Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Verkeersplan Soest Zuid

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 20-11-2015


Verkeersplan Soest Zuid, 12-11 samenleving – 19-11 openiërende raad - 17-12 besluitvorming


Bij de aanleg van de Koningsweg, was het plan om deze weg vanaf de Biltseweg rechtstreeks aan te sluiten op de Birkstraat. Dus om het trein station en de Ossendamweg heen. Daar is toen niet voor gekozen, jammer, een gemiste kans, nu kan dat niet meer. 


Een bekend gezegde uit de financiële wereld luidt: Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Een variant daarop zou vanavond kunnen zijn: Verkeerde besluiten uit het verleden moeten voor ons lessen zijn voor het heden.
Ik ga niet in op de details van alle onderzoeken, afgelopen donderdag hebben veel insprekers hierover hun bedenkingen al uitgesproken. Maar ik bepaal mij liever bij wat voor de fractie van Soest2002 essentieel is.
Want naar onze stellige overtuiging is het accent in dit collegevoorstel teveel op het kruispunt bij de Soesterbergsestraat gelegd en is daarbij aan de oplossing bij het stationsgebied, met spoorwegovergang, busverkeer, auto’s, overstekende fietsers en voetgangers een lagere prioriteit toegekend, om zo de omvangrijke plannen bij de Soesterbergsestraat en omgeving financieel mogelijk te maken. Hierdoor zal naar onze mening in de toekomst blijken dat met name op de Ossendamweg aanvullende maatregelen nodig zijn, voor voetgangers en fietsers, waardoor het beoogde effect (doorstroming) grotendeels weer teniet wordt gedaan. De vele inspraakreacties en de insprekers afgelopen donderdag, wonende in de omliggende straten hebben ons daarin bevestigd.


Soest2002 kiest voor:

  • De meest verkeersveilige oplossing voor fietsers en voetgangers
  • De meest duurzame oplossing voor de komende decennia,
  • De beste oplossing voor een goede doorstroming van auto’s
  • De beste oplossing voor het milieu, de minste uitstoot van kwalijke stoffen

De huidige route vanaf de Biltseweg via de Koningsweg, Ossendamweg, Vondellaan, Birkstraat is de hoofdroute voor verkeer uit en naar Soest. Daarbij is de Koningsweg de ontsluiting voor de inmiddels ontstane nieuwe woonwijken in Soest en voor de bedrijven terreinen.
Het obstakel daarin is de spoorwegovergang bij het treinstation Soest Zuid. Hierdoor ontstaan opstoppingen en verkeersonveilige situaties voor fietsers, overstekende voetgangers en milieu problemen. Om die reden zijn vanuit het plan “VERDER” financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanleg van een tunnel, als onderdeel van een regionaal plan ter bevordering van de doorstroming. *Door alle onderzoeken, voorgestelde varianten, inspraak, ingebrachte ideeën zijn inmiddels al honderdduizenden euro’s afgeroomd van het uit de regio beschikbaar gestelde budget. *De conclusie na al die onderzoeken?: De grootste prioriteit wordt gegeven aan de kruising Soesterbergsestraat en omgeving en hiermee is het financiëel onmogelijk gemaakt om de juiste keuze te maken voor het stationsgebied. 

Vindt Soest2002 dan dat de situatie op het kruispunt Soesterbergsestraat niet moet worden opgelost? Zeker wel, maar niet als 1e prioriteit en doe dit in fases en vooralsnog met maximaal het budget wat in het plan “VERDER” hiervoor gevoteerd was (oorspronkelijk zo’n € 900.000) Daarbij moet bij elke maatregel die genomen wordt, daarna eerst worden getoetst wat het effect is in de praktijk, voordat verdere stappen worden overwogen. Allereerst moeten we oplossen waarvoor het budget vanuit de regio bestemd is, het stationsgebied. Doen we het niet nu, nemen we niet nu de juiste beslissing, dan komt deze mogelijkheid nooit meer terug en heeft de raad dus naar onze mening opnieuw de verkeerde keuze gemaakt en dus geen lering getrokken uit het verleden.
Samenvattend:

  1. Soest2002 vindt de beste oplossing voor het stationsgebied een autotunnel, met een voorkeur voor variant 3c, het scheiden van autoverkeer t.o.v. fietsers en voetgangers en verplaatsing van het busstation naar de Koningsweg. 
  2. Dit is de meest verkeersveilige oplossing voor het drukke stationsgebied en de Ossendamweg.
  3. Dit is ook de meest duurzame oplossing voor de komende 30 jaar.
  4. Dit geeft de minste uitstoot van kwalijke stoffen op de Ossendamweg
  5. Dit voldoet het beste aan de beoogde doelstelling betere doorstroming
  6. Dit is financieel ook haalbaar, omdat Randstadspoor, mits wij deze keuze maken voor het einde van dit jaar, nog eens 2,5 miljoen euro extra wil bijdragen.

Daarbij kan de aanleg van een tunnel bij aanbesteding aanzienlijk goedkoper uitvallen, zeker als bijvoorbeeld gebruik zou kunnen worden gemaakt van nieuwe technieken voor het vervaardigen van beton. Niets voor niets leverde de presentatie van deze techniek op het recentelijk gehouden ondernemerscongres (50%minder beton, 70% minder staal, 60% minder CO2 uitstoot). de eerste prijs op.
Tenslotte. Ik hoop van harte dat de uitkomst van deze vergadering als resultaat zal hebben dat mijn collega’s in de raad bereid zijn hierover serieus na te denken en dit in hun overwegingen om te komen tot besluit op 17 december zullen betrekken.