Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


De eerste raadsvergadering al een scherp contrast†

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 08-07-2018

De eerste besluitvormende raadsvergadering in nieuwe samenstelling donderdagavond jl. heeft tot een scherpe tegenstelling tussen oppositie en coalitie geleid.

Een record.
Het Soest2002 amendement dat vroeg om nog niet in te stemmen met de wijzigingsvoorstellen in de kaderdiscussienota en over deze voorstellen pas te besluiten op basis van goed onderbouwde raadsvoorstellen in de komende raadscyclus, werd door alle oppositiepartijen gesteund.
Binnen een maand na het aantreden van de nieuwe coalitie wisten alle acht oppositie partijen elkaar te vinden en dit amendement gezamenlijk aan het college voor te leggen. Een record.
De casus.
De kadernota voor het komende politieke jaar 2018/2019 lag voor. In de kadernota staat omschreven waar de beleidskeuzes voor het komende jaar liggen. Een politiek document dat veelal een afgeleide is van het coalitie-akkoord. 
De coalitie geeft aan de samenwerking te zoeken en graag raadsbreed gedragen beleid uit te willen voeren. Daarom lag een nieuwe vorm van de kadernota voor: een kaderdiscussienota. Tijdens de opiniërende raad konden alle partijen hun inbreng leveren tbv deze nota.
De besluitvorming.
Donderdagavond stond deze kaderdiscussienota dan op de agenda van de besluitvormende raad. De raad werd gevraagd met deze nota in te stemmen…….. zonder aanvulling voor wat betreft alle input die de week ervoor verzameld is. Hoezo discussienota??? 
Wat was het gevolg? Moties en amendementen oppositiebreed. Een coalitie die maar niet begreep dat het sociaal domein, DE MENS, ook prioriteit behoeft. Naast het Dalweggebied, de sport en duurzaamheid. Soest2002 begrijpt dat er accentverschillen kunnen zijn. Dus vraagt niet om duurzaamheid achterwege te laten. Wij vragen aan onze inwoners te denken!! De mensen die de pech hebben dat hun lijf, hun hoofd of hun maatschappelijke positie hen dwingt om hulp te vragen.
Maar wij moeten met elkaar ook zorgen dat onze gemeentelijke financiën op orde blijven. “Gewoon” om geld of mankracht vragen zonder nut -noodzaak-doelmatigheid-en tijd aan te geven vindt Soest2002 in strijd met de bevoegdheden van het college.
En wat te denken van de sport? De motie die mede ondertekend werd door Soest2002, vroeg om het loslaten van de taakstelling voor de sport. Ook deze werd niet overgenomen door het college.
Het vervolg.
Dan is ie er dan toch: de scheidslijn oppositie- coalitie. Best jammer.
Wat heeft het gebracht? In ieder geval een sterke oppositie. Maar is dat de toekomst voor ons dorp?
Soest2002 stelt vanuit de kernwaarde toekomstgerichtheid: mens EN omgeving als hoogste prioriteit. Zonder uitsluiting!

Fractievoorzitter

Karin Scholten

Portefeuille: Economie - RO [incl. accommodatiebeleid] - Sport - FinanciŽn - Bestuurlijke taken

Stuur een e-mail