Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Algemene Beschouwingen

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 02-07-2015

Als voorbereiding op de door het college te maken meerjarenbegroting hebben de verschillende fracties hun algemene beschouwingen uitgesproken, waarmee  aan het college richting wordt gegeven voor het beleid van komend jaar. Hieronder de bijdrage van Soest2002

 

 

In de financiële doorwerking van de landelijke bezuinigingen wordt steeds meer zichtbaar wat dit voor onze gemeente betekent. Daarom is het een knappe prestatie te noemen, dat het college en organisatie er desondanks toch in zijn geslaagd de afspraken van het coalitieakkoord te laten doorklinken in deze kadernota. Dat neemt niet weg dat alle zeilen moeten worden bijgezet om tot een sluitende begroting te komen. Gelukkig zijn tijdig voorzorgsmaatregelen genomen om tekorten op te vangen o.m. middels een bufferreserve. Onze fractie gaat er wel vanuit dat alles in het werk gesteld wordt om deze bufferreserve slechts bij uiterste noodzaak aan te spreken. De afspraak dat de aanwending van middelen t.b.v. het sociaal domein budgettair neutraal moet zijn en de ontschotting tussen budgetten kunnen daartoe bijdragen. Het zal duidelijk zijn dat voor de fractie van Soest2002 een sluitende begroting vanzelfsprekend is.

De uitwerking van de gemaakte afspraken in het coalitie akkoord zijn al volop in gang gezet en op onderdelen ook al gerealiseerd. Met name m.b.t. het Masterplan Soesterberg. (Banninghal, besluit evenemententerrein, 1e deel rondweg oostelijke ontsluiting, Dit geeft onze fractie het vertrouwen dat wij op de juiste koers liggen.

Maar gezien de genoemde ontwikkelingen, die ook voor onze gemeente niet rooskleurig zijn, moeten er keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld t.a.v. beleid en financiën.

Ik noem er een paar die onze fractie belangrijk vindt.

Jongerenoverlast is de laatste tijd weer veelvuldig aan de orde geweest, Wij zijn van mening dat hier prioriteit aan moet worden gegeven. Omdat alleen cijfermatige overzichten niet helpen bij het gevoel van onveiligheid wat bij onze inwoners leeft. Mensen zijn meldingsmoe. Wij vertrouwen erop dat de portefeuillehouder hier binnen het nieuwe veiligheidsplan de juiste maatregelen gaat treffen en de raad bij de praktische uitwerking ervan op de hoogte houdt.

Goede doorstroming op verkeersveilige en goed onderhouden wegen vindt onze fractie erg belangrijk. Dit behoort ook tot de kerntaken van onze gemeente. Wij zijn dan ook bijzonder tevreden met het voorstel voor een inhaalslag bij het achterstallige onderhoud van onze wegen en ook met het voorstel de lange Brinkweg opnieuw in te richten. Wij stemmen dan ook in met het beschikbaar stellen van het nodige budget hiervoor.

T.a.v. werkgelegenheid en economie zijn de afspraken in het coalitieakkoord, met het daarin genoemde uitgangspunt “economische vitaliteit is het vliegwiel en de basis van de plaatselijke werkgelegenheid” nog steeds van kracht. Wij zullen initiatieven die dit bevorderen dan ook blijven steunen.

Voorstellen voor bezuinigen op het groenonderhoud zijn ook voorgelegd aan de inwoners. Wij willen het college meegeven ook de RMN hierin te betrekken, Bij de bijeenkomst over de strategienota kwam naar voren dat men mogelijkheden ziet om schoonmaken van wegen te combineren met groenonderhoud, wat naast efficiency en kwaliteit ook tot besparing kan leiden en daarmee ook werkgelegenheid behouden kan blijven voor kwetsbare doelgroepen. Een win-win situatie dus.

Bij de afdeling ruimtelijke ordening, is er een gebrek aan voldoende capaciteit, o.m. t.b.v. het nieuwe omgevingsplan, snellere vergunningsverlening, het wegwerken van achterstanden en door langlopende juridische kwesties. Ook willen wij graag dat er haast wordt gemaakt met de Structuurvisie Kernrandzone. Na de uitspraak van de raad van state, zijn inwoners die al jaren bezig zijn met het ontwikkelen van bouwplannen weer terug bij af. Ontwikkeling is alleen mogelijk binnen het kader van deze structuurvisie. In de voorjaarsnota waren hiervoor al budgetten opgenomen, maar vanwege de financiële situatie zijn deze twee items doorgeschoven naar de meerjarenbegroting.

Na het overgangsjaar 2015 zullen in 2016 keuzes moeten worden gemaakt binnen het Sociaal domein. Duidelijk mag zijn dat ook Soest2002 daarbij het uitgangspunt “dat niemand buiten de boot mag vallen” gestand wil doen. Daarvan is huishoudelijke hulp een belangrijk onderdeel, om met name ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Wij zien daarom graag dat een ambtelijke werkgroep, zo mogelijk aangevuld met zorgaanbieders, hier snel mee aan de slag gaat. Op dit punt menen wij dat de gemeente Soest een eigen weg moet bewandelen.

Accommodatiebeleid, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, binnensportaccommodaties zijn met elkaar verweven. Wij pleiten daarom voor een snelle voortgang bij de uitwerking hiervan, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van wonen met welzijn en zorg en daarbij ook voor het realiseren van de taakstelling sport van belang kan zijn.

Ook Kunst, Cultuur, Welzijn, zijn voor onze fractie belangrijk, maar hebben een grote impact op de gemeentelijke begroting. Daarom zal ook hier door het college gestuurd moeten worden en een richting aangegeven, om door meer samenwerking en heroverwegingen tot meer efficiency te komen en daarmee noodzakelijke bezuinigingen te bewerkstelligen. Wij hebben er vertrouwen in dat alle belanghebbenden hun verantwoordelijkheid hierin kennen en zullen nemen.

Tenslotte: wil ik het college en ook al mijn collega raadsleden danken voor de constructieve wijze waarin wij deze periode hebben vergaderd en hoop van harte dat wij dit ook in de komende periode kunnen en mogen voortzetten.