Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Het algemene beginsel van behoorlijk bestuur

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 01-12-2018

Een agrariër. Een boerderij. De polder.
Ofwel: een coalitie die fiks oppositie voert: “altijd tegen”

Het CDA – Soest2002 – Groen Links – PvdA – POS – BBS – LAS hebben tijdens de raadsvergadering donderdagavond jl. een motie vreemd ingediend.
De motie is simpel samen te vatten: de coalitie heeft iets fout gedaan, er wordt gevraagd die fout te verbeteren en er wordt gevraagd op te letten dit in het vervolg niet weer te doen.

De situatie: een agrariër zit met zijn bedrijf klem tussen woningbouw, maar is bereid tot verplaatsing van zijn bedrijf.
Een raadsbesluit in 2013: medewerking verlenen aan de verplaatsing van het bedrijf.
Het besluit is niet in overeenstemming met de Provinciale regelgeving. Geen bebouwing in het buitengebied.
Tussen 2013 en 2017 hebben ambtenaren, wethouder en uiteindelijk Provinciale Staten en de gedeputeerde, overeenstemming bereikt over een eenmalige uitzondering voor wat betreft de vestiging van een agrariër in het buitengebied. De agrariër neemt deskundigen in de arm om de bestemmingsplanwijziging in gang te zetten.
Tot dusver een mooi voorbeeld van democratie: een genomen besluit wordt ten uitvoer gebracht.

En dan: maart 2018: verkiezingen. Een nieuwe coalitie treedt aan die maar twee dingen voor ogen heeft: Een duurzaam Soest & Niet bouwen in de polder

De provincie heeft inmiddels de wijziging voor de locatie voorbereid.
In de zomer van 2018 ligt deze ter inzage. Het nieuwe college van B&W stuurt een zienswijze in waarin zij aangeeft bezwaar te hebben tegen deze bestemmingswijziging. En gaat met de agrariër in gesprek over een andere locatie. Juist: óók in de polder!
Deze gesprekken hebben niet tot overeenstemming geleid.
Gevolg: de locatie waaraan alle partijen zich verbonden hebben geblokkeerd door een zienswijze van het nieuwe college en geen overeenstemming over een alternatieve locatie.
Wat nu? Een college dat meent dat er geen medewerking aan de uitvoering van het raadsvoorstel van 2013 gegeven moet worden. Op basis van het feit dat dit niet in overeenstemming is met het coalitieakkoord.

Dat is niet waar Soest2002 voor staat: sociaal-dienstbaar-betrouwbaar-toekomstgericht.
Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat een genomen raadsbesluit uitgevoerd wordt.
En als daar redenen zijn waarom dat niet kan, dit besluit weer terugkomt in de raad. Met een gedegen uitleg (daar zijn regeltjes voor) waarom dit niet kan en hoe dan wel. Waarna de raad hierover weer een beslissing neemt.
Want: de raad beslist en het college voert uit.

In de motie die werd ingediend wordt gevraagd om over de uitvoering van het raadsbesluit van 2013 uiterlijk februari 2019 een raadsvoorstel neer te leggen dat volledig en beargumenteerd is.
Ook wordt in deze motie gevraagd alerter te zijn op de wettelijke bevoegdheden van raad en college op de algemene beginsel van behoorlijk bestuur.
Kortom: u deed iets verkeerd, herstel dit en waak voor herhaling.

Peter Lucas, de fractievoorzitter van het CDA, deed namens de indieners het woord. Uitermate correct gaf hij aan dat dit proces niet goed verlopen is en dit niet het signaal is dat een bestuur naar zijn inwoners wil geven.
De wethouder werd meegegeven dat zijn inspanningen tot nu toe gewaardeerd worden.

De reactie van met name GGS was verbijsterend: “Soest steunt ons want tijdens de verkiezingscampagne hebben wij aangegeven niet te willen bouwen in de polder”
Een nieuwe vorm van een democratie breekt blijkbaar aan: een verkiezingsleus mag als een raadsbesluit worden gezien.
Tevens meende de fractievoorzitter van GGS dat deze motie de verhoudingen in de raad niet ten goede zou komen.
Ook de VVD leverde zijn bijdrage: “dit is binnen de kaders van het coalitieakkoord, dit straalt wantrouwen uit en is niet respectvol”. Ook de VVD meent dus dat een coalitieakkoord een raadsbesluit is.

Dat is nogal wat. 7 van de 12 partijen vinden dat een procedure onzorgvuldig is doorlopen. En vragen om een correcte procedure. Zodat onze inwoners kunnen vertrouwen op genomen besluiten.
Het aanspreken op onjuist handelen leidt dus tot de stellingname dat dit de verhoudingen in de raad niet ten goede komt.

De motie is door de indieners aangehouden.
De wethouder heeft aangegeven binnenkort met een raadsvoorstel met aanvullende info te komen.
Inclusief de status van het amendement van 2013.

We wachten dit af.
Maar kijken met zorg naar de toekomst.

Een warme groet, mede namens alle fractieleden,
Karin Scholten
Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail