Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Op 6 februari jl.  besloot de raad tot een afsteekverbod van vuurwerk. Donderdag jl. moest de gemeenteraad besluiten over de Algemene Politie Verordening waarin het afsteekverbod opgenomen stond. Als dit opgenomen is in de APV dan kan er ook handhavend opgetreden worden.  De fractie ...
Lees verder
Naar aanleiding van klachten over overlast van jeugd op het terrein van de Open Hof heb ik als beheerder en raadslid van Soest2002 contact opgenomen met de beleidsadviseur veiligheid van de gemeente Soest. Heb inmiddels meerdere gesprekken gehad en samen zijn we tot een oplossing gekomen die de over...
Lees verder


Sociaal-Culturele Voorziening Soesterberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-06-2015

Stand van zaken rond het sociaal cultureel centrum in Soesterberg.

Zoals bekend is een belangrijk speerpunt van onze partij dat een sociaal cultureel centrum voor Soesterberg niet zou moeten komen op het evenemententerrein, maar in de voormalige marechausseekazerne aan de Banningstraat. Het evenemententerrein kan worden bebouwd en zodanig ingericht dat er, zoals bedacht in het Masterplan Soesterberg, een mooie entree bij het winkelcentrum Rademakerstraat kan ontstaan. Bij de onderhandelingen over het coalitieaccoord hebben wij kunnen bereiken dat er een nieuw onderzoek zou komen naar de gemaakte keuze in 2013 m.b.t. de sociale culturele voorziening, omdat er inmiddels ook al bekend was dat de omstandigheden waren gewijzigd en een aantal potentiële gebruikers van het SCV waren afgehaakt. Dit onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamercommissie en inmiddels afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld.                                                                                          

De conclusie van de rekenkamercommissie kort geformuleerd is: De raad heeft zich in de vorige periode teveel gericht op de locatie keuze en niet onderzocht of er wel voldoende financiële dekking was om de toekomstige exploitatie van een sociale culturele voorziening  te waarborgen.

Daarbij is er inmiddels binnen het beleidsplan accommodatiebeleid afgesproken dat de gemeente geen nieuwe accommodaties meer gaat bouwen of aankopen. Ook is inmiddels een aanvang  gemaakt om accommodaties waar mogelijk af te stoten. Ook in Soesterberg zijn accommodaties die niet of nauwelijks meer worden gebruikt, maar nog wel een aanzienlijke kostenpost op de gemeentelijke begroting vormen.  

Wel zijn wij nog steeds de mening toegedaan dat als een ontwikkelaar, zo mogelijk in samenwerking met de Stichting Dorpshuis, de marechausseekazerne kan aankopen en deze daarmee een nieuwe bestemming  krijgt en dit monumentale  gebouw behouden blijft, dit een goede zaak is. Wij zullen dit van harte ondersteunen, omdat het bijdraagt aan een mooie entree van het nieuwe dorpshart.