Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Raadsvergadering 1 december 2016

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 03-12-2016

Op de agenda van de raadsvergadering van 1 december stonden voor de fractie van Soest2002 twee zeer belangrijke onderwerpen:

Verkeersplan Soest Zuid

Al bijna 10 jaar zijn we bezig met het zoeken naar een oplossing voor het verkeersprobleem op de Koningsweg-Ossendamweg-Soesterbergsestraat -Vondellaan. Een jaar geleden is daarover een besluit genomen. De raad besloot te kiezen voor maatregelen op maaiveld. Soest2002 was het daar niet mee eens en heeft dan ook tegen gestemd. Wij vonden en vinden nog steeds dat een tunnel onder de spoorwegovergang Soest Zuid, een veel betere keuze was geweest. Waar aan ook Pro Rail een bedrag van € 2.500.000 had willen bijdragen. De overige kosten worden betaald door de regio uit het budget VERDER. Maar voor men tot uitvoering wilde overgaan, vond de raad dat eerst nog een nieuw Regionaal Verkeersmodel, gebaseerd op nieuwe actuele cijfers, gemaakt moest worden. De uitkomst van dit verkeersmodel werd in juni van dit jaar bekend en toonde geen grote verschillen met het eerdere Regionale Verkeersmodel. Conclusie het plan kon nu worden uitgevoerd. Maar ook kwam er in 2016 een nieuw Landelijk Verkeersmodel, wat aangaf dat er mogelijk in de toekomst wel eens minder autoverkeer zou kunnen komen in Nederland. Dit was voor het college reden voor te stellen om ook dit Landelijke Verkeersmodel opnieuw om te laten rekenen in weer een nieuw Regionaal Verkeersmodel. Wel wilde men dan z.g. “kleine maatregelen” (zoals slimmere verkeerslichten en mogelijke oplossingen t.a.v. het busverkeer op de Eikenlaan) alvast ter hand nemen.
Onze fractie was zeer ontstemd dat opnieuw de uitvoering van het notabene goedgekeurde plan zou worden uitgesteld. Wij hebben daarom een amendement ingediend bij het raadsvoorstel, dat in ieder geval de spitsafsluiting op de Foekenlaan en de linksafslag op de Bartolottilaan (deel uitmakend van het totaalplan) opgenomen zouden worden bij de genoemde “kleine maatregelen”. Dit amendement is, met steun van de fracties van VVD, D66, P.v.d.A en BBSS aangenomen. Wel moet nog onderzocht worden of dit deelplan, vooruitlopend op het totaal plan, ook akkoord krijgt van en dus betaald wordt uit het VERDER budget. De z.g. grote maatregelen, zoals op de Soestergsestraat, worden uitgesteld tot het nieuwe verkeersmodel gereed is, maar dat duurt nog wel enige tijd. Soest2002 is tevreden dat hiermee eindelijk daadwerkelijk wat gebeurt in Soest Zuid en is er van overtuigd dat deze maatregelen (Foekenlaan en Bartolottilaan) direct al zorgen voor een betere spreiding van het verkeer in deze wijken en positief bijdragen aan de vermindering van het autoverkeer op de Ossendamweg, Soesterbergsestraat en Vondellaan. Als alle daarvoor nodige onderzoeken, Verkeersbesluit, akkoord van VERDER etc. positief verlopen, hopen wij dat daarna daadwerkelijk deze maatregelen, o.m. verkeersveilig inrichten van deze wegen voortvarend ter hand worden genomen.

Inkoop en Aanbestedingsbeleid

Soest2002 vindt het erg belangrijk dat onze plaatselijke ondernemers zoveel mogelijk voorrang krijgen, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden (marktconforme prijs enz) het nieuwe inkoop en aanbestedingsbeleid wat met ingang van 2017 van kracht wordt, voorziet daar naar de mening van onze fractie nog onvoldoende in. Met name daar waar het gaat over gemeentelijke aankopen en het uitbesteden van diensten, beneden de z.g. drempelbedragen, waarvoor o.m. Europese aanbestedingen verplicht zijn, is er nog onvoldoende bekendheid hoeveel en welke bedrijven en/of ZZP-ers er zich in onze gemeente bevinden.  Onze fractie heeft hiervoor een motie ingediend, waarbij het college verzocht wordt om in overleg te treden met vertegenwoordigingen uit het Soester bedrijfsleven. (o.a. Soester Zakenkring/Soest Netwerkt enz.). Met het doel om te komen tot een overzicht van bedrijven en ZZP-ers welke zich in onze gemeente bevinden. Zodat deze bij aanbestedingen en diensten door onze gemeente kunnen worden betrokken.

Deze motie is ook door de raad aangenomen en met het amendement Verkeersplan Soest Zuid en deze motie heeft de fractie twee belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma “ Wonen, Werken, Welzijn” waar kunnen maken. Wij zijn daar erg tevreden over (en ook wel een beetje trots op).