Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Algemene Beschouwing 2012

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 01-11-2012

SOEST2002 waardeert het, dat het College een sluitende begroting aanbiedt voor de komende jaren. Het is belangrijk, dat het huishoudboekje op orde is. Van een goed bestuur mag echter meer verwacht  worden: een duidelijke visie op de verdere toekomst van ons mooie dorp. Niet voor niets gaf ik aan onze bijdrage voor de begrotingskrant  het motto mee “goed beleid reikt verder dan 2013”. En aan die visie ontbreekt het naar mijn mening. Het College meent, dat duurzaam en groen een visie inhouden. Naar mijn mening zijn het echter randvoorwaarden waarmee bij de uitvoering van een visie rekening moet worden gehouden. Voor alle duidelijkheid SOEST2002 is óók voor duurzaam en groen. Over dat laatste heeft Soest overigens niet te klagen. Wie boven Soest vliegt of vanuit een flat om zich heen kijkt ziet praktisch alleen maar groen. Laten we dus wel realistisch hiermee omgaan.
Het nu bijna afgelopen jaar kende mooie momenten zoals de opening van de aangepaste Van Weedestraat, maar ook dieptepunten als de niet-herbenoeming van de burgemeester hetgeen tot algehele verontwaardiging bij de inwoners heeft geleid. Dit is voor ons een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Soest en slecht voor het aanzien van de politiek. De hiervoor verantwoordelijken mogen zich dit aantrekken.

Het lopende jaar heeft in het teken gestaan van de kerntakendiscussie. De ambtelijke organisatie heeft daarvoor heel veel werk verzet en met de onderliggende stukken de Raad een goed inzicht verschaft . Ik wil daar nogmaals onze waardering voor uitspreken. De gang van zaken rondom de kerntakendiscussie op zich vinden wij echter teleurstellend. Veel te laat op gang gekomen en een weinig welwillende houding vanuit het College. De uitkomsten zijn bijna beschamend te noemen. Een kerntakendiscussie suggereert een herbezinning op de taken die worden uitgevoerd. Als dat resulteert in een besparing van nauwelijks 1%  mag dat geen kerntakendiscussie heten. Een kaasschaaf methode levert nog meer op. Overigens vinden wij, dat geraamde besparingen eerst moeten worden gerealiseerd alvorens uitgaven voor nieuw beleid worden gedaan. Met name doelen  wij hier op de uitgaven voor sport en groen.

Bij de behandeling van de verschillende hoofdstukken zullen wij gaarne onze standpunten inbrengen. Nu wil ik echter een aantal zaken benoemen die ons veel zorgen baren.
Wij zijn en blijven er op tegen, dat er één miljoen euro extra naar groen gaat zoals voor heggen en houtwallen op de Eng. Wij kunnen dit niet uitleggen aan de burgers.
Wij willen graag weten welke maatregelen u denkt te treffen nu de verkeerssituatie rondom de Van Weedestraat tot veel onvrede leidt. Bent u bereid het parkeerterrein aan de Korte Brinkweg te gaan benutten nu er duidelijk behoefte is aan meer parkeerruimte? Publiek en winkeliers zijn hier zeer mee gebaat.

Wij beklemtonen nogmaals de noodzaak van ondertunneling  ook voor auto’s van het spoor bij station SOEST-Zuid. Nu uit het plan Verder 10 miljoen euro beschikbaar is dienen wij te gaan voor de beste oplossing. Wij begrijpen uit een  brief van Prorail dat zij ook voor de door SOEST2002 voorgestelde oplossing gaan. Met de door ons voorgestelde inverdienmogelijkheden moet dit  financieel haalbaar zijn.

In Soest is er een grote behoefte aan passende seniorenhuisvesting. De belangenorganisaties vragen daar keer op keer om en doen dat goed onderbouwd. Starters hebben nog steeds moeite om de financiering rond te krijgen. Wij verzoeken u daarom initiatieven te nemen voor deze doelgroepen. Het is uitermate belangrijk om de startersleningen alsnog te continueren. De VNG bepleit een gezamenlijke aanpak van de woningmarkt. Wellicht wilt u ook daar eens te rade gaan en ons over de uitkomsten informeren.
Toen bleek, dat een skeelerbaan op de Vliegbasis niet haalbaar was, hebt u de initiatiefnemers toegezegd te zoeken naar alternatieve locaties in Soest. Graag horen wij van u welke stappen u hebt ondernomen en wat nu de stand van zaken is.

Evenals  veel andere partijen maken ook wij ons steeds meer zorgen over de financiële consequenties van het plan Hart van de Heuvelrug. Wij zijn blij met uw toezegging geen verplichtingen te zullen aangaan zonder vooroverleg met de Raad en zonder toestemming van de Raad. SOEST2002 wil niet dat Soest enig financieel risico gaat lopen.
Vaak krijgt de Raad met heel veel vertraging informatie over de financiën van grote projecten. Ik noem Hart van de Heuvelrug, Masterplan Soesterberg en de WMO. Wij verzoeken u met klem uw toezegging om dit te versnellen en te verbeteren zo spoedig mogelijk te realiseren. Alleen dan kan de Raad haar controlerende taak goed uitvoeren.
Soesterberg verdient een inhaalslag. Een uitspraak van 2006. Er zijn mooie plannen gemaakt. De Soesterbergers kregen weer vertrouwen in de Gemeente. Maar nu 6 jaar later is alleen iets zichtbaar in de Rademakerstraat. De bevolking verliest het vertrouwen. Natuurlijk is er hard gewerkt aan de uitwerking van plannen maar dat heeft tot nu toe alleen heel veel plankosten met zich meegebracht. Dat moet toch voortvarender en goedkoper kunnen ! Hoe kan het zijn, dat plotseling de Marechausseekazerne niet meer geschikt is als sociaal-culturele voorziening ? Weer een teleurstelling voor de inwoners van Soesterberg. Ik kondig u dan ook nu reeds aan  een motie hierover te zullen indienen bij de Raadsbehandeling in december a.s.

Algemene Beschouwing 2012

Ik kom tot een afronding. Het is duidelijk, dat SOEST2002 teleurgesteld is in het gevoerde en te voeren beleid. Er ontbreekt een heldere toekomstvisie in Soest. Problemen worden niet aangepakt en er wordt gedacht in bedreigingen in plaats  van in kansen. Het motto lijkt niets doen in een groen Soest. Ons motto is echter “samenwerken aan een levendig en groen Soest/Soesterberg waar het goed wonen en werken is”.
Wij wensen het College en de Raad een luisterend oor toe.

Teun Middelkoop
1 november 2012