Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Verkiezingsprogramma 2018 (-2022)

Een Keus voor de toekomst

Kijk vooruit, Soest2002

Met plezier presenteren we op deze pagina ons verkiezingsprogramma. U kunt het ook hier downloaden.

U kunt op deze pagina kennis maken met de kandidaten

Soest staat de komende jaren voor een belangrijke keuze. Die keuze gaat verder dan de locatie van een sporthal, of het openstellen van een afgesloten weg. Het gaat om het toekomstige gezicht van Soest: blijven we dat vitale en dynamische dorp, of laten we Soest vergrijzen, waarmee de voorzieningen en de levendigheid uit het dorp verdwijnen.
Nieuwe wetgeving (de Omgevingswet) vereist van iedere gemeente het maken van een zogenaamde omgevingsvisie, waarin wordt benoemd welke sociale, economische en demografische ontwikkelingen er worden verwacht. Dit is een proces waarin de inwoners een belangrijke, participerende rol krijgen. U bepaalt zelf wat er met Soest gaat gebeuren.
Er valt wat te kiezen!

 

De keuze van Soest2002 is duidelijk.

Wij kiezen voor levendigheid en dynamiek. Mensen staan bij ons voorop. Wij willen een Soest waar alle inwoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten in de straten, in winkels en bedrijven, in culturele voorzieningen en op de sportclub. Wij kiezen voor een Soest dat bruist, nu en in de toekomst. Daarbij hoort ook een duurzaam Soest, waar we verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen en waar we zoveel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele energiebronnen. 

De kracht van Soest
Soest2002 gelooft in de inwoners van Soest en Soesterberg en hecht veel waarde aan de kennis en deskundigheid die daar op veel gebieden aanwezig is. We moeten nu keuzes maken tegen de vergrijzing en voor een leefbare toekomst. We willen samen met u werken aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het publieke domein. Door samenwerking komen er kansen op vernieuwing en op originele oplossingen die maken dat onze mooie dorpen ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen graag wil wonen.

Soest 2002 wil ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Ruimte voor ideeën van inwoners, voor ideeën van ondernemers, voor ideeën van verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen kunnen we zorgen dat Soest is en blijft zoals we dat graag willen: een levendige woonplaats in een prachtige, groene omgeving met kansen voor iedereen.
De gemeentelijke overheid past daarbij een bescheiden, maar wel noodzakelijke rol. Haar belangrijkste taak is het mogelijk maken van door de inwoners gewenste ontwikkelingen. Natuurlijk zijn er daarbij spelregels, maar van de gemeentelijke overheid verwachten wij primair een ondersteunende en positieve instelling. De grondhouding moet altijd zijn: ‘hoe kunnen we dat mogelijk maken?’
In dit verkiezingsprogramma hebben wij onze visie op een aantal belangrijke punten vastgelegd. Daarbij gaat het om de grote lijnen. Waar staan wij, en waar gaan we heen als we uw stem krijgen om de komende vier jaar uw volksvertegenwoordiger te zijn. We hopen dat u zich kunt vinden in dit programma, zodat we samen met u kunnen werken aan het Soest van de toekomst.

Waarom Soest2002
Een lokale partij

Als lokale partij hebben wij wortels die stevig zijn verankerd in de Soester samenleving. Wij laten ons niet leiden door voorschriften en stokpaardjes van een landelijke moederpartij, maar maken onze keuzen uitsluitend in het belang van de inwoners van Soest en Soesterberg.
Wij zijn nuchter, we houden van duidelijkheid en staan voor wat we zeggen. Moeilijke keuzen gaan we niet uit de weg: het gaat ons om het vinden van oplossingen. Maar altijd zoeken we de dialoog, omdat we ervan overtuigd zijn, dat alleen door constructief in gesprek te blijven de beste oplossingen worden bereikt.

 

 

ONZE SPEERPUNTEN

Werken

 • Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat
 • Actieve werving van nieuwe bedrijvigheid (beeldmerk soest. Citymarketing)
 • Aantrekkelijk winkelklimaat en bevorderen toerisme
 • (Duurzame) initiatieven stimuleren van inwoners, bedrijven en gemeente
 • Stimulering toegang tot de arbeidsmarkt van (langdurig) werklozen

 

Wonen

 • Geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en starters
 • Woningvoorraad verruimen om achteruitgang inwonertal te voorkomen
 • Vlotte uitvoering woningbouwplannen Soesterberg                     
 • Goede doorstroming voor alle verkeer
 • Oplossen parkeervraagstuk van Weedestraat

Welzijn

 • Meer aandacht voor dementerenden en eenzaamheid onder ouderen
 • Een inclusieve samenleving waarin iedereen een kans krijgt
 • Stimuleren van een levendig en groen Soest
 • Voorzieningen, cultuur en sport op peil houden
 • Optimale uitstraling van wegen, trottoirs en openbaar groen

       

 

ONS PROGRAMMA

 

1 • VEILIGHEID

Veilige leefomgeving

Iedereen heeft recht op een veilige omgeving. Een gevoel van onveiligheid heeft niet alleen te maken met ‘echte’ criminaliteit als woning- en auto-inbraken, maar vooral ook met ergernissen als vervuiling (hondenpoep, zwerfvuil, overhangend groen, parkeren op trottoirs) en vernieling.Soest2002 is voorstander van een integrale, goed doordachte aanpak van probleemgebieden zoals nu in Smitsveen op poten is gezet. Alleen door alle stakeholders bij een probleem in kaart te brengen, kan een probleem duurzaam worden opgelost.
Maar beter is het voorkomen van problemen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Gemeentelijke toezichthouders (BOA’s) worden ingezet voor de handhaving van bestaande wet- en regelgeving.

Handhaving

Handhaving is voor Soest2002 van groot belang. Er zijn voldoende regels, maar alleen door ook werkelijk op naleving hiervan toe te zien kan er resultaat worden geboekt. De komst van jeugd-BOA’s voor probleemwijken juichen wij toe, waarbij wij willen inzetten op zowel preventieve als repressieve aanpak.
Daarnaast is het belangrijk dat de inzetbaarheid van de reguliere politie op peil is. Soest2002 vindt het belangrijk dat de politie in Soest en Soesterberg gehuisvest blijft. We blijven aansturen op het behalen of verminderen van de gestelde aanrijtijden. Dat laatste geldt ook voor brandweer en ambulance.

 

Samenvattend:

 • Integrale benadering van vraagstukken in probleemgebieden
 • Handhaving is van groot belang
 • Op peil houden van de inzetbaarheid van de reguliere politie

 

2 • VERKEER EN VERVOER

Veiligheid en bereikbaarheid

Bij alle ontwikkelingen op verkeers- en vervoersgebied staat de verkeersveiligheid voor ons op de eerste plaats. Daarnaast hecht Soest2002 groot belang aan een goede bereikbaarheid: te voet, per fiets met openbaar vervoer of met de auto. Bij de huidige knelpunten, zoals de Van Weedestraat, vinden we dat de gemeente hier een oplossing moet zoeken.Soest2002 streeft naar doelmatig openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen. Dit is ook in het belang van het ondernemersklimaat. Beide maken deelname aan het verkeer mogelijk voor grote groepen inwoners en leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van milieu- en mobiliteitsproblemen.
De plannen voor het gebied rond station Soest-Zuid zijn nog in ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor financiering uit het regionale verkeersproject ‘Verder’ is vertraging onwenselijk. Het besluit over het opheffen van de afsluitingen op de Foekenlaan en Bartolottilaan is reeds genomen, Soest 2002 rekent op een spoedige uitvoering, waarbij beide straten verkeersveilig worden ingericht.

Parkeren

Soest2002 vindt dat de gemeente niet de ogen mag sluiten voor de parkeerproblemen. Primair willen wij stimuleren dat mensen niet met de auto komen, maar de gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid om parkeergelegenheid voor minder mobiele en oudere inwoners te creëren. We willen veilige parkeerplaatsen die duidelijk aangegeven staan in het dorp, op loopafstand van de winkels. Bij het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen zijn wij voorstander van ‘groen parkeren’ – het zicht op geparkeerde auto’s wordt zoveel mogelijk weggenomen door groenaanplant.

Toegankelijkheid

Soest telt ongeveer 6500 inwoners met een beperking. Wij vinden dat iedereen aan het maatschappelijk leven moet kunnen meedoen. Toegankelijkheid voor alle publieke gebouwen is daarom erg belangrijk. Bij voorkeur moet dit zijn geregeld volgens de normen van de Integrale Toegankelijkheidstandaard (ITS). Bij het onderhoud van wegen en trottoirs verdienen wortelopdruk en scheefliggende tegels extra aandacht om ongelukken te voorkomen. Dit is een veelgehoord probleem bij inwoners.

