Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Gemeenteraad 31 maart

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 03-04-2016

Over een vijftal onderwerpen werd in deze vergadering een besluit genomen door de raad. Deze onderwerpen waren reeds eerder besproken in de opiniërende raadsvergadering waarin iedere fractie zich over deze onderwerpen kon uitspreken en na de mening van andere fracties te hebben beluisterd, een definitief standpunt kon bepalen voor de besluitvormende vergadering.

1. Initiatiefvoorstel GGS voor het plaatsen van een muziekpaviljoen op het winkelcentrum Van Weedestraat.
Onze fractie vond dit aanvankelijk een goed idee, temeer omdat bij de plannen in 2011 voor de nieuwe inrichting van het winkelcentrum hier ook al sprake van was. Maar in de voorafgaande avond samenleving hebbben winkeliers, omwonenden en anderen zich tegen de plaatsing van een permanente muziektent uitgesproken. Men vreest veel overlast, zeker op momenten wanneer er geen gebruik van zou worden gemaakt. Ook vindt men een mobiele tent veel efficiënter, omdat deze ook op andere locaties kan worden ingezet. Zo’n mobiele tent kan worden gehuurd bij het Gilde, die deze tent beschikbaar heeft. Dit is veel goedkoper en efficiënter, omdat deze alleen dan wordt geplaatst als er activiteiten zijn gepland, door de winkeliers en/of culturele organisaties. Dit vonden wij zwaarwegende argumenten en dus heeft onze fractie besloten om niet in te stemmen met dit voorstel. We hebben daarbij aangegeven dat het beter is als de winkeliersvereniging dit meeneemt in hun plannen voor een “Bedrijven Investerings Zone” welke bij instemming van een wettelijk bepaalde meerderheid van betrokken winkeliers per 1 januari 2017 van kracht wordt.

2. Invoering Bedrijven Investerings Zone van Weedestraat
De bedoeling van deze B.I.Z. is om plannen te ontwikkelen om te komen tot een levendig, aantrekkelijk winkelgebied. Voordat deze B.I.Z van start kan gaan moest de raad eerst een verordening hiervoor vaststellen, dit was het 2e agendapunt en hiermee heeft onze fractie dan ook graag ingestemd. Wij vinden het erg belangrijk, dat waar in deze tijd steeds meer winkels sluiten, onze ondernemers hierop tijdig inspelen en alles in het werk stellen om voor Soest het tij te keren en plannen te ontwikkelen voor een florerend winkelgebied.

3. Evaluatie Waterplan en het Grondwaterplan
Als 3e agendapunt kwam aan de orde de vaststelling van de gehouden evaluaties Waterplan en het Grondwaterplan. De vragen die onze fractie hierover heeft gesteld waren reeds schriftelijk beantwoord en dus konden wij instemmen met het raadsvoorstel.

4. Strategische agenda Sociaal domein
Het 4e agendapunt ging over de Strategische agenda Sociaal domein. Er is bewust niet gekozen voor dichtgetimmerd alomvattend beleidsplan. Hierdoor kan men flexibel inspelen op de actuele situatie en ook tijdig de noodzakelijke maatregelen treffen. Opnieuw een voorbeeld van “bestuurlijke vernieuwing binnen deze coalitie”, t.b.v. zorgverlening door de gemeente in de meest brede zin. Dit onderwerp is ook voor Soest2002 zeer belangrijk. Door “monitoring” (voortdurend de ontwikkelingen blijven volgen) en klanttevredenheidsonderzoeken, waarbij de raad regelmatig wordt betrokken, kan tijdig worden ingespeeld bij gewenste aanpassingen etc. Voor onze fractie is raadslid Bert Groothuis de specialist. Soest2002 kon hiermee dan ook instemmen en heeft er vertrouwen in dat op deze wijze de zorg voor alle geledingen, jeugd en ouderen op een verantwoorde wijze kan worden gewaarborgd.

5. Cameratoezicht
Tenslotte stond nog als 5e punt op de agenda het inzetten van cameratoezicht. Omdat onze gemeente regelmatig wordt geconfronteerd met overlast, vernielingen etc. wordt nu voorgesteld om mobiele camera’s in te zetten, om zo overlast en aangerichte schade efficiënter te kunnen bestrijden. Soest2002 heeft daar voortdurend voor gepleit en kon dus uiteraard van harte instemmen met dit voorstel.

Kortom, dit college en deze coalitie, waarin onze wethouder, Janne Pijnenborg een prominente rol vervult, is op alle fronten voortvarend en voortreffelijk bezig de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord uit te voeren.