Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Laatste raadsvergadering 2017

Opmaat naar nieuwe raadsperiode

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 27-12-2017

Bestemmingsplan Oude Tempel – Landschap en Natuur Ontwikkelingsplan – Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort 
De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 21 december omvatte 19 agendapunten. Waarvan naast de hamerstukken ook een aantal welke weinig discussie opriepen, omdat in de opiniërende raad van 14 december hier al voldoende over gezegd was. Anders was dit met de drie hierboven genoemde agendapunten, welke bepalend zijn voor de toekomst van Soest en Soesterberg  en tevens een graadmeter zijn, hoe of er binnen de verschillende  politieke partijen wordt gedacht over de kernvraag die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aan de inwoners van Soest en Soesterberg, in ieder geval door ons, zal worden voorgelegd: Wat vindt u, wat vind jij hoe onze gemeente Soest er straks uit moet gaan zien?

Bestemmingsplan Oude Tempel
In de komende 4 jaar wordt verder gewerkt aan een nog mooier Soest en Soesterberg.  Waarbij voor Soesterberg de realisering van het Masterplan steeds zichtbaarder wordt en woningen worden gebouwd, zodat het inwonertal toe gaat nemen naar zo’n 9.500 en daarmee ook de leefbaarheid wordt vergroot. Waar het Dorpshart en daarbij de Rademakerstraat als hoofdwinkelgebied, model staan voor het nieuwe Soesterberg en het doet uitgroeien tot een prachtige woonplaats waar alle voorzieningen aanwezig zijn om prettig te wonen, te werken en te recreëren. Belangrijk daarbij was de instemming van de gemeenteraad met het bestemmingsplan Oude Tempel. Samen met de locatie Kontakt der Kontinenten is ook deze locatie aangewezen als bouwlocatie voor het realiseren van enkele honderden woningen, als onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug uit 2004.  Dit bestemmingsplan bracht veel discussie te weeg, met name omwonenden wilden graag dat afgezien werd van het bouwen van woningen op deze locatie en uitten dit o.m. door het indienen van een petitie. Dit bestemmingsplan is al meerdere keren gepresenteerd aan de inwoners van Soesterberg, maar blijkbaar heeft dit toch niet iedereen bereikt en zeker niet kunnen overtuigen. De fractie van Soest2002 heeft na alle bezwaren en zienswijzen te hebben gehoord en gelezen, middels een motie (verzoek aan het college) getracht de vrij van bebouwing geplande strook aan de Oude Tempellaan te vergroten van 5 meter naar 15 meter, de uitdrukkelijke wens van omwonenden. Uiteindelijk is middels een amendement (wijziging in het voorstel tot besluit) de strook vergroot tot 10 meter, waarbij is toegezegd dat indien blijkt dat ook 15 meter mogelijk blijkt bij de verdere planvorming, het college dit alsnog in overweging neemt. Uiteindelijk heeft de raad het bestemmingsplan inclusief dit amendement vastgesteld.

Landschap- en natuurontwikkelingsplan (LOP)
Een ander agendapunt betrof het nieuwe Landschap- en Natuurontwikkelingsplan voor de periode 2019-2024. Ook dit ambitieuze plan waarvoor een verkenning is uitgevoerd en waarbij alle belanghebbenden (z.g. Stakeholders) zijn geraadpleegd is een enorme verbetering t.o.v. het oude plan uit 2005. Ook is hiervoor het budget aanzienlijk verhoogd en wel met meer dan 100%. Dit alles om onze reeds mooie en groene gemeente Soest nog mooier en nog groener te maken. Ondanks dat enkele partijen dit nog niet ver genoeg vonden gaan en de ambitieuze lat en daarmee ook het budget nog hoger wilden leggen en daarmee wilden bereiken dat Soest de groenste gemeente van Nederland zou worden, ging een ruime meerderheid van de raad en ook de fractie van Soest2002 akkoord met het voorstel.

Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV)
Het derde belangrijke agendapunt  betrof de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort. Hiervan maakt Soest, samen met Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Barneveld, Nijkerk, Leusden, Woudenberg, deel van uit. Twee jaar lang hebben raadsleden en een 70-tal belangrijke instanties, bedrijven en andere betrokkenen gebrainstormd over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in onze regio. Deze visie dient tevens als “richtingaanwijzer” voor de Provinciale Ruimtelijke Visie. Daarbij wordt deze RRV ook als “bouwsteen” gehanteerd bij onze eigen Soester Omgevingsvisie. Het gaat te ver om in detail hier nader op in te gaan. Maar de slot som is een voorstel wat door onze gemeenteraad breed gedragen wordt en ook in meerderheid is aangenomen. Waarbij nogmaals benadrukt werd dat uiteindelijk Soest zelf bepaalt wat zij nodig acht voor haar omgevingsvisie. Ook is nog eens duidelijk gemaakt dat bij de omgevingsvisie voor Soest onze eigen inwoners vooraf uitgebreid worden geraadpleegd en hun mening kunnen geven.

Overigens sluit deze RRV praktisch naadloos aan bij wat Soest2002 voor de toekomst van onze gemeente voor ogen staat. Een vitale gemeente, die doordat het inwonertal op voldoende peil blijft, zodat ook voorzieningen (zoals winkels, bedrijven, scholen, verenigingen op allerlei gebied, zorginstellingen etc.) kunnen blijven bestaan. Dat er voldoende betaalbare woningen zijn, zodat onze jongeren niet gedwongen worden hun heil buiten onze gemeente te zoeken en de balans tussen jong en oud verstoord wordt en daardoor ook de voorzieningen teruglopen en wellicht helemaal verdwijnen. Voor Soest2002 is dit voor de komende tijd de belangrijkste opgave, waarbij alles wat we inmiddels in de afgelopen tijd al hebben gerealiseerd als coalitie partij, niet te niet gedaan wordt maar verder ontwikkeld wordt. Voor verdere informatie verwijs ik graag naar ons verkiezingsprogramma, wat opnieuw als motto heeft: Werken, Wonen, Welzijn.

Tenslotte:

Al onze leden en sympathisanten wil ik namens onze fractie een in alle opzichten voorspoedig nieuw jaar toe wensen en uiteraard hoop ik daarbij dat heel veel inwoners van Soest en Soesterberg de juiste keus zullen maken op 21 maart a.s.   

 

EEN KEUS VOOR DE TOEKOMST: SOEST2002