Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Raadsvergadering 22 december

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 23-12-2016

Op deze laatste raadsvergadering van 2016 stonden weer zo’n 20 agendapunten waarover een besluit genomen moest worden. Op de belangrijksten daarvan wil ik hier wat nader in gaan, omdat ze mede model kunnen staan voor de getoonde daadkracht van de huidige coalitie in het afgelopen jaar, waarvan zoals u uiteraard weet, onze fractie niet alleen deel uitmaakt, maar ook met onze raadsbreed gewaardeerde wethouder Janne Pijnenborg, een belangrijke bijdrage levert.

 

Retailbeleid en Verkenning parkeerbeleid winkelgebieden

Deze twee onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden. Het Retailbeleid is de opvolger van het in 2005 vastgestelde Detailhandelsbeleid. Er is veel veranderd in onze maatschappij en uiteraard ook in onze gemeente m.b.t. het koopgedrag van onze inwoners. Online kopen bij webshops heeft grote invloed voor onze winkeliers. Dit hebben zij gemerkt en zijn daar ook op ingesprongen. Samen met de gemeente hebben zij met alle betrokkenen (stakeholders) de handen in een geslagen en het resultaat mag er zijn. Een volledig nieuw Retailbeleidsplan. Tot stand gekomen samen ook met gebruikers, de klanten. Een prachtig voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing en participatie. Middels een conferentie met ondernemers, middels een breed samengestelde klankbordgroep, een enquete over koopgedrag onder het winkelend publiek is er overeenstemming bereikt en nu ook door de raad in grote meerderheid besloten.

Kort samengevat: De van Weedestraat was en blijft het hoofdwinkelcentrum voor Soest, er wordt dan ook alles aan gedaan (met name door de ondernemers zelf) om het winkelend publiek het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom heeft men getracht een gezamenlijk fonds te creëren, Bedrijven Investeringszone, afgekort B.I.Z. Hieruit worden gezamenlijke activiteiten betaald, waar iedere winkel binnen deze zone profijt van zal ondervinden. Jammer genoeg is dat nog niet gelukt, maar men zal zeker nog een poging ondernemen, omdat dit van groot belang is voor het slagen van het ingezette beleid. Soest Zuid blijft daarbij het 2e winkelcentrum in Soest, aanvullend t.o.v. Soestdijk.  Samenwerken en elkaar versterken zijn daarbij de sleutelwoorden. In Soesterberg is de vernieuwde Rademakerstraat het winkelcentrum wat zich verder kan ontwikkelen. Daarnaast zijn er nog een aantal buurtwinkelcentra, Deze hebben ook een belangrijke functie voor de direct omwonenden en met name voor hen die niet zo mobiel meer zijn en hun buurt supermarkt (als voorbeeld supermarkt Hoogvliet) vaak dagelijks bezoeken om boodschappen te doen, maar ook om sociale contacten te onderhouden.  Wel wordt door de gemeente actief ingezet om bestaande verspreid liggende winkels waar mogelijk te verplaatsen naar het centrum. Dit geschiedt uiteraard op basis van vrijwilligheid en als dat ook voor betrokkenen gunstig is.

Parkeren.


 Een groot probleem is het parkeren in winkelcentrum Van Weedestraat. Op korte termijn worden hiervoor al maatregelen voorbereid en ook getroffen in samenwerking met de winkeliers en op langere termijn wordt onderzocht op welke wijze en waar nieuwe parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Dit moet uiteraard in overleg met belanghebbenden en op een zorgvuldige wijze gebeuren. Daarbij moeten ook diverse procedures worden doorlopen als een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde locatie, o.m. aanpassing van bestemmingsplannen etc etc. Dit kost tijd en geld. Afgesproken is om dit in de komende kadernota (juni 2017) op te nemen en aan de raad hiervoor budget te vragen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zal leiden tot een toekomstig hoofdwinkelcentrum in Soest waar men graag boodschappen doet, waar men graag winkelt en waar men graag verblijft, omdat er zoveel te zien en te genieten is.

 

Blijverslening


Belangrijk voor onze oudere inwoners, die hun eigen woning op tijd willen aanpassen, zodat zij daarin ook kunnen blijven wonen als er fysieke gebreken gaan optreden. Het gaat hierbij om ouderen die weliswaar een eigen woning bezitten, maar waarbij hun financiële situatie het niet toelaat om aanpassingen voor straks te doen. Omdat de reguliere banken hier vaak geen of alleen tegen hoge rente een lening willen verstrekken, heeft Soest2002 voorgesteld om hiervoor een zogenoemde “Blijverslening” in te stellen. Zodat de gemeente tegen zeer gunstige voorwaarden een lening kan verstrekken, waarbij het voor die doelgroep mogelijk wordt hun woning op tijd aan te passen. Dit voorstel is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. En daar zijn wij erg tevreden over.

 

Tenslotte wil ik al onze leden en sympathisanten namens onze gehele fractie goede feestdagen toewensen en een gezond en in alle opzichten voorspoedig 2017