Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Nieuw(jaar)brief 2020

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 17-01-2020

Beste leden en donateurs van Soest2002

Het jaar 2020 is alweer bijna 2 weken onderweg en volgens de voornemens en beloften van eenieder kunnen we vooruitkijken naar een jaar met positieve bedoelingen en veel optimisme. Ook fractievoorzitter Karin Scholten draagt, namens de fractie, een steentje bij met de onderstaande boodschap:

GELUK

De afgelopen dagen hebben u waarschijnlijk veel goede wensen bereikt.

Ook de fractie van Soest2002 wenst u een prachtig 2020 met veel liefde en gezondheid!

PERSOONLIJK GELUK

Allemaal wensen voor persoonlijk geluk. Dat is natuurlijk wel de basis. Als mensen niet gelukkig (gezond) zijn kan men geen waarde brengen in ons sociaal en economisch systeem.

Dus noodzakelijk.

Daaropvolgend het geluk dat nodig is om in een systeem te functioneren waar men ook gelukkig van wordt. Ten dele kun je dat zelf beïnvloeden: werken in een omgeving waar jouw kwaliteiten erkend en benut worden. Of, als u met pensioen bent, misschien vrijwilligerswerk doen waarvan u weet dat mede door uw bijdrage een ander gelukkig wordt.

Gelukkig wordt u misschien ook van uw woonomgeving, familie, partner en een goede gezondheid.

Ook zaken door uzelf te beïnvloeden.

GEZAMENLIJK GELUK

Het afgelopen jaar hebben een aantal groeperingen laten zien dat ze niet gelukkig zijn. Boeren, zorgverleners, onderwijzers en bouwers lieten ons dat duidelijk weten.

Zij vertelden wat het met hen deed om ongelukkig te zijn.

Geluk mogen we als de kurk van ons bestaan zien.

UW GELUK

Als wij u als fractie geluk wensen dan beseffen wij dat er ook vanuit onze kant gewerkt kan worden aan uw geluk.

De gemeente besturen waarin u woont. Besluitvorming die u persoonlijk geluk kan brengen. Goede zorg: niemand valt buiten de boot, veiligheid in en om huis, woonruimte, groen en de bereikbaarheid van voorzieningen.

ONGELUKKIG

2019 was het jaar waarin we in de Soester politiek zagen dat standpunten zich gingen verharden. Ondanks de constructieve inzet van de niet-coalitie partijen heeft het college geen verbinding gezocht. De samenwerking waarover bij de start van het nieuwe college veelvuldig werd gesproken, kwam op geen enkele manier tot stand. Moties, amendementen en zelfs een alternatieve begroting werden ontraden en afgewezen.

Recent verscheen een boek van Paul Stamsnijder over Purpose- het verhaal van de moraal. Winst is uit moraal is in.

Daarin komt een stuk voor dat ik graag even citeer:   “Nederland roept om een vorm van nieuw leiderschap - dat meer oog heeft voor de bedoeling, het verschil, de lange termijn, gemeenschappelijke waarde(n) en bovenal verbinding”.

 Als we dat uit de context van zijn boodschap trekken dan is deze stelling ook zeker van toepassing op onze Soester politiek.

Leiderschap dat snapt dat we keuzes moeten maken voor een termijn langer dan vier jaar, misschien wel voor een periode van vijftig jaar, dat zoekt naar de GEMEENSCHAPPELIJKE-waarden en de verbinding zoekt. DAT is wat we nodig hebben om ons dorp toekomstgericht te maken en te houden!

Nadenken over de vergrijzing, we zijn immers het meest vergrijsde dorp in Nederland!

Wat is er voor een beleid nodig op het gebied van huisvesting en economisch-sociale voorzieningen.

Rijd eens op een willekeurige middag van Soestdijk naar Soest-Zuid. U zult zeker in de file staan. Is dat beleid? Het fietsgebruik stimuleren: zeer zeker! Maar als ons dorp in dit tempo verder vergrijst dan komen er nog meer auto’s: de gezondheid laat het niet meer toe te fietsen!

GELUK VOOR ONZE INWONERS

Bouwen dus voor de doorstroming. Jongeren en starters op de arbeidsmarkt moeten hier kunnen wonen. Maar ook de doorstromers op zoek naar betaalbare eindwoningen, twee-onder-een kap woningen of vrijstaande woningen: iedereen moet hier kunnen wonen.

Als dat inhoudt dat we na moeten denken over het bouwen buiten de rode contouren, dan doen we dat. Lees het artikel van Bert Groothuis in de Soester Courant nog eens na over bouwen achter een deel van de Lange Brinkweg tot aan het spoor.

(http://www.soest2002.nl/nieuws/904/wonen-en-veiligheid.html)

Laten we met elkaar nu eens niet meteen in nare Vinex-wijken denken. Een groene woonwijk is echt te realiseren. Soest2002 is er een voorstander van dat we als gemeente hierover beleid kunnen maken om de ontwikkelaars te stimuleren daar een groene wijk te ontwikkelen. Dan moet u niet denken aan wat grasveldjes maar huizen en appartementen tussen bomen en anderszins groen. Met groen begroeide gevels. En de auto te gast in de wijk. Met een weg om de wijk heen die voor een goede bereikbaarheid en verkeersdoorstroming zorgt.

ONS GELUK

Waar wonen recreëren wordt. Dat is het geluk dat wij u toewensen!

 

NABESCHOUWING 2019

ALV oktober 2019

Op de Algemene Leden Vergadering op 2 oktober jl. zijn de aanwezige leden door bestuur en fractie geïnformeerd over de laatste stand van zaken binnen de lokale politiek.

