Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Raadsvergadering 27 oktober 2016

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 31-10-2016

Notitie “Koningsdag dat vieren we samen”     

                                                                                                             

Na de avond samenleving en de opiniërende raad werd de raad gevraagd of men met de uitgangspunten in deze notitie kon instemmen. Na een besluit hierover gaat het college hierover verder in gesprek met de maatschappelijke partners om tot een nieuwe opzet van Koningsdag te komen. Het ligt in de bedoeling dat Koningsdag 2018 volgens deze nieuwe opzet wordt uitgevoerd. De aanleiding voor deze notitie was mede ingegeven, om te komen tot een nieuwe opzet van deze viering voor Soest, meer betrokkenheid van alle Soesters, zodat het echt een feest gaat worden voor alle inwoners. Ondanks de grote waardering voor het Oranjecomité, wat deze dag al heel veel jaren heeft georganiseerd, was een grote meerderheid van de raad het eens om het in de toekomst (vanaf 2018) anders te gaan doen. De gesprekken zijn gevoerd met alle betrokkenen en de conclusie was dat een overkoepelend orgaan, wat alle activiteiten gaat coördineren, zorgt voor de benodigde vergunningen etc. hiervoor een goede formule is. Jammer vond iedereen dat het Oranjecomité hier duidelijk anders overdacht en de wens werd uitgesproken dat de burgemeester, in zijn rol als burgervader, ook met het O.C. nog eens een goed gesprek gaat voeren, omdat we graag willen dat hun grote kennis en ervaring ook in de toekomst behouden blijft en zij alsnog bereid zijn om aan deze nieuwe opzet mee te gaan werken. Onze fractie heeft hierover bij monde van ons raadslid Harm Hilgeman een uitvoerig betoog gehouden. Al met al heeft de raad hiermee ingestemd. De Koningsdag 2017 blijft nog voor verantwoordelijkheid van het Oranje Comité

Raadsvoorstel: Toekomst Hulp bij Huishouden in Soest                                                                                              

De aan de raad voorgelegde keuze nota, waarin het college een voorstel heeft gedaan op welke wijze de hulp in het huishouden in onze gemeente zal worden vormgegeven, is ook reeds uitgebreid besproken in vorige bijeenkomsten en ook de Adviesraad Sociaal Domein heeft hier haar reactie op gegeven. Bij de besluitvorming spitste de discussie zich voornamelijk toe op welke wijze de indicering voor cliënten met een blijvende beperking straks moet gaan plaatsvinden. Het voorstel houdt in dat deze groep na hun 75e levensjaar en deze beperking onveranderd is, een indicering krijgen voor onbepaalde tijd, dus niet meer opnieuw geïndiceerd behoeven te worden. Hierover werden een motie (verzoek) en een amendement (aanpassing van het besluit ) ingediend. Omdat e.e.a. dreigde te leiden tot een controverse tussen partijen, heeft onze fractie voorgesteld om over deze motie en het amendement geen besluit te nemen, maar de wethouder te verzoeken kennis te nemen van de inhoud van beide documenten, dit nader te onderzoeken/uit te werken en de uitkomst hiervan uiterlijk het 1e kwartaal 2017 voor te leggen aan de raad. Na een korte schorsing is aldus besloten. Tenslotte moest de raad nog een besluit nemen over een drietal agendapunten m.b.t. het Masterplan Soesterberg.

Het bestemmingsplan Soesterberg Noord.

Dit bestemmingsplan wat ten doel heeft om bedrijven te verplaatsen vanuit Soesterberg Noord en daarmee woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, is in deze coalitie periode echt van de grond gekomen. Daar waar hierover al jaren is gesproken en het budget wat beschikbaar is, bij lange na niet toereikend om alle bedrijven uit te kopen, heeft door grote inzet en deskundigheid van betrokken ambtenaren, medewerking vanuit Den Haag en zeker niet in de laatste plaats door de onvermoeibare inspanning die de verantwoordelijke wethouder (onze Janne Pijnenborg) zich heeft getroost om alle “kikkers”binnen boord te houden. De complimenten hierover zijn dan ook raadsbreed geuit. Dit plan is uniek voor Nederland, vanwege zijn complexiteit, niet voor niets was Soest dan ook genomineerd voor een landelijke onderscheiding. De hele gemeenteraad, maar zeker onze fractie is met recht trots dat dit gigantisch project nu kan worden uitgevoerd. Het wordt mooi in Soesterberg, de verbinding met het Dorpshart is gemaakt en de bedrijven die op korte termijn nog niet worden verplaatst en/of in Soesterberg Noord blijven krijgen daar nog de tijd voor om hun noodzakelijke milieu aanpassingen te doen. Dit raadsvoorstel is dan ook met een overgrote meerderheid door de raad vastgesteld.

De twee volgende agendapunten lagen in het verlengde hiervan.

Toekenning van een bedrag van €500.000 voor bedrijfsverplaatsing uit het beschikbare budget van de Pleisterplaats aan de rand van de vliegbasis en het beschikbaar stellen van €400.000 voor de inrichting van het dek op de tunnel boven de N237, zodat daar een mooie parkachtige omgeving voor de inwoners van Soesterberg ontstaat en een natuurlijke overgang van het Dorpshart naar het toekomstige woongebied in Soesterberg Noord. Geheel conform de ideeën van het Masterplan. (Het budget van de beoogde Pleisterplaats is hiervoor toereikend en er blijft nog voldoende geld beschikbaar voor de Pleisterplaats, die een wat andere invulling gaat krijgen.)

In deze raadsvergadering zijn belangrijke besluiten genomen die zullen leiden tot een toekomstig Soesterberg, waar Werken - Wonen - Welzijn daadwerkelijk mogelijk wordt. Dit was en is en blijft nog steeds wat Soest2002 voor ogen staat en waarmee wij niet alleen in verkiezingstijd mee scoorden, maar waaraan we samen met onze coalitiepartners blijven werken.