Samenvattend:

 • Een veilige en vlotte afwikkeling van al het verkeer
 • Structureel onderhoud van wegen en trottoirs
 • Veilig en bereikbaar parkeren voor jong en oud, auto en fiets
 • Optimale toegankelijkheid van publieke gebouwen
 

3 • ECONOMIE

Ondernemen en werkgelegenheid

Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat zijn belangrijk voor de levendigheid van onze gemeente, nu en in de toekomst – Soest mag geen slaapstad worden. Juist in deze tijd moeten we (duurzame) initiatieven van bedrijven en ondernemende inwoners omarmen en niet onnodig belemmeren. Soest2002 wil waar mogelijk bedrijvigheid stimuleren door actief te zoeken naar mogelijkheden om ideeën van lokale ondernemers te realiseren – en door nieuwe ondernemers uit te nodigen zich in Soest te vestigen.

De gemeente moet daarom in een actieve dialoog blijven met alle organisaties van ondernemers en winkeliers om de kansen die Soest heeft optimaal te kunnen benutten. Het ondernemersloket is daarbij een belangrijk instrument.

Een goed winkelklimaat – en daar hoort vooral ook een goed verblijfsklimaat bij – staat hoog op het verlanglijstje van Soest2002. De gemeente moet een actieve rol spelen in het aantrekkelijk maken en houden van de winkelgebieden.

Toerisme

Toerisme draagt in belangrijke mate bij aan het economische en culturele klimaat in Soest. De vele (natuur-)parels van onze dorpen zijn dan ook gebaat bij een goede bereikbaarheid, deze willen wij waar mogelijk bevorderen. In dit kader zijn we blij met de brede maatschappelijke discussie die door de gemeente is gestart over het horecabeleid, waarbij wordt onderzocht of op sommige locaties in het buitengebied de mogelijkheid voor feesten/horeca kan worden verruimd.

 

Samenvattend:

 • De gemeente handelt snel, helder en adequaat als het gaat om het faciliteren en bevorderen van ondernemerschap
 • Met ondernemers wordt actief meegedacht over oplossingen in plaats van belemmeringen
 • Stimuleren vestigingsklimaat en winkelklimaat
 

4 • NATUUR EN MILIEU

Natuurlijke omgeving

Soest en Soesterberg hebben een bevoorrechte ligging te midden van schitterende natuur. Bos, heide, heuvels, zandverstuivingen, polderland, Eng en Eem bieden een woonomgeving waar het goed toeven is. Het is een gebied waar we zorgvuldig mee om moeten gaan, met oog voor de belangen van zowel mens als natuur. Dat geldt niet alleen voor de gebieden rondom Soest, maar ook voor groene longen binnen de bebouwde kom zoals het open agrarisch landschap van de Eng en het Slangenbosje. De kwaliteit van de natuur in én buiten Soest leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mens en dier.
Wij vinden natuureducatie belangrijk. In dit kader pleiten we voor een opwaardering van de kinderboerderij in Overhees, waar voor veel kinderen een eerste contact wordt gelegd met natuur en dier.

Natuurontwikkeling

Soest2002 wil de toegankelijkheid van de natuur vergroten, waarbij er een duidelijk onderscheid moet worden aangebracht tussen stille natuur en toeristische natuur.Soest2002 hecht grote waarde aan de landschappelijke kwaliteiten in en rond ons dorp.Natuurontwikkeling moet daarbij gericht zijn op toevoegen van kwaliteit. Het vergroten van de kwaliteit van de natuur is van belang voor mens en dier.Door de duidelijke keuzen die in de omgevingsvisie worden gemaakt over de ruimtelijke ordening biedt deze ook kansen om te komen tot versterking van natuurwaarden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt voor ons een hoofdrol in onze visie op natuur en milieu. Wij willen dat Soest verantwoord omgaat met natuurlijke hulpbronnen en waar mogelijk onafhankelijk wordt van fossiele energiebronnen. In het gemeentelijk duurzaamheidsplan is de ambitie geformuleerd om als Soest in 2030 geheel klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is het nodig om 20% van de energie duurzaam op te wekken binnen de eigen gemeentegrenzen. Daarnaast is energiebesparing een van de belangrijkste pijlers van het plan. Soest2002 zal zich volledig inzetten om deze ambitie te realiseren en vindt dat er nog wel een schepje bovenop moet worden gedaan. Dit houdt voor ons in dat we in principe geen belemmeringen willen opwerpen voor zonnepanelen, en voor windturbines op bedrijfsterreinen. Altijd geldt dat moet worden gezocht naar de meest efficiënte oplossing, waarbij samenwerking in de regio (of ook daarbuiten) niet mag worden uitgesloten. Ook andere energiebesparende en duurzaamheid bevorderende maatregelen en projecten juichen we toe. Dit geldt voor nieuwbouw, waar 0-op-de-meter-woningen moeten worden gebouwd, maar ook voor de bestaande woningbouw; verduurzaming van de bestaande woningvoorraad moet worden bevorderd.

