Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


2x Raadsvergadering

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 07-11-2015

In de raadsvergadering van donderdag 29 oktober j.l. is het raadsvoorstel taakstelling groen onderhoud aan de orde geweest. Tot deze taakstelling (bezuiniging van €300.000 op het onderhouden van het groen in onze gemeente) was al eerder besloten in het kader van de kerntakendiscussie, naast andere bezuinigingsmaatregelen zoals op sport en cultuur.

Over de door het college voorgestelde maatregelen en de invulling hiervan, zijn vooraf ook de inwoners geraadpleegd. Op 30 april 2014 heeft de gemeenteraad al besloten dat t.a.v. definitieve invulling van de maatregelen nog aanpassingen mogelijk zouden zijn, nadat de uitkomst van deze raadpleging bekend was. Dit nadat Soest2002 en andere partijen hierover een amendement hadden ingediend. Inmiddels is gebleken dat de noodzaak voor deze bezuiniging wat minder is, omdat de financiële cijfers voor 2016 er gunstiger uitzien. En ook omdat arbeidsplaatsen in het geding kwamen bij een kwetsbare groep binnen onze gemeente, werknemers van Amfors, die bij ons het groenonderhoud verzorgen. Daarom is donderdag 29 oktober in de gemeenteraad besloten deze taakstelling komend jaar slechts voor een klein deel in te vullen, waarbij de werkgelegenheid behouden blijft voor deze WSW medewerkers. Het komende jaar wordt opnieuw bekeken of wellicht andere oplossingen mogelijk zijn, waarbij ook de voorstellen en bezwaren vanuit het bewoners panel worden meegenomen.

Donderdag 5 november is de begroting voor 2016 vastgesteld. Een begroting die financieel sluitend is en waarin groen licht is gegeven voor de plannen voor het komende jaar. Naast verdere uitwerking van de transformatie binnen het Sociale Domein, een belangrijke taak voor onze gemeente, worden ook andere plannen verder uitgewerkt, met name t.a.v. Soesterberg.

Soest2002 is zeer tevreden dat in deze begroting ook is opgenomen dat het achterstallig wegenonderhoud en het uitwerken van een Visie Kernrandzone nu daadwerkelijk van start kunnen gaan.

Tevens is er groen licht gegeven voor een tijdelijke extra capaciteitsinzet bij de afdeling ruimte. Binnen deze afdeling zijn al tijdenlang reguliere taken blijven liggen omdat er veel tijd gestoken moet worden in de voortgang van het Masterplan Soesterberg en andere actuele zaken. Middels een door Soest2002 ingediend amendement, wat door een grote meerderheid van de raad werd gesteund kunnen deze achterstanden nu worden weggewerkt. Hier zullen zeker ook onze inwoners in positieve zin de effecten van ondervinden, zoals bij het aanvragen van vergunningen. Onze wethouder Janne Pijnenborg was hier dan ook erg content over.

Tot zover de belangrijkste zaken tot nu toe.