Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Duurzame renovatie basischolen

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 09-03-2016

In de Raadsvergadering van 3 maart  vroeg het college aan de Raad om in stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet van € 2.192.797 voor de duurzame renovatie van de scholen De Buut en De Wegwijzer in de wijk Overhees.

 

De gemeenteraad heeft het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs in 2012 vastgesteld. In fase I  ( 2012-2016) van dit plan is de urgentie aangegeven om deze beide basisscholen te vernieuwen. Uit een door het college ingesteld onderzoek kwam naar voren dat duurzame renovatie van deze scholen de goedkoopste en beste oplossing is. Na bestudering van alle door het college aangeleverde informatie is de fractie van Soest2002 het eens met deze keuze. Aan het verlenen van het krediet zijn een aantal uitgangspunten gekoppeld omschreven in een Algemeen Programma van Eisen. Voorwaarden betreffende: ontwerp gebouw, duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid en inbraakveiligheid.

 

 

 

 

 

Met betrekking tot het verduurzamen van de beide scholen werd niets vermeld. In de opiniërende Raad van 18 november hebben wij  aan de wethouder gevraagd waarom er geen eisen waren gesteld met betrekking tot verduurzamen van het gebouw. Deze verduurzaming kan ondermeer bereikt worden door plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen etc. De fractie van Soest2002 staat achter het Gemeentelijk Duurzaamheidplan 2016-2020. Dit plan is door de gehele gemeenteraad in februari aangenomen en omarmd. In dit plan staat ondermeer: Het verduurzamen van gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen ( scholen, sportaccommodaties etc), dit kan bereikt worden door het installeren van  zonnepanelen, de gebouwen te voorzien van LED lampen etc. In het Programma van Eisen wordt hierover niets vermeld en overgelaten aan de schoolbesturen. De wethouder antwoordde dat zij het wel zou gaan bespreken met de schoolbesturen, dit antwoord was voor de fractie te mager.

Om toch de verduurzaming van de beide scholen te realiseren, hebben wij een amendement voorbereid waarin de beide schoolbesturen werden opgedragen om hun scholen te verduurzamen met als inzet: klimaat/energieneutraal. Tevens werd in het amendement het college opgedragen om de scholen met raad en daad bij te staan en te adviseren over onder anderen subsidie- en financieringsmogelijkheden. Zoals gebruikelijk gaat dit amendement eerst naar alle fracties met het verzoek om dit amendement mede in te dienen. Een aantal fracties was hiertoe bereid en anderen stonden wel achter het uiteindelijke doel maar vonden dat de gemeente dit niet kon opdragen aan de beide scholen.

Een dag voor de Raadsvergadering kwam een mail van de wethouder met daarin als bijlage een aantal brieven van de beide schoolbesturen. De beide schoolbesturen zullen de beide scholen zoveel mogelijk klimaatneutraal maken, door het treffen van allerlei voorzieningen. Er wordt hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Daar het doel van ons amendement hiermee bereikt was, heeft de fractie het amendement ingetrokken.

De fractie van Soest2002 blijft alert op het verwezenlijken  van het Gemeentelijk Duurzaamheidplan. Het is overduidelijk dat de fossiele brandstoffen opraken en dat  CO2 bijdraagt aan de opwarming van de aarde en daarom moet verminderen. Ook als gemeente Soest moeten wij maatregelen treffen om uiteindelijk. klimaatneutraal te worden. Niet achterover leunen en toezien hoe bedrijven en burgers het probleem oplossen maar zelf actief in dit dossier zijn. 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail