid zich in zal kunnen vinden

Raadsvergadering donderdag 30 april.

De raadsvergadering van afgelopen donderdag 30 april had een volle agenda, waarbij naast de hamerstukken twee onderwerpen redelijk wat aandacht vroegen:

Allereerst was daar het onderwerp taakstelling groenbeheer.  Het al eerder genomen besluit om een bezuiniging te realiseren op groenbeheer van € 300.000 structureel vanaf 2016 gaf nogal wat discussie omdat  door het college middels een 10 tal voorstellen werd aangegeven op welke onderdelen die bezuinigingen plaats gaan vinden. Wel worden  hierover nog de inwoners geraadpleegd en kunnen hierin nog wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht , maar duidelijk moge zijn dat onze inwoners hiervan beslist iets zullen  gaan merken.  Enkele  voorbeelden van wat wordt voorgesteld: Verwijderen van alle prullenbakken,Minder vaak hagen knippen, beperken bladruimen, verminderen opruimen hondenpoep, etc.

De keuze voor deze op het eerste gezicht rigoreuze maatregelen heeft twee achterliggende redenen:

Het zijn maatregelen die zo nodig makkelijk kunnen weer worden teruggedraaid. (Als de financiële noodzaak niet meer aanwezig is.) Deze maatregelen doen tevens een beroep op een stuk eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Het is echt niet meer vanzelfsprekend dat alles maar vanuit de gemeente wordt geregeld, want door de landelijke maatregelen ontvangt onze gemeente steeds minder geld en moet daarom keuzes maken. De definitieve beslissing over de te maken keuzes wordt vooraf nog aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verder  stond op de agenda de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis. Hierover is de afgelopen maanden heel veel overleg geweest met de Provincie, Zeist en Soest, omdat  de besluiten hierover  door deze drie moeten worden genomen en dat geldt eveneens voor de verdere uitvoering. Onze fractie is in het voortraject hier zeer nauw bij betrokken geweest en het amendement wat door de gemeenteraad van Soest is ingebracht bevatte dan ook heel veel zaken die Soest2002 van belang achtte. Door de verantwoordelijke  portefeuillehouder (wethouder Kemmerling) is hierover dan ook zeer scherp en kundig onderhandeld met de andere partijen. Wij zijn dan ook van mening dat de beide overeenkomsten ook voor Soest tot een goed resultaat hebben geleid, waarbij de natuurlijk altijd aanwezige risico’s tot een minimum zijn beperkt.