Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Sporthal Overhees

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 24-04-2017

Voorstel voor nieuwe sporthal in Overhees

In 2013 is de nieuwe sportvisie vastgesteld. In deze visie is beschreven hoe in de toekomst van zowel de buitensport, als de binnensport vorm wordt gegeven en wat het beleid gaat worden om het mogelijk te maken dat de sportbeoefening, die grotendeels wordt gesubsidieerd met gemeenschapsgelden, betaalbaar blijft en met name de accommodaties, sportvelden etc. in goede staat van onderhoud blijven en waar nodig gerenoveerd en/of geheel vernieuwd. Soest2002 vindt het beoefenen van zowel binnensport als buitensport van groot belang, want dit is niet alleen gezond, maar geeft plezier en ontspanning, verbindt mensen en bevordert het welzijn in het algemeen. WERKEN-WONEN-WELZIJN blijven de ijkpunten waar wij onze besluiten aan toetsen.

De sportvisie wordt gevolgd door deelvisies. Als eerste is nu uitgewerkt de visie op de binnensport accommodaties, in samenhang met het gemeentelijk accommodatiebeleid. Een logische en verstandige keuze. Hiermee is een verbinding gemaakt met het bewegingsonderwijs van onze scholen en de sportvereniginge. Op deze wijze kunnen de accommodaties voor de binnensport optimaal worden benut en worden onze gemeenschapsgelden doeltreffend en verantwoord besteed en blijven in de toekomst betaalbaar.

De visie binnensportaccommodaties is tot stand gekomen middels een participatie project met alle sportorganisaties en schoolbesturen en door de gemeenteraad vastgesteld. Er komen straks drie sporthallen in onze gemeente: 1 in Soesterberg (De nieuwe Banninghal is reeds in gebruik) en 2 in Soest, Sporthal De Engh en een nieuwe sporthal in Overhees. De keuze voor Overhees is genomen om een goede spreiding te krijgen, met name omdat de scholen op een aanvaardbare afstand, max. 1000 meter van een sportlocatie gesitueerd moeten zijn en veilig bereikbaar voor onze kinderen. Daarboven blijven nog een aantal gymlokalen, Smitsweg, Griftland, Lasenberg en 1 sportzaal, De Bunt in gebruik.

Raadsvoorstel Overhees/Orlando Voor de nieuw sporthal in Overhees waren zo’n 6 locaties in beeld, waarbij na grondig onderzoek het Orlando gebouw als meest logische keuze aan de raad werd voorgelegd. Op voorwaarde van het maken van een Businesscase, waarin alle facetten grondig zouden worden bekeken heeft op 9 juni 2016 de gemeenteraad hiermee ingestemd. Deze voorlopige keuze is middels een informatieavond ook voorgelegd aan de omwonenden van het Orlando gebouw en heeft voor heel veel commotie en tegenwerping gezorgd. Waarbij met name de verkeersoverlast, parkeerdruk o.m. de belangrijkste bezwaren waren. (Ondanks dat in het voorgenomen plan in heel veel extra parkeerplaatsen wordt voorzien)

De enorme verkeersoverlast o.a. de brede Syntus bussen en parkeerproblematiek zijn terecht al veel langer een grote bron van ergernis bij de bewoners van de Di Lasso straat en hier moet hoe dan ook, wat Soest2002 betreft, zeker een adequate oplossing voor komen. (De vraag blijft in hoeverre een sporthal een positieve (meer parkeerplaatsen, minder gebruik overdag) of negatieve invloed zal hebben. Dit is nog niet aangetoond)

 

 

Gemeenteraadsvergadering 20 april 2017, Raadsvoorstel Sporthal
Duidelijk was dat het voorstel voor een sporthal op de locatie van het Orlando gebouw grote tegenstand ondervond van omwonenden. Ook werd duidelijk dat omwonenden zich er niet tijdig bij betrokken voelden en dat ook onvoldoende uitgelegd was wat de overwegingen geweest zijn om tot dit voorstel te komen.
Daarom luidde het raadsvoorstel:

  1. De nieuwe sporthal, gezien de eerder genoemde overwegingen neergelegd in de visie en door de raad besloten, te realiseren in de wijk Overhees.
  2. Alle optionele locaties in Overhees nog eens in een “second opinion” aan inwoners van Overhees voor te leggen en vooral ook naar hen te luisteren en uit te leggen.

Het raadsvoorstel is met een grote meerderheid aangenomen door de fracties van D66, VVD, CDA, Soest2002 en P.v.d.A.
N.B. De fractie van Soest2002 wacht graag de inspraak in de buurt af. Misschien gaat daarbij de voorkeur uit naar een locatie aan de Dorpsstreek tegenover de bibliotheek, waarbij ook de skatebaan op deze locatie gehandhaafd kan blijven.

De ingediende amendementen van resp.LAS en CHU/SGP, werden niet aangenomen.
(Met name het amendement van LAS zou niet alleen weer maanden van onderzoek, heel veel extra kosten, maar met name de breed gedragen visie (o.m. scholen en sportorganisaties) volledig onderuit halen en opnieuw jaren achterstand opleveren.) Kortom dan zijn we weer terug bij af.

Tijmen Koelewijn, fractievoorzitter