Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Nieuws uit de Fractie

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 05-10-2015

Nieuws uit de Fractie van Soest2002

De vergadercyclus van de raad begint voortaan eerst met een avond voor de samenleving, waarbij het de bedoeling is dat raadsleden kennisnemen van meningen uit de samenleving, zodat voor dat een standpunt over een onderwerp wordt ingenomen eerst wordt geluisterd naar wat inwoners er van vinden. Daarna vindt er de z.g. opiniërende raadsvergadering plaats, waarin standpunten onderling tussen de raadsleden worden uitgewisseld en hierover gedebatteerd kan worden. Daarna worden in een derde raadsbijeenkomst hierover besluiten genomen.

Belangrijke onderwerpen in september waren:

De uitwerkingsrapportage taakstelling sport

Onze wethouder Janne Pijnenborg is hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk en heeft dan ook samen met de Stuurgroep (vertegenwoordigers uit de gemeente en de sportorganisaties) heel veel tijd  besteed om dit “pijndossier” uit 2013, tot een goed einde te brengen. Alhoewel duidelijk is, dat nog niet volledig het bezuinigingsbedrag op de sport van € 500.000 is gehaald (waarvan dan ook weer €200.000 wordt gereserveerd voor investeringen en achterstallig onderhoud t.b.v. de sport) is er wel uitzicht dat dit gaat lukken.

Veel moet nog worden uitgezocht en verder uitgewerkt, o.a. privatiseringsmogelijkheden en ook zullen de verschillende sportverenigingen meer moeten gaan samenwerken. Ook wordt er gewerkt aan een visie op buiten- en binnensport. Medio 2017 zal er een evaluatie plaatsvinden waar integraal alle uitkomsten tot dan toe worden bekeken, ahw de balans opgemaakt, daarna zal zo nodig worden bijgestuurd om alsnog de volledige taakstelling te halen. Sportorganisaties zullen nu alles in het werk moeten stellen om de beslispunten die afgelopen donderdag in de raad zijn vastgesteld uit te voeren, in nauwe samenwerking met de gemeente. Voor v.v. Vliegdorp is voor de komende 5 jaar tot een z.g. “Status Aparte” situatie besloten, middels extra subsidie wordt gezorgd dat zij de tijd krijgen om eraan te werken dat zij financiëel geheel op eigen benen kunnen staan. Onder meer door ledenwerving, samenwerking, beperken van kosten en door maximale samenwerking te zoeken met andere verenigingen. Een grote mate van eigen initiatief tonen is hier een eerste vereiste.

 

2. Vluchtelingenvraagstuk

Omdat ook onze gemeente zich betrokken weet bij het vluchtelingenvraagstuk en er inmiddels al een besluit ligt dat er in Soesterberg, in het voormalige Militaire Luchtvaart Museum zo’n 750 vluchtelingen worden gehuisvest als noodopvang, was dit afgelopen week ook een onderwerp op de agenda van de raad. Raadsbreed was men van mening dat gezien de 350 asielzoekers die Soesterberg al huisvest, nog eens extra 750 asielzoekers in noodopvang extra, een te grote belasting voor Soesterberg zou kunnen worden. Daarom is overlegd met de COA en gekeken of er in Soest wellicht een mogelijke locatie zou zijn voor de vestiging van een AZC. De hier aan door het COA gestelde eisen o.a. minimaal 4ha oppervlakte, bereikbaarheid etc.) maakten dat er slechts 4 locaties geschikt bleken te zijn. Omdat dit natuurlijk een grote impact op de omwonenden van een evt. locatie zou kunnen hebben, waren zij uitgenodigd om hierover hun mening te geven. Dit heeft dinsdag 29 september plaats gevonden. Hiervan is ruimschoots gebruik gemaakt en velen hebben hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Daarna heeft de raad heeft in de opiniërende vergadering in grote meerderheid vastgesteld dat geen van deze locaties voor een AZC geschikt is. Wel zal er nog worden overlegd met het COA over andere (kleinschaliger)mogelijkheden en ook zal er nog een gesprek plaatsvinden met het COA en de gemeente Zeist (op hun grondgebied ligt het voormalig militair luchtvaartmuseum) over de aantallen en over de tijdsduur van de noodopvang aldaar.

Overige zaken

In vervolg op een door de raad aan het college gedaan verzoek (motie), is besloten om als proef, een z.g. “pilot” een vuurwerkvrije zone in te stellen tijdens de jaarwisseling. Deze zone is vastgesteld rondom omgeving Molenschot, Smitsweg en de Wiekslag.

Verder is er een besluit genomen over de verplaatsing van een bedrijf uit Soesterberg Noord naar het industrieterrein aan de Richelleweg. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet binnen het Masterplan Soesterberg voor woningbouw in Soesterberg Noord en op de voormalige vliegbasis.

Mocht u evt. nog nadere uitleg willen of vragen hebben dan zijn wij hiertoe graag bereid.