Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Geen tunnel voor Soest-Zuid

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 17-12-2015

Vanavond, 17 december 2015,  is in de gemeenteraad van Soest een besluit genomen over de ontwikkeling van het gebied spoorwegovergang Soest-Zuid – kruising Soesterbergsestraat.

Soest2002 is altijd voorstander geweest van ondertunneling van station Soest-Zuid. Uit alle onderzoeken komt dit ook naar voren als beste oplossing. Het college is echter met een ander plan gekomen, waarin bij de spoorwegovergang slechts ‘maatregelen op het maaiveld’ worden genomen. Met andere woorden, het gebied wordt anders ingericht; een wezenlijke oplossing voor het verkeersprobleem zien wij hier niet in. Daarnaast is er een grote reconstructie voorzien van de kruising Soesterbergsestraat en uitgebreide maatregelen in omringende straten.

Tot onze spijt is dit collegevoorstel vanavond door de gemeenteraad aangenomen met een 17-12 meerderheid. Soest2002 heeft uiteraard tegengestemd. De tunnel is hiermee onbereikbaar geworden, te meer omdat een belangrijke subsidie van Randstadspoor na 31 december komt te vervallen nu er geen positief tunnelbesluit is genomen.

Soest2002 heeft het tunnelstandpunt tot het laatste moment verdedigd. Vanavond werd als uiterste poging een amendement met die strekking ingediend. Dit amendement (klik hier om het te lezen) werd echter verworpen door een 23-6 meerderheid, steun was er slechts van de Pvda.

 

Hieronder vindt u de bijdrage van Tijmen Koelewijn tijdens het debat.

Wat wij als raad vanavond besluiten t.a.v. het Verkeersplan Soest Zuid mag wat mij betreft een historisch besluit worden genoemd.

Omdat dit besluit verstrekkende en onomkeerbare gevolgen zal hebben voor de toekomst van onze gemeente m.b.t. wonen, werken en welzijn. Daarom is Soest2002 ervan overtuigd dat een ondertunneling van de spoorwegovergang bij Soest-Zuid daarbij essentieel is en heeft dit dan ook opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

Omdat niet alle partners binnen de coalitie daar gelijk over dachten is dit als een vrije kwestie opgenomen in het coalitieakkoord. Dat betekent dat de partijen die de coalitie vormen, waarvan Soest2002 er een is, hierover hun eigen standpunt mogen innemen.

Namens onze fractie heb ik tijdens mijn betoog in de openiërende vergadering van 19 november het standpunt en de motivatie hiervoor al uitvoerig uiteengezet en dit ga ik dus omwille van de tijd nu niet nog eens herhalen.

Wel heb ik aan het einde van deze bijeenkomst aan al mijn collega’s in de raad gevraagd nog eens goed na te denken over het vanavond te nemen besluit.

Daarom zal ik als laatste appèl dit nogmaals voorleggen middels een amendement waarin ik alle argumenten nog eens kort zal weergeven.

Voorzitter ik wil dit amendement nu graag voorlezen en wil tevens verzoeken om een hoofdelijke stemming hierover.

Tenslotte: alhoewel ik inmiddels heb geconstateerd dat in het amendement ingediend door CR/SGP, D66, CDA, VVD en Burgerbelangen Soest-Soesterberg  inhoudelijk t.a.v. het kruispunt Soesterbergsestraat voor een belangrijk deel tegemoet komt aan het tweede besluitpunt van het amendement van  Soest2002, zullen wij hiermee toch niet kunnen instemmen, omdat het onderdeel uitmaakt van het raadsvoorstel.

Tijmen Koelewijn