Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Verkeers- en Vervoersplan

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 28-01-2016

De tussenevaluatie GVVP, verdeeld over de thema’s: bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid onderstreept nog eens de waarde van de in 2008 opgestelde beleidsnota: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het bijbehorende uitvoeringsplan. Veel van de hierin genoemde maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd, mede door het meeliften met andere projecten. Ook is het door de vaststelling van het GVVP mogelijk geworden proactief in te zetten in het regio plan VERDER. Dit gemeentelijk verkeers- en vervoersplan daarom een “babbel” of “borrelpraatplan” noemen is dus niet alleen volstrekt onterecht maar ook weinig complimenteus richting de raad en alle deskundigen binnen de organisatie die hier aan hun bijdragen hebben geleverd.

Doordat er een einde kwam aan de Brede Doel Uitkeringen subsidie en ook de voeding uit RO exploitaties aan de reserve onderhoud wegen was opgedroogd en omdat er door de economische crisis moest worden bezuinigd, konden veel maatregelen niet worden uitgevoerd. Ook politieke keuzes speelden hierbij een rol. Gelukkig is daar in deze coalitie periode een einde aangekomen en wordt o.m. een budget voor de Reserve Onderhoud Wegen jaarlijks weer in de begroting opgenomen, waar Soest2002 erg voor gepleit heeft en dus erg tevreden over is. Overigens nog steeds onvoldoende om alle noodzakelijke maatregelen uit te voeren. Ook is er een “Beheerplan Wegen” opgesteld. Onze fractie ziet met belangstelling uit naar de toegezegde planning waar op wordt aangegeven welke wegen en wanneer deze worden aangepakt. Ik noem dit hier omdat inwoners ons hier regelmatig naar vragen.

De fractie van Soest 2002 onderschrijft de conclusies van dit rapport waar o.m. staat:                      
*Er zijn onvoldoende middelen voor het realiseren van de maatregelen uit het GVVP.
*Een visie vastgelegd in het GVVP heeft meerwaarde
*Prioriteitstelling is gewijzigd naar incidenten management.

Met het GVVP is een visie vastgelegd waardoor keuzes kunnen worden gemaakt. (hoewel over het maken van de juiste keuze niet door alle partijen gelijk wordt gedacht, zoals in het verleden en ook recentelijk nog weer eens duidelijk gebleken is.)
T.a.v. de in hoofdstuk 9 genoemde aanbevelingen kunnen wij ons in een aantal wel vinden. Maar waar gesteld wordt dat extra budget vragen niet realistisch is en dus de ambities op voorhand moeten worden bijgesteld, daarover zal nog overlegd moet worden vinden wij.
Dat brengt mij bij het raadsvoorstel waarin gevraagd wordt om het college opdracht te geven de ambities en doelen van het GVVP bij te stellen met een maatregelen pakket passend binnen de huidige financiële kaders.

vraag aan het college: Betekent dit dat U komt met een bijgesteld pakket maatregelen zonder dat door de raad vooraf keuzes kunnen worden gemaakt? U begrijpt dat ik dit niet zo maar vraag, omdat voor de fractie van Soest 2002 keuzes maken erg belangrijk zijn o.a. om de volgende redenen:                                                                                      
 * Optimale bereikbaarheid in 2020

* Bereikbaarheid van groot belang is voor economische en ruimtelijke ambities                   

 *Het optimaal benutten van bestaande infrastructuur.

 allemaal doelstellingen uit het GVVP.