Items als Horeca in het binnen- en buitengebied, de Sporthal en de ontwikkelingen aangaande woningbouw zijn de revue gepasseerd.

Na de presentatie van de fractieleden, was men vrij om vragen te stellen, waar de portefeuillehouders zoveel mogelijk inhoudelijk op zijn ingegaan.

Tijdens de ALV is unaniem de contributieverhoging naar € 30,-- per jaar aangenomen en een donateursbijdrage van minimaal € 15,-- p/j.

De contributienota zal medio februari per mail verstuurd worden. Met het oog op de verkiezingen in 2022 en de hiervoor benodigde financiën, is een extra bijdrage van leden en donateurs van harte welkom, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden met de gelden die in kas komen.

Met plezier kunnen wij tevens melden, dat Ilse Uyland weer tot het bestuur is toegetreden en per direct de functie van secretaris op zich heeft genomen. Rob Alexander, ons zeer gewaardeerd lid van het bestuur, heeft zijn functie per 2 oktober jl. neergelegd.

Na afloop van de ALV is er een gezellige “wijnproeverij” geweest, o.l.v. de heer Edwin Camminga. Hij heeft ons een selectie wijnen laten proeven, die je  nooit eerder hebt geproefd. Een selectie wijnen uit Duitsland en Oostenrijk die hij zelf bij de wijnboer voorproeft en inkoopt. Het was een geslaagd evenement, wat zeker voor herhaling vatbaar is.
 

Noteert u vast de datum 24 juni 2020 in de agenda voor de volgende ALV (onder voorbehoud)
 

Hierbij een greep uit de agendapunten die het najaar op de raadsagenda stonden en waarover u heeft kunnen lezen op onze website, Facebook, Twitter en de lokale- en regionale media.

Horeca buitengebied

Een document waar veel over gesproken is. De fractie had moeite met het feit dat alles “dichtgetimmerd” was. Onze voorkeur gaat uit naar maatwerk. Natuurlijk moet je daar toetsingscriteria voor opstellen om transparant en duidelijk naar alle partijen te zijn. Maatwerk kan leiden tot mooie en verfrissende initiatieven die geen aantasting van het buitengebied hoeven te zijn. Wij dienden een motie daartoe in die door de hele niet-coalitie gesteund werd. De gehele coalitie stemde tegen. Dat ook de VVD dit deed heeft ons zeer bevreemd. Een voorbeeld van elkaar niet tegemoet willen komen……

Begroting en meerjarenraming

Zoals door de fractievoorzitter ook omschreven: een uiterst teleurstellend stuk, gevolgd door een nog meer teleurstellende besluitvormende raad. Tekorten worden gevuld met geld van de inwoners. Bezuinigingen op portefeuilles die het niet of nauwelijks kunnen hebben. Geld uitgeven om wel alle doelstellingen van het coalitieakkoord te kunnen blijven bereiken. Ergens niet mee eens zijn is gemakkelijk, beter is om met een tegenvoorstel te komen. Dat deden de niet-coalitie partijen. Echter: geen enkele tegemoetkoming naar de standpunten van de niet-coalitiepartijen……..

Sporthal

Een agendapunt waar de fractie behoorlijk mee geworsteld heeft. Zoveel geld terwijl toen al bekend was dat er een tekort in de begroting zou zijn. Daarnaast een aantal punten zoals veiligheid en bereikbaarheid die in onze plannen voor Overhees volop aandacht hadden. Wij maken ons grote zorgen over basisschoolkinderen die straks op hun fiets met 1 leerkracht vanuit Overhees de Koningsweg over moeten steken om te kunnen sporten. Toch hebben we voorgestemd. Waarom? Omdat de sport al zolang wacht op een goede oplossing. Tegenstemmen brengt onacceptabele vertraging met zich mee. Voordeel is wel dat Beukendal nu echt vrijgespeeld wordt voor woningbouw. Iets dat wij al jarenlang gerealiseerd willen zien.


De komende periode staan een aantal voor Soest2002 belangrijke punten op de agenda:

•          De Regionale Energietransitie.
           Waar en hoe gaan we energie opwekken om als gemeente zelfvoorzienend te worden?

•          Masterplan wonen. Waar kunnen we bouwen.

•          Wijzigingen van een aantal bestemmingsplannen.

•          Gebiedsvisie Dalweg. Hoe groots ziet het college dit voor zich.

•          Het omgevingsplan.
           Samen met de Omgevingswet en de Omgevingsvisie de vervanger van de bestemmingsplannen.

•          Complex en alles omvattend wat betreft de invulling en het gebruik van ruimte.

•          Onderwijshuisvesting.
           Een krimpend aantal leerlingen dat leidt tot de vraag hoe we ruimtes willen gaan gebruiken.


Allemaal agendapunten die ons zeer na aan het hart liggen.
In het partijprogramma is daarover van alles terug te lezen.

Dit jaar is het jaar waarin profilering van groot belang is. De helft van de raadsperiode waarin het college wil scoren.

Maar wij ook!

Wilt u graag op de hoogte blijven van de inbreng van onze fractie, dan bent u altijd van harte uitgenodigd om de raadsvergadering bij te wonen of de berichtgeving hierover te volgen op onze website: www.soest2002.nl.

Rest ons nog U als bestuur en fractie veel gezondheid en geluk toe te wensen, waarmee de basis gelegd wordt voor een voorspoedig 2020.

Bestuurslid

Yvonne de Jong

Functie: Voorzitter