Innovatie

Waar in de buitengebieden woningbouw is toegestaan, moeten we alle kansen benutten om te experimenteren met innovatieve, duurzame en multifunctionele (soms tijdelijke) bouwvormen. Ontwikkelingen zoals de Selficient woningen volgen we dan ook intensief. www.selficient.nl
Daarnaast pleiten we voor een onderzoek naar de mogelijkheden van het realiseren van snellaadstations voor elektrische auto’s, scooters en fietsen bij winkelcentra en andere publieke voorzieningen.


Samenvattend:

 • Versterken van natuurwaarden in en rondom Soest
 • Bevorderen van duurzaamheid bij bestaande bouw en nieuwbouw
 • Innoveren met duurzame, modulaire en circulaire bouw
 • Mogelijkheid snellaadstations in Soest onderzoeken
  

5 • WONEN

Soest en Soesterberg

Na het succes van het Masterplan Soesterberg, gaan we enthousiast verder met een toekomstplan voor behoud van kwaliteit en vitaliteit in Soest. Natuurlijk wordt het Masterplan Soesterberg voortvarend uitgevoerd en blijven we ook daar actief mee bezig. Door de krapte op de woningmarkt worden de huizen in Soest duurder en worden woningen voor starters en jongeren onbetaalbaar. Soest2002 wil geen tweede Gooi worden: geen exclusieve samenleving worden voor de rijken met als gevolg het wegvloeien van arbeidspotentieel en werkgelegenheid. We willen onze vitaliteit, voorzieningen, winkels, welbevinden (minder eenzaamheid) behouden, en daarom moeten we een koers bepalen voor de woningvoorraad; een keuze die we voor Soesterberg hebben gemaakt en nu ook voor Soest moeten maken. De nieuwe omgevingswet, met de op te stellen omgevingsvisie biedt daar kansen voor.

Omgevingswet en participatie

Hoe onze omgeving er in de toekomst gaat uitzien wordt bepaald door keuzes die we nu maken. Op grond van de nieuwe Omgevingswet, moet elke gemeente een zogenaamde omgevingsvisie opstellen. Deze omgevingsvisie is een belangrijk document met een doorkijk naar 2030 waarin allerlei facetten zoals wonen, werken, recreëren, zorg en natuurbeheer zijn opgenomen, parkeren, duurzaamheid, geluid, natuurontwikkeling, landschap, energielandschappen.

In de loop van 2018 wordt die visie samen met de inwoners opgesteld. Voor Soest2002 is die participatie belangrijk. De centrale vraag is: wat voor dorp willen we zijn? Kiezen we puur voor behoud van landschap, dan heeft dat consequenties voor het creëren van mogelijkheden voor betaalbare woningen en dus voor de samenstelling van de bevolking.

Bedreigingen en kansen

Door de huishoudverdunning en vergrijzing daalt het inwoneraantal in Soest. Dit is een risico voor de basis van onze voorzieningen zoals sport, cultuur en winkelaanbod. Creëren we geen ruimte voor nieuwe woningen, dan zal Soest nog sterker vergrijzen dan nu al het geval is. Dit leidt tot een exclusieve samenleving voor de welgestelde ouderen. Soest2002 is voorstander van een inclusieve samenleving, met kansen voor iedereen en met een passend woningaanbod voor alle leeftijdsgroepen.

