Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Begroting 2020 Gemeente Soest & Bevindingen SOEST2002

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 03-11-2019

Een tekort op de begroting: lastenverzwaring voor glittertjes en kraaltjes?

Dank wethouder en ambtenaren voor het opstellen van de begroting: een hele klus, ook om deze sluitend te krijgen.Echter de manier waarop sluitend gemaakt is, is niet de keuze die de fractie van Soest2002 voor ogen heeft.
De feiten liegen er niet om: een geringe bijdrage van de rijksoverheid en een grotere aanslag op de budgetten van het sociaal domein. Dat geeft tekorten die opgelost moeten worden. Soest2002 vindt dat die tekorten niet door de inwoners opgebracht moeten te worden.

Er is een alternatieve financiële begroting opgesteld door: enkele oppositiepartijen, waaronder Soest2002, waaruit blijkt dat OZB verhoging en diverse bezuinigingen die veel impact op de burgers hebben, niet nodig zijn.

Gebruik de algemene reserve om dit jaar niet met een tekort af te sluiten. En wacht de overleggen over een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds tussen de VNG en de rijksoverheid af. Naar verluidt zou dit voor Soest zomaar tot een extra 2 a 3 miljoen kunnen leiden. Uw tekorten zijn dan opgelost zonder lastenverzwaring voor de inwoners!

Mocht de uitkomsten toch tegenvallen laten we dan een kerntakendiscussie op gang brengen, onze fractie doet graag hieraan mee. Laat de inwoners niet de dupe worden van uw ambities.

Verder vielen ons in de begroting een paar zaken op die wij graag met u delen:

Front office
Het serviceniveau naar onze inwoners moet naar een veel hoger niveau. Daarbij zijn wij het met u eens dat de leges kostendekkend moeten zijn. Als dat aan de orde is dan zal de Frontoffice optimaal bezet moeten zijn en de servicegraad navenant moeten zijn.

BIBOB
Het Bibob beleid. Ondermijning is ook in Soest aan de orde. De burgemeester heeft ons uitgebreid meegenomen in alle acties hieromtrent.  Niet aanpakken of vertragen vergroot de criminaliteit en brengt onze inwoners in gevaar.

Milieu- en natuureducatie
De subsidies voor Milieu en natuureducatie wilt u halveren.  Een verrassend voorstel van dit groene college.. Wat is nu belangrijker dan kinderen zo vroeg mogelijk onderricht te geven in verschillende lessen over duurzaamheid, klimaat, voeding en natuur.  Niet alle onderwijskrachten zijn hiervoor opgeleid en missen de mogelijkheden en kennis om dit zelf te doen. Enthousiaste en kundige mensen van de Stichting Balans verzorgen deze lessen al jarenlang. In 2020 wordt in overleg met de stakeholders gekeken of de huidige opzet voldoet, maar om dan op voorhand al het overleg in te gaan met een halvering, vinden wij niet netjes.

Vooroverleg ruimtelijke plannen
Ook het vooroverleg omtrent de ruimtelijke plannen behoort bij de servicegraad naar onze inwoners. Maar dat niet alleen: keihard nodig om hier volop aan de slag te zijn, om aan de vraag naar woningen in ons dorp te kunnen voldoen!

Bezuinigingen welzijnsinstellingen
En als we het dan toch over woningen en onze inwoners hebben: de vergrijzing slaat hard toe in ons dorp. Helaas is het zo dat als je ouder wordt je steeds meer hulp en begeleiding nodig hebt. De overheid kan dit niet alleen en heeft daarbij hulp nodig van bijvoorbeeld  de SWOSS.

Instellingen als stichting Balans en de SWOSS werken, naast enkele betaalde krachten, met heel veel vrijwilligers voor onze inwoners. Hoe houdt u een dergelijke organisatie gemotiveerd als u zonder vooroverleg besluit de subsidies terug te draaien? Dat is ook een vorm van servicegraad.

Gymzaal Orlando
Met ongeloof hebben wij op, 29 september het bericht van de wethouder gelezen waarin hij aangaf dat er geen gymzaal komt op het Orlando terrein.  In het coalitieakkoord en in de kadernota  staat nog dat de optie van een gymlokaal op het Orlandoterrein zal worden meegenomen. Gezien de brieven en de handtekeningenactie stuit dit op grote bezwaren van de scholen.

Toen het vorige college voorstelde om de sporthal op het Orlandoterrein te bouwen kwam de buurt in opstand omdat  de Di Lassostraat-Willaertstraat onveilig is, nu moet een onderwijskrachten een paar keer per week  met 30 kinderen op de fiets deze route volgen over de rotonde naar de Smitsweg.

Onze fractie vindt dat voor het Orlandoterrein een grondexploitatie moet worden opgestart, net zo als bij het Dalweggebied, en zo tot de integratie van een gymzaal op het Orlandoterrein kan komen.

Aanpassingen tarieven sport
Mede op grond van het rapport van de hospitality group naar de tarieven meent dit college dat de tarieven omhoog moeten. In vergelijking met andere gemeenten betaalt vooral de binnensport veel te weinig. De onderzoeker heeft alleen gekeken naar de tarieven niet of andere gemeenten ook meebetalen aan aanschaf van sportmateriaal, kwaliteit van de te huren ruimte, aanwezigheid van een beheerder. Zo zijn er meerdere aspecten  die niet meegenomen zijn in het rapport. Een aantal buiten sportclubs beschikt nog steeds over een zeer slechte accommodatie. Nu de tarieven verhogen zou voor een aantal clubs desastreuse gevolgen hebben. De fractie van Soest2002 is tegen de voorgestelde verhoging van de tarieven.

Kortom: service naar onze inwoners en alle spelers in het dorp is de toets waarlangs wij uw begroting hebben gelegd. Hier kan nog wat daadkracht op losgelaten worden!

Tot slot :  Onze fractie zal alleen of in samenwerking met andere fracties amendementen indienen over bovenstaande punten.

Namens de fractie,

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail