Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering.  Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. ...
Lees verder
In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda. Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de o...
Lees verder


Een dorpshart voor Soesterberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 30-09-2016

Masterplan Soesterberg krijgt steeds verder gestalte

Na het gereed komen van de overkluizing die Soesterberg Noord met de kern van Soesterberg verbindt, wordt nu verder gewerkt om e.e.a. om te toveren tot een mooi “park” waarmee de inwoners van Soesterberg blij verrast zullen zijn.

Ook het industrie gebied van Soesterberg Noord kan daarmee voor een groot deel getransformeerd worden naar een woongebied. Hier ligt een geweldige opgave, om met relatief beperkte middelen bedrijven te verplaatsen naar het nieuwe industrieterrein aan de Richelle weg. De plannen hiervoor vergen heel veel tijd, geduld, doorzettingsvermogen van ambtenaren en college. Maar er zijn nu dan ook grote vorderingen gemaakt en binnenkort wordt ook de gemeenteraad hier verder bij betrokken

Ook de raadsbijeenkomsten in de maand september hadden een hoog Soesterberg gehalte. Met name voor de woningbouw. Een van de indertijd geformuleerde doelstellingen in het masterplan was een mooi en levendig Dorpshart, wat essentieel is om voor inwoners en voor toeristen, Soesterberg tot een levendig en aantrekkelijk dorp te maken. Waar men graag wil wonen, winkelen en recreëren.

Dit Dorpshart, direct gelegen aan de Banningstraat, Kampweg en Rademakerstraat gaat er mede voor zorgen dat het aantal inwoners de komende jaren gaat toenemen en daarmee ook aantrekkelijk wordt voor ondernemers om zich hier te vestigen.

Na vele jaren plannen maken, presentaties geven, overleg voeren is dan eindelijk de beslissing definitief genomen. De hiervoor benodigde bestemmingsplannen zijn met overgrote meerderheid afgelopen donderdag door de raad goedgekeurd.

Complimenten voor alle betrokken ambtenaren en niet in de laatste plaats voor het college, waar met name de wethouder van Soest2002, Janne Pijnenborg een grote rol in heeft gehad.

Met niet aflatende ijver heeft zij zich ingezet, samen met haar collega Jannelies van Berkel, om inwoners te overtuigen van nut en noodzaak om achter deze plannen te gaan staan. En dit is dan ook gelukt gezien de keuze van de inwoners uit de drie voorgelegde scenario’s.

Tevens zijn in deze raadsvergadering de leden van Don Bosco blij gemaakt nu ook het bestemmingsplan voor hun nieuwe scoutingterrein aan de Bosstraat is vastgesteld.

Mooi hierbij is dat waar eerst omwonenden grote bezwaren hadden, dit na vele overleggen geleid heeft tot overeenstemming en vastgelegd in een convenant.

Tevens is ook het bestemmingsplan voor de verbouw van de Smederij aan de Veldweg tot een woning vastgesteld. Ook hier was iedereen content mee.

Kortom er is weer heel wat besloten in deze vergadering en wij, de fractie van Soest2002 is dan bijzonder tevreden dat wij deel uitmaken van deze coalitie, die niet alleen plannen maakt en voorbereid, maar ook daadkracht toont en er zo echt heel veel gerealiseerd wordt in onze mooie gemeente.