Daarbij hoort voldoende nieuwbouw, ook in de sociale sector en met speciale aandacht voor jongeren-, starters- en seniorenwoningen. Het moet mogelijk worden woningen naar behoefte aan te wijzen voor gebruik door verschillende leeftijdsgroepen. De doorstroming van eengezinswoningen naar seniorenwoningen kan worden bevorderd door het stimuleren van voldoende aanbod van kwalitatief goede huurwoningen op een passende locatie (bij voorzieningen). Soest2002 vindt het belangrijk dat er bij (ver-)nieuwbouw wordt uitgegaan van een duurzame, levensloopbestendige bouwwijze en voldoende woningdifferentiatie.

Groen versus rood

Soest2002 benut bij nieuwbouw bij voorkeur mogelijkheden binnen de rode (bouw-) contouren van Soest, maar vindt het ongewenst om alle groene longen te bebouwen. Als de mogelijkheden binnen de rode contouren zijn uitgeput, kan worden gekeken naar bouwlocaties daarbuiten: de omgevingsvisie biedt daartoe mogelijkheden. Uiteraard moet dit gebruik worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door de kwaliteit van bestaande natuur te verhogen. Bij het bouwen wordt altijd uitgegaan van een bestaande behoefte, het mag nooit een doel op zich zijn.

Transformatie van bedrijfspanden

Het ligt voor de hand primair te kijken naar de mogelijkheden van de bestaande woningvoorraad en woongebruik van bijvoorbeeld bedrijfspanden. Soest2002 pleit ervoor dat de gemeente zich actief inzet voor de transformatie van bedrijfspanden die nu in woonwijken liggen ingeklemd, naar een woonbestemming. De transformatie van Soesterberg-Noord is hiervan een schoolvoorbeeld. Soest2002 pleit voor de instelling van een stimuleringsfonds om de transformatie van bedrijfspanden naar een woonbestemming te bevorderen.

 

Samenvattend

 • Innovatieve bouw: duurzaam, met behoud van groen en groen versterken
 • De gemeente gaat actief zoeken naar kansrijke locaties om bedrijfspanden naar een woonbestemming te transformeren. Een stimuleringsfonds kan hierbij helpen.
 • Woningvoorraad op peil maken voor behoud van vitaliteit

 

6 • ONDERWIJS

Onderwijs en toekomst

Goed onderwijs is de belangrijkste investering in onze toekomst. De inhoudelijke rol van de gemeente op onderwijsgebied is echter beperkt. Toch vinden wij dat de gemeente zich waar mogelijk moet inzetten om een optimaal schoolklimaat te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn door initiatieven uit de samenleving voor contacten tussen scholen en bedrijfsleven, zoals stages en praktijklessen, te ondersteunen. Wij vinden ook de betrokkenheid van ouders bij scholen heel belangrijk en willen initiatieven op dit gebied graag ondersteunen.
Het schoolverzuim in de gemeente Soest is relatief hoog. Wij vinden dat dat niet kan. Het is belangrijk dat onderwijskansen optimaal worden benut, zowel voor de toekomst van individuele leerlingen, als voor de samenleving. De leerplichtambtenaar moet hierop streng blijven toezien.
Laaggeletterdheid blijft een probleem en moet met grotere voortvarendheid worden aangepakt dan tot nu toe. Het belemmert mensen hun mogelijkheden te ontplooien. Kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn nog steeds een probleem, er bestaan nog steeds wachttijden. Soest2002 wil dat de gemeente waar mogelijk faciliterend optreedt bij uitbreiding of verbetering van kinderopvang of buitenschoolse opvang

Schoolhuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Uiteraard dient er te worden gezorgd voor kwalitatief goede schoolgebouwen, met in het bijzonder aandacht voor de luchtkwaliteit in de klassen. Dat bevordert de concentratie en de prestaties van de leerlingen.
Wij vinden dat er meer vaart kan worden gemaakt het integraal Huisvestingsplan voor de scholen. Scholen kunnen daardoor beschikken over een accommodatie die voldoet aan de eisen van deze tijd en vrijgekomen ruimte kan worden gebruikt voor woningbouw. Denk hierbij aan de Da Costaschool en de Prof. Waterinkschool.

