Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Visie Sport en Bewegen 2013 - 2016

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 29-06-2013

De termijn van de huidige sportvisie ( 2009-2012 ) is verstreken, een nieuwe Sportvisie is daarom nodig. In de nieuwe Sportvisie is mee genomen de uitkomst van de Kerntakendiscussie.

Hierbij gaat het onder anderen om een financiële taakstelling van 500.000 euro met ingang van 2015 en het bedenken van een alternatief voor het huidige passe-partoutsysteem. Deze uitkomsten hebben een plek gekregen in de nieuwe nota.

Een klankbordgroep bestaande uit vele vertegenwoordigers van de sportclubs zijn betrokken bij de tot stand koming van deze nota.

De visie ten aanzien van sport (en) en bewegen is:

Onze inwoners moeten zoveel mogelijk sporten en bewegen ( het liefst een leven lang) en als gemeente willen we hieraan een bijdrage leveren. Gemeentelijke sportvoorzieningen dienen adequaat uitgerust te zijn. Als gemeente zien we voor ons zelf een regierol weggelegd. Sterke sportverenigingen weten te boeien, te binden en hebben een meerwaarde voor de samenleving. Wij willen sportverenigingen stimuleren en faciliteren om sterk te worden.

Buitensportverenigingen hebben de sportvoorzieningen waar zij gebruik van maken zelf in eigendom. Door kostendekkende tarieven te hanteren kan de sport betaalbaar blijven.

Het pass- partoutsysteem verdwijnt en de gemeentelijke buitensportvoorzieningen worden stapsgewijs overgedragen aan de clubs te beginnen met kantines en kleedruimtes.

In het geval de accommodatie nog niet zijn overgedragen gaan de clubs huur betalen aan de gemeente.

De gemeente is alleen nog maar verantwoordelijk voor nader te definiëren basisvoorzieningen.

Er dient nog heel veel uitgezocht te worden, deze nota is nog weinig concreet. Er zijn dan ook tijdens de behandeling in de Ronde talloze vragen gesteld en later zijn nog 129 technische vragen gesteld.

Ook tijdens een tweede behandeling in de Ronde+ werden weer veel vragen gesteld, maar daar vele zaken verder doorontwikkeld moeten worden, kon de wethouder hier lang niet altijd een concreet antwoord opgeven. Een aantal fracties wil voordat zij in september ja zeggen tegen deze nota alles precies doorgerekend hebben.

De fractie van Soest2002 is de mening toegedaan dat de visie ( zie hierboven) een goede is en wij vertrouwen hebben dat de uitwerking van de visie op een goede manier wordt afgewikkeld. Kortom nu alleen op hoofdlijnen instemmen en de uitwerking blijven volgen.

Nu al allerlei  voorwaarden stellen kan belemmerend werken bij de onderhandelingen met de clubs. Wij zullen de wethouder bij dit proces nauwlettend volgen en haar houden aan de visie.

Er zijn veel zaken die nu scheef zijn gegroeid: de hoogte van de financiële bijdragen door de gemeente verschillen sterk per club, de contributiebedragen verschillen sterk per clubs, onderhoud etc.

Naast onze instemming met deze nota hebben wij ook een aantal vragen gesteld over het niet meer inhuren van commerciële ruimtes door de gemeente, taken en verantwoordelijkheden van de Sportfederatie en het aanleggen van een skeelerbaan door sv Eemland op de Petersbaan.

De wethouder heeft deze vragen naar tevredenheid beantwoord en toezeggingen gedaan. Zij gaat overleg plegen met de beide verenigingen over de aanleg van een skeelerbaan.