Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Even bijpraten vanuit de fractie

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 04-11-2017

Het is al weer even geleden dat wij op de website van ons hebben laten horen, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt in de gemeenteraad.Na het zomerreces zijn er al weer een aantal raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten geweest, waar wij als fractie uiteraard vertegenwoordigd waren en van ons hebben laten horen.
Naast de verschillende bezoeken, zoals aan het verbouwde zorgcentrum De Heybergh en de opening van De Linde in Soesterberg zijn er diverse andere bijeenkomsten geweest waar onze fractie altijd goed vertegenwoordigd is. Zo hebben wij gisteren een werkbezoek gebracht aan de Ambachtshal aan de Koningsweg. Dit was geïnitieerd door ons fractielid Karin Scholten, die hierover nog een verslagje op de website zal plaatsen.In de raad zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest, waarvan u, neem ik aan, ook kennis heeft genomen via de plaatselijke media. Een paar belangrijke zaken wil ik toch ook hier nog even benoemen.

De voorbereiding op de omgevingsvisie, die in de plaats komt van de huidige bestemmingsplannen. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt, met name hoe of onze gemeente Soest er straks uit gaat zien. De kernvraag daarbij is: Wat voor gemeente willen wij zijn in de toekomst. Een in alle opzichten vitale gemeente, waar men prettig woont, waar jongeren kansen krijgen om te werken, te wonen en te sporten en in alle opzichten zich thuis voelen en waar ouderen goede zorg krijgen en op een fijne manier van hun oude dag kunnen genieten? Of willen wij een slapende gemeente worden, waar alles bij het oude blijft, de jongeren weg trekken, de bedrijven en winkels verdwijnen etc. Onze fractie is daar zeer stellig in, omdat werken, wonen en welzijn al jarenlang ons motto is en waar wij ook de komende jaren voor blijven gaan. In deze omgevingsvisie worden alle van belang zijnde aspecten meegewogen, bouwstenen noemen we dat, zodat een evenwichtige samenleving ontstaat, om te wonen, te werken en te recreëren voor jong en oud. Wij zijn erg tevreden dat onze wethouder Janne Pijnenborg, als verantwoordelijke wethouder, zich hiervoor optimaal inzet en dat de uitgangspunten van Soest2002 daarbij voor haar leidend zijn. Hierover zult u nog veel horen, omdat ook u als inwoner hierin wordt betrokken en uw mening mag geven.

In het sociale domein is in deze periode heel veel werk verzet en Soest heeft haar zaakjes redelijk op orde, maar ook dat gaat continu door. Extra wordt ingezet op het leefbaarder maken van de wijk Smitsveen. Hierin wordt veel geïnvesteerd en zijn heel veel instanties en ook de bewoners nauw bij betrokken. De komende 5 jaar moet ook het Smitsveen een plaats worden waar het prettig wonen en verblijven is.

Afgelopen week is in de raad de begroting 2018 -2022 besproken in de zogenoemde Opiniërende raadsvergadering, waar iedere fractie mag aangeven wat zij ervan vindt, komende donderdag wordt de begroting vastgesteld. Soest2002 is heel tevreden over deze begroting, waar alles wat reeds in gang is gezet en wat in het coalitieakkoord is vastgelegd, verder wordt uitgewerkt. Met name de achterstand in het onderhoud van onze wegen, fietspaden en trottoirs wordt planmatig ter hand genomen. De uitwerking van de sportvisie, waarin o.m. is neergelegd op welke wijze de sportbeoefening ook in de toekomst betaalbaar kan blijven voor onze verenigingen, maar waarbij daarnaast ook is afgesproken dat om dit te kunnen realiseren, ook het bewegingsonderwijs op de scholen van de sportlocaties gebruik moet kunnen maken.

De gemeentelijke organisatie gaat haar werkwijze perfectioneren, zodat de dienstverlening aan onze inwoners tot mee tevredenheid zal leiden. En nog heel veel meer wordt de komende periode ter hand genomen, naast alle bestaande zaken die natuurlijk ook gewoon door moeten gaan. Belangrijk daarbij is dat de gemeente Soest dankzij eerder genomen maatregelen de financiën goed op orde heeft en een sluitende begroting kan overleggen, sterker nog, zelfs nog geld overhoudt op de begroting en deze straks met een positief saldo kan afsluiten.

Tenslotte zijn we op weg richting de gemeenteraad verkiezingen op 21 maart 2018. Ook hier is het bestuur al hard mee aan het werk en uiteraard hopen wij op een goed resultaat, zodat we datgene wat de afgelopen periode is bereikt, samen met onze coalitiepartners, voort mogen zetten. Wij willen graag het karwei afmaken de komende raadsperiode, dat waren mijn laatste woorden tijdens de gehouden raadsvergadering afgelopen donderdag. Wij hopen dat onze achterban ons daarbij gaat steunen, en op 21 maart opnieuw het vertrouwen aan ons zal geven.