Speciaal onderwijs

Indien leerlingen gebruik moeten maken van speciaal onderwijs buiten Soest draagt de gemeente bij aan de vervoerskosten. Hiervoor gelden landelijke regelingen die ruimhartig moeten worden uitgevoerd om onaanvaardbare wacht- en reistijden te voorkomen. Maar aan de ander kant moet worden onderzocht of het mogelijk is bepaalde vormen van speciaal onderwijs in Soest zelf te verzorgen zodat leerlingen in hun eigen omgeving les kunnen krijgen. Dit lijkt bij uitstek haalbaar voor het speciaal basisonderwijs. Met het organiseren van onderwijs dicht bij huis worden lange reistijden vermeden en kan worden bevorderd dat leerlingen makkelijker kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Samenvattend:

 • Aandacht voor de luchtkwaliteit in de klassen
 • Snel vooruit met betere accommodaties voor scholen
 • Speciaal basisonderwijs naar Soest
 

7 • ZORG, WELZIJN EN INTEGRATIE

Zorg voor jong en oud

Gelukkig gaat het met de meeste Soesters goed, maar er zijn nog (te) veel inwoners die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Door herijking van het minimabeleid worden de minima echter beter ondersteund dan in het verleden. De kindregelingen zijn ook verbeterd en worden uitgevoerd door Stichting Leergeld. In het verleden was het erg moeilijk om kinderen van mensen met een minimum inkomen te bereiken, door inschakeling van Stichting Leergeld moet dit beter gaan. We moeten de vinger aan de pols houden of dit werkelijk het geval is.
Soest2002 wil echter nog een stapje extra zetten. Voor leerlingen die naar de brugklas gaan, kunnen er door de gemeente op leenbasis mobiele telefoons beschikbaar worden gesteld met een beperkt basisabonnement, (dat bijvoorbeeld internationaal bellen of betaalde informatienummers onbereikbaar maakt. Zie: http://bit.ly/2wxV7H1).

Goede voorlichting aan inwoners, jong en oud, over alle mogelijke hulp die zij kunnen krijgen blijft nodig. (jeugdsportfonds, cultuurfonds, armoedebestrijding, toelagen, etc.). Wij verwachten ook dat het ruimhartige verstrekkingensysteem in Soest op zijn minst op peil blijft.
Indien het voor zorgdoeleinden nodig is dat een bouw- of woonvergunning (tijdelijk) wordt verstrekt, verwachten wij dat de gemeente zich daarin soepel en behulpzaam opstelt.

Dementie en eenzaamheid

De groep dementerenden wordt steeds groter. Men spreekt zelfs over een verdubbeling de komende jaren. Ondersteuning van cliënten en mantelzorgers is van het grootste belang. Voorlichting aan alle inwoners in Soest is noodzakelijk zodat zij de eerste kenmerken van een dementerende buurman of buurvrouw kunnen signaleren. Nog belangrijker is dat zij de instanties kunnen waarschuwen zoals: Ketenzorg Dementie Baarn-Soest. Uitbreiding van dagopvangmogelijkheden is noodzakelijk om de mantelzorgers te ontlasten en ook om de cliënten beter te begeleiden.
Ondanks de inzet van vele vrijwilligers, professionele partners en van de gemeente, zien we ook het probleem van eenzaamheid groeien. Een grote uitdaging, zeker in een tijd waarin mensen langer zelfstandig thuis moeten wonen. Hier zal meer op ingezet moeten worden dan tot nu toe is gedaan.

Mantelzorg en vrijwilligers

Mantelzorgers leveren een enorme bijdrage aan het leven en geluk van veel Soesters. Deze grote groep mensen die zich onbetaald inzet voor de medemens verdient structurele, ruimhartige steun van de gemeente. Dat geldt ook voor de talloze vrijwilligers die zich inzetten voor de Soester samenleving.
Er is een voortdurende behoefte onder inwoners aan meer duidelijkheid over vraag- aanbod van vrijwilligerswerk. Elkaar helpen, begint met elkaar kennen; daarom zal Soest2002 het project ‘wij zijn Soest’ blijven steunen.

Professionele zorg

Voor huishoudelijke hulp zijn nieuwe regels ingesteld. Wij zullen nauwlettend in de gaten houden of deze werken en we willen de regels bijstellen zodra dit nodig mocht zijn. Ondanks herhaaldelijk aandringen wordt er nog te weinig aandacht besteed aan cliënten-ondersteuning. Iedere cliënt heeft recht op een professionele cliënten-ondersteuner die kan helpen bij de keukentafelgesprekken voorafgaande aan de toewijzing van hulp.

