Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Opheffen spitsafsluiting Foekenlaan en wegafsluiting Waldeck Pyrmontlaan

Raadsvergadering 17 oktober

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 18-10-2013

Donderdag 17 oktober stond op de agenda een onderwerp dat een speerpunt is van Soest 2002: het opheffen van wegafsluitingen. Hierover is al heel veel gesproken en dit was in 2008 al opgenomen in het zogenoemde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

De uitvoering heeft echter lang op zich laten wachten, o.a. omdat men eerst de effecten van de renovatie van de Van Weedestraat wilde afwachten en ook de ontwikkelingen in het regionale verkeersplan “Verder” . Eigenlijk allemaal uitvluchtens, omdat men er niet zoveel voor voelde. (Althans dat is en was mijn inschatting.)

Na veel aandringen, moties etc. onzerzijds,  is het er dan eindelijk van gekomen en heeft het college een duur rapport (€20.000) door een extern bureau laten maken. De inhoud van dat rapport is door ons en ook andere fracties min of meer weg gehoond. De conclusies en oplossingen, o.a. rotondes op de Beetzlaan gaven naar onze mening blijk dat men eigenlijk geen idee had van de werkelijke situatie. (in de raadsvergadering heb ik toen geopperd of het bureau wel wist waar het over ging, of dat men alleen op “Google” had gekeken. De aangedragen oplossingen zouden meer dan 1 miljoen euro moeten kosten. 

Wij hebben daarom voorgesteld een praktijkproef te houden van een aantal maanden, om zo de werkelijke situatie na opheffen te kunnen beoordelen. Dit voorstel is donderdag 17 oktober aan de orde geweest. Mijn inbreng hierover vindt u hieronder. De meerderheid van de raad heeft gemeend het voorstel voor een proef te moeten afwijzen, men vond dat je in deze tijd geen geld moet  uitgeven aan een verkeersproef waar men eerder wel voor was. Ook partijen die altijd hebben beweerd voor opheffing van afsluitingen te zijn. (o.m. Het CDA) waardoor we na alle gemaakte kosten en alle gemaakte afspraken en besluiten weer terug bij af zijn. Dat is pas zonde van de tijd en de duizenden euro’s die al verspild zijn aan onzinnige rapporten door externe buro’s.


Ongelofelijk dat men wel akkoord ging met het voorstel om zonder blikken of blozen ruim 500.000 euro meer uit te geven aan de bouw van een sociaal cultureel centrum op het oude evenemententerrein in Soesterberg, in plaats van in de Marechausseekazerne.  

Tijmen Koelewijn

Tekst bijdrage van Tijmen Koelewijn in de raadsvergadering van 17 oktober

Soest 2002 heeft met betrekking tot het opheffen van wegafsluitingen altijd en onveranderd het standpunt ingenomen dat het bestemmingsverkeer niet moet worden belemmerd en ook eerlijk verdeeld moet worden over de wijken in Soest.
Na het door de raad vastgestelde gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan in 2008, waarin ook het opheffen van wegafsluitingen is vastgelegd, is in 2009 dan ook in een beleidsnotitie een “TO DO List” opgenomen van wegafsluitingen welke daar voor in aanmerking komen.
Wij hebben daarna regelmatig verzocht wanneer daadwerkelijk een aanvang zou worden gemaakt met de uitvoering van dit genomen besluit. Op 1 november 2012 hebben wij een motie ingediend met het verzoek aan het college hiermee nu voortvarend aan de slag te gaan en daarbij voorrang te verlenen aan de spitsafsluiting bij de Foekenlaan en de afsluiting op de Waldeck Pyrmontlaan. Hierop is een onderzoeksrapport verschenen. De inhoud hiervan, de conclusies en met name de voorgestelde oplossingen werden door onze fractie en ook andere fracties niet gedeeld.
Door onze fractie is toen voorgesteld om gedurende een proefperiode de afsluitingen op de Foekenlaan en de Waldeck Pyrmontlaan op te heffen, zodat in de praktijk kan worden ervaren wat de mogelijke effecten zijn. Dit is door het college overgenomen, onderzocht en de resultaten van het onderzoek zijn aan de orde geweest in de ronde+ van 12 september j.l. Ook wij hebben kennis genomen van de inhoud van het rapport. De kosten voor de verkeersproef wegafsluitingen vinden wij rijkelijk aan de hoge kant (o.a. de kosten voor communicatie en de 5 plakdrempels op de Waldeck Pyrmontlaan, daar waar nu slechts een klein aangebracht fysiek obstakel deze weg in tweeën deelt) Desalniettemin begrijpen wij dat klaarblijkelijk een verkeersproef moet passen binnen juridische kaders en ook een verkeersbesluit nodig is en dientengevolge passende maatregelen genomen moeten worden.
De fractie van Soest 2002 stemt dan ook in met het uitvoeren van de voorgestelde verkeersproef op de Foekenlaan en de Waldeck Pyrmontlaan, conform de planning en werkwijze zoals in het onderzoeks- rapport is vermeld. Wij willen daarbij aantekenen dat wij openstelling willen beperken tot personenauto’s en dus geen vrachtverkeer.