Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Drie actuele thema's

Sporthal/Natuurbegraven/oude Tempellaan

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 27-01-2018

Wij willen graag even stilstaan bij drie actuele ontwikkelingen in de politiek. Soest2002 gelooft in afgewogen beleidskeuzes en houdt daarom vast aan de koers die wij en de gemeenteraad in de afgelopen jaren hebben uitgezet.  We merken dat er veel onduidelijkheid is over deze drie onderwerpen. We willen ons standpunt daarom graag nogmaals uitleggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporthal / Overhees:

De participatie in Overhees over de sporthal heeft duidelijk gemaakt dat er in deze wijk veel problemen zijn op het gebied van verkeer, parkeren, veiligheid en leefbaarheid. Gevreesd wordt dat een sporthal deze problemen nog zal versterken. Daar staat tegenover dat het weglaten van een sporthal, geen oplossing biedt voor de genoemde problemen: die blijven dan zoals ze zijn. Soest2002 vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de inbreng van de bewoners en dat daar ook echt wat mee wordt gedaan. Soest2002 vindt het belangrijk dat er efficiënt met ruimte en geld wordt omgegaan in onze mooie gemeente. Voor wat betreft de ruimte: om de natuur in en rondom Soest te beschermen moeten we zeer behoedzaam en creatief omgaan met de ruimte voor noodzakelijke woningbouw binnen de bebouwde kom. Daarom vindt Soest2002 dat we alle inbreidingslocaties, waaronder ook Beukendal, optimaal moeten benutten. Indien gekozen gaat worden voor een nieuwe sporthal op de plaats van Beukendal dan betekent dit dat er geen woningbouw op deze plek gerealiseerd kan worden en dat er bovendien ook geen geld gegenereerd wordt dat besteed kan worden om de problemen in Overhees en andere wijken te verminderen of op te lossen. Voor Soest2002 geldt dat een mogelijke sporthal buiten Overhees alleen op die plekken mogelijk is waar dit niet ten koste gaat van woningbouw.Noodzakelijke woningbouw voor o.a. ouderen maar ook voor de Soester jeugd. Voor wat betreft geld: Een sporthal in Overhees betekent dat er ruim 3 miljoen euro aan investeringsruimte ontstaat. Dit geld moet dan worden benut voor zaken zoals bijvoorbeeld het verminderen of oplossen van parkeer- en leefbaarheidsproblemen in Overhees en voor aanpak van problemen in andere wijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbegraven   

Natuurbegraven is een onderwerp dat bij velen emoties oproept. De gemeente Soest, met al haar groen, blijkt bij natuurbegraaforganisaties in trek: geregeld worden er aanvragen hiervoor ingediend. Het lijkt er dus op dat er een maatschappelijke behoefte is. Er is in Soest nog niet eerder nagedacht over beleid voor- of tegen natuurbegraven. Daarom is het op zichzelf goed dat we in Soest een keer de discussie voeren over de aanvraag die nu door ASR/van Waarde Natuurbegraven is ingediend.  Tegelijkertijd vindt Soest2002 de geluiden uit de samenleving belangrijk: hoe zit het met natuur, verkeer, aantal begraafplaatsen, frequentie etc. Om een goede afweging te kunnen maken, wil Soest2002 zich op deze punten eerst beter laten informeren. We weten nu nog niet alles. Zo wordt er beweerd dat er bomen gekapt moeten worden; maar volgens de aanvrager is dat niet zo. Ook is niet duidelijk wat we in het bestemmingsplan kunnen regelen tav aantal begravingen, betreding, paden etc. Om zorgvuldig te kunnen beoordelen of natuurbegraven in het algemeen belang is, vindt Soest2002 dat de discussie over natuurbegraven losgekoppeld moet worden van de plannen voor de buitensport in dit gebied.

Kortom Soest2002 vindt:
- bezwaren van tegenstanders onderzoeken;
- voor- en nadelen goed in beeld brengen;
- feiten op een rij zetten;
- brede participatie op dit onderwerp vormgeven;
- discussie losmaken van buitensportplannen;
- daarna beargumenteerd besluiten. 

 

Soesterberg/Oude Tempellaan/Woningbouw

De afgelopen jaren zijn er vele miljoenen uitgegeven aan het versterken van de natuur rondom Soesterberg. Deze miljoenen konden worden uitgegeven doordat er projecten tegenover staan die geld moeten opleveren:  zoals woningbouwlocaties in Soesterberg. Dit is het zogenaamde ‘Hart ven de Heuvelrug’-project. De gemeenten Soest, Zeist en de Provincie hebben hierover afspraken vastgelegd. Per saldo is de natuur er fors op vooruitgegaan: denk hierbij aan de realisering van de ecoducten en andere ‘groene’ projecten. Het gebied ‘Oude Tempellaan’ in Soesterberg is een van de projecten die geld moeten opbrengen voor al de reeds gedane investeringen voor de natuur. Daarom moet hier woningbouw komen. Deze woningbouw past ook in de ambitie van Soesterberg om het inwoneraantal te laten groeien zodat sportverenigingen ’t Vliegdorp en AGAVS levensvatbaar blijven en winkels in Soesterberg bestaansrecht hebben. Soest2002 vindt dus dat er volgens afspraak gebouwd moet worden op de ‘Oude Tempellaan’. Maar wel met meer groen aan de randen van de Oude Tempellaan. Soest2002 vindt minimaal 15 meter voor groen. Hiervoor heeft Soest2002 een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 21 december 2017. Helaas hebben we hiervoor geen meerderheid kunnen krijgen van onze collega-raadsleden. Tevens bereiken ons geluiden van met name jonge Soesterbergers, die zich beklagen over het feit dat zij geen woning kunnen krijgen in Soesterberg; En dat terwijl ze daar naar tevredenheid wonen en graag willen blijven wonen. Onze wethouder Janne Pijnenborg gaat daarom binnenkort met hen in gesprek om te horen welke ideeën de jonge Soesterbergers zelf hebben en om te bezien wat er mogelijk is om hen voor Soesterberg te behouden.