Jong geleerd

De basis voor een lang en gezond leven wordt gelegd in de jeugd. Soest2002 is er dan ook voorstander van dat er op de basisscholen ruimschoots aandacht wordt besteed aan het belang van goede voeding, voldoende beweging en voldoende rust voor de ontwikkeling van kinderen. Wij pleiten ervoor dat gemeente, basisscholen en sportclubs zich gezamenlijk inzetten om te komen tot een betekenisvol programma om dit over het voetlicht te brengen. Daarnaast moeten scholen en sportclubs in hun faciliteiten het gebruik van ongezonde voedingsmiddelen en snoep ontmoedigen.

Participatie

Ook de participatiewet is een onderdeel van het Sociaal Domein. De inschakeling van langdurig werklozen verloopt echter erg traag of helemaal niet. Wij signaleren dat hier een belangrijke achterstand is van Soest ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. De gemeente Soest moet met spoed een actieplan opstellen om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden.

Integratie

Wij signaleren een toenemende verharding en polarisatie in de samenleving. Dat willen we niet, wij vinden dat soest een inclusieve samenleving moet zijn, waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen wordt gerespecteerd. Soest2002 verwerpt elke vorm van discriminatie, maar wij vinden het ook onacceptabel als groepen of personen zich (actief) afzetten tegen de samenleving/ de Nederlandse normen en waarden. We willen daarom dat de gemeente blijvend onderzoek doet (monitoring) naar eventuele zorgen en spanningen onder de inwoners van Soest ten aanzien van integratie. Dit onderzoek moet worden opgevolgd door een duidelijke aanpak om de gesignaleerde problemen aan te pakken. Het eerdergenoemde programma ‘Wij zijn Soest’ kan ook een belangrijke rol spelen in de vroegtijdige signalering van problemen.
 

Samenvattend:

 • Goede ondersteuning voor mantelzorgers/vrijwilligers
 • Meer aandacht voor cliënten-ondersteuning
 • Betere uitvoering van de participatiewet
 • Actieve rol van gemeente bij het bevorderen van integratie en het tegengaan van discriminatie

 

8 • SPORT, RECREATIE, KUNST & CULTUUR

Sport

Sport is een gezonde vrijetijdsbesteding en biedt mensen de mogelijkheid op een ontspannen manier met elkaar in contact te komen. Het is belangrijk dat sport breed toegankelijk blijft: investeringen in een gezonde bevolking verdienen zichzelf terug door een minder beroep op ziektekostenverzekeringen en op voorzieningen uit bijvoorbeeld de WMO. Soest2002 is trots op de grote diversiteit aan sportvoorzieningen die Soest rijk is. Sportclubs zijn van vitaal belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. Soest2002 vindt het dan ook een belangrijke taak voor de overheid om te zorgen voor goede sportaccommodaties. Wel vinden wij het redelijk om van sportverenigingen een aan draagkracht gerelateerde eigen bijdrage te verwachten bij het realiseren van nieuwe sportvoorzieningen.

Accommodatiebeleid

Uitgangspunt daarbij is het verstandig omgaan met ruimte en overheidsmiddelen. Sportaccommodaties moeten zo optimaal mogelijk worden benut, waardoor het nodig kan blijken meerdere gebruikers op een locatie te combineren om overcapaciteit terug te dringen. Veel sportaccommodaties worden ook gebruikt voor het bewegingsonderwijs op (basis-)scholen. Soest2002 vindt het daarom belangrijk dat gymzalen zo zijn gelokaliseerd, dat scholen niet verder dan één kilometer daarvan zijn verwijderd.
Daarnaast is Soest2002 voorstander van het plan om de buitensport voor Soest een duurzame toekomst te geven in de omgeving van de Bosstraat; meer ruimte voor sporten die een aantrekkende werking hebben zoals meisjesvoetbal en hockey en multifunctioneel gebruik van ruimte en middelen.

Recreatie

Toerisme en recreatie worden gestimuleerd, beide spelen een belangrijke rol in de Soester economie. De prachtige omgeving van Soest en Soesterberg, met bos, duinen, polder en Eem, biedt volop toeristische en recreatieve mogelijkheden.
De rol die het Toeristisch Platform Soest daarin heeft vinden wij waardevol voor Soest.
Betere benutting van recreatieve en toeristische mogelijkheden kan worden gestimuleerd door uitbreiding van websites als ‘Uit in Soest’’ en ‘Op de Heuvelrug’. De bekendheid van Soest kan ook worden vergroot door het inzetten van bevlogen en bekende Soesters als ambassadeur.

Kunst en cultuur

Soest kent talrijke initiatieven en verenigingen die samen zorgen voor een rijkgeschakeerd kunst- en cultuurleven. Wij willen dat kunst en cultuur breed toegankelijk blijven en we streven ernaar alle bevolkingsgroepen hierbij te betrekken.
Culturele en sportieve evenementen zoals bijvoorbeeld de Sylverstercross, de Gildefeesten, de oude ambachtenmarkt, open monumentendag en dergelijke dragen bij aan de vitaliteit en levendigheid van Soest. Ze geven Soest bovendien een eigen gezicht met een vaak regio-overstijgende uitstraling. Daarom is het van belang dat aanvragers van evenementen met zo min mogelijk belemmeringen worden geconfronteerd. Uiteraard moeten de veiligheid op het evenement en de leefbaarheid voor omwonenden wel gegarandeerd zijn.

 

Samenvattend:

 • Borgen en stimuleren van de Soester sport
 • Gezichtsbepalende evenementen goed ondersteunen
 • Om het beeldmerk ‘Soest’ en te versterken zetten wij ons netwerk van bekende/ bevlogen Soesters in als ambassadeur.
 

 

9 • TAKEN EN ALGEMENE MIDDELEN

Inwoners staan voorop

Wij signaleren dat er veel vertrouwen is in de gemeente waar het gaat om de uitvoering van beleidsvoornemens, maar inwoners zijn minder tevreden over de behandeling van burgerinitiatieven. Soest2002 gaat uit van het standpunt dat de gemeentelijke organisatie ten dienste staat van de inwoners en verwacht daarom dat dergelijke initiatieven kunnen rekenen op een goede begeleiding van de gemeente met een vast aanspreekpunt. We verwachten daarbij van de gemeente een flexibele houding.
Inwoners en bedrijven hebben recht op snelle en adequate behandeling van hun vragen, ook als de behandelend ambtenaar op vakantie of ziek is. Als verzoeken niet binnen een redelijke termijn kunnen worden beantwoord, geeft de gemeente uit eigen beweging aan waarom dat niet mogelijk is, en wanneer de vraag wél wordt beantwoord wie het vaste aanspreekpunt is. Ideaal zou het zijn als inwoners digitaal de voortgang van de afhandeling van hun verzoek kunnen volgen, net als bij internetwinkels/bezorging.

Participatie en informatie

Inwoners en bedrijven worden tijdig door de gemeente geïnformeerd over plannen die voor hen van belang zijn zodat ze niet voor een voldongen feit worden gesteld. De gemeente dient bij de voorbereiding van grote projecten een duidelijk draaiboek op te stellen voor de communicatie met de inwoners en de gemeenteraad. Daarbij moet blijken dat de gemeente echt luistert en ook wat de inbreng van inwoners is en hoe daar mee omgegaan is. Participatie kost geld, hier moet rekening mee worden gehouden bij de planvorming.

Toegankelijke dienstverlening

De digitale dienstverlening wordt uitgebreid en gebruiksvriendelijk gemaakt, zodat inwoners én bedrijven zoveel mogelijk gemeentelijke diensten en producten vanuit hun eigen huis of kantoor kunnen regelen en kunnen volgen, en alle relevante informatie middels een zoekfunctie op de website gemakkelijk kunnen vinden. De toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten moet ook worden gegarandeerd voor hen die geen toegang hebben tot internet.

Financiële verantwoording

Soest2002 heeft zich altijd ingezet om de woonlasten zo laag mogelijk te houden en zal dit ook blijven doen. Naast het gebruikelijke weerstandsvermogen worden reserveringen opgebouwd en op peil gehouden voor periodiek onderhoud van wegen, sportaccommodaties, groen en schoolgebouwen. Daarnaast is er altijd een toereikende buffer voor onvoorziene uitgaven op het gebied van zorg en sociale zaken.

 

Samenvattend:

 • Burgerinitiatieven krijgen meer ruimte en betere ondersteuning
 • De digitale dienstverlening wordt geoptimaliseerd
 • De gemeente communiceert helder en tijdig