Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


DORPSHART SOESTERBERG

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 16-06-2015

De raad van Soest heeft op 11 juni een definitieve keuze gemaakt voor  invulling van het Evenemententerrein in Soesterberg. De ontwikkelrichting die gekozen was in de raad van 19 dec. 2013 kon niet onze goedkeuring wegdragen. In onze visie moest het plan meer grandeur hebben. Het dorpshart van Soesterberg verdient een fraaie en beeldbepalende invulling. 

Sociaal Cultureel Voorziening

Het is nooit de keuze van Soest2002 geweest dat de nieuwe Sociaal Cultureel Voorziening  op het Evenemententerrein zou worden gebouwd. Het is genoegzaam bekend dat wij ons jarenlang hebben ingezet voor vestiging in de marechausseekazerne. De tijd heeft ons echter ingehaald en moeten wij accepteren dat die zienswijze achterhaald is. Diverse belangrijke gegadigden voor deelname in de sociaal culturele voorziening  hebben om verschillende redenen nu afgehaakt, en daarmee is het draagvlak onder de exploitatie volledig komen te vervallen. Het past ook niet meer in het nieuwe accommodatie beleid van Soest om zelf te gaan bouwen. Door het beschikbaar stellen van De Linde geeft het college uitvoering aan de eerdere toezegging om te zorgen voor een passende voorziening. Daar wordt al aardig gebruik van gemaakt.

Invulling Evenemententerrein:

Er is in de afgelopen maanden met alle groeperingen in Soesterberg uitvoerig gesproken, ik heb dat nauwlettend gevolgd. Er is heel veel besproken en de inhoudelijke argumenten pro- en contra zijn nu genoegzaam bekend. Ook de verdeeldheid onderling in het dorp. Persoonlijk betreur ik het zeer dat er geen consensus is bereikt. Met het hiervoor genoemde wil ik aangeven dat er veel ruimte is geboden aan de participerende Soesterbergers om hun mening kenbaar te maken. Als uitkomst van al deze gesprekken zijn de 3 opties ontwikkeld. We zijn nu 5 jaar onderweg met dit dossier. De fractie van Soest 2002 was op het punt beland dat zij van oordeel is dat er nu doorgepakt dient  te worden. 

De volgende overwegingen hebben geleid tot onze keuze:

  • Het is beslist noodzakelijk  dat er opbrengst wordt gegenereerd om het plan te kunnen uitvoeren. De term inverdienlocatie is allang losgelaten, het zou al mooi zijn als we met een klein saldo kunnen eindigen.
  • Wij willen een aantrekkelijk en beeldbepalend aanzicht van de bebouwing, die moet bijdragen aan een fraaie entree van Soesterberg. Uit allerlei gesprekken heb ik begrepen dat iedereen eigenlijk wel een fraaie entree van ons dorp wil, de invulling is echter zeer divers.
  • Er komt op dezelfde locatie in het dorpscentrum een plek terug van een kleine 2000 m2 die meer dan voldoende mogelijkheden biedt voor spelen en andere activiteiten die zo kenmerkend zijn voor ons dorp.
  • Het enige onderdeel waar niet meer in is voorzien is een buitenijsbaan met de afmetingen zoals die thans bestaat. Maar op de dorpsbrink zijn voldoende mogelijkheden tot een meer beperkte invulling in de winter.
  • Van de projectleider heb ik begrepen dat de jaarlijkse kermis niet op het plein past en kan uitwijken naar de Banningstraat, in combinatie met het terrein voor de Banninghal. Het aantal afsluitingen van de Banningstraat zal zeer beperkt zijn.
  • De opslagproblematiek van de ijsvereniging is opgelost door een mogelijkheid te bieden achter de  Banninghal.
  • Ook de vernieuwde Banninghal, en de ruimte er omheen, biedt uitstekende mogelijkheden voor diverse activiteiten.
  • Daarnaast zit ook het Vliegdorp veel te ruim in haar jasje, ook daar zijn echt wel mogelijkheden. Ik pleit ervoor om het timmerdorp daarheen te verplaatsen  
  • Als laatste wil ik nog opmerken dat er financiële zorgen zijn bij zowel het Vliegdorp als wel straks bij de exploitatie van de kantine van de Banninghal. Enige terughoudend bij het bouwen voor maatschappelijke doeleinden is dan ook beslist noodzakelijk.  

De fractie van Soest2002 heeft een duidelijke voorkeur voor optie 3 van de door het college voorgestelde oplossingen. Dit houdt in: Centrale open ruimte met plein (Brink) en optie in de winter een kleine ijsbaan te realiseren. Rondom de centrale ruimte komt woningbouw. De aanleg van een manifestatie terrein op de huidige paardenwei vervalt.

De raad heeft met 25 tegen 3 stemmen gekozen voor het uitwerken van deze optie, een groot compliment aan onze wethouder, Janne Pijnenborg, is dan ook zeer op zijn plaats.   

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail