Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Duurzaamheidsplan

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 01-05-2015

Om de komen tot een nieuw Gemeentelijk Duurzaamheidplan zijn inmiddels diverse stappen gezet. Met bijdragen van bewoners, bedrijven en de gemeentelijke organisaties is een notitie opgesteld. Op 19 maart 2015 is een bijeenkomst geweest waarin B&W, ambtenaren en bewoners konden aangeven wat voor hun duurzaamheid inhoudt.

Op 23 april was de Gemeenteraad aan beurt om aan te geven:

1. Welke thema’s in het Duurzaamheidplan moeten worden uitgewerkt

2. Wat de rolverdeling is tussen betrokkenen en gemeente

3. Welke financiële kaders er meegegeven moete n worden

Als fractie van Soest2002 vinden wij het zeer belangrijk dat ook gemeente Soest op weg gaat naar  klimaat- of energieneutraal, maar dan moet dit wel zo breed mogelijk draagvlak hebben. De overheid kan faciliteren en stimuleren maar het moet van onder af komen. Een goed voorbeeld zijn de zonnepanelen. Diverse burgers, verenigingen en bedrijven zijn op dit front actief en dat werpt zijn vruchten af. Je ziet op steeds meer daken zonnepanelen liggen. Wij zijn tegen het maar klakkeloos verstrekken van subsidies. Echte energiebesparende maatregelen moeten zichzelf terugverdienen.

Initiatieven die al lopen en al worden ondersteund zijn: Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid. Zij moeten de komende jaren blijvend financieel worden ondersteund,  zodat ze hun werk kunnen voortzetten. Communicatie over Duurzaamheid door de gemeente moet worden doorgezet, maar kan concreter worden. Vertel van de successen en hoe deze bereikt kunnen worden. Geen vage verhalen maar duidelijkheid. Op deze manier kun je de samenleving meer bewust laten worden over duurzaamheidmogelijkheden.

Het stimuleren van het afkoppelen van hemelwater van de riolering is van belang voor de inwoners van Soest en ook voor de gemeente. Door klimaatsverandering komen steeds meer hevige regenbuien en die geven veel overlast. Bij de  rioolwaterzuiveringsinstallatie  ontstaan hierdoor ook regelmatig problemen om dat zij de hoeveelheid water niet meer kunnen verwerken. Loskoppelen kan die overlast sterk verminderen en beheersbaar houden.

Er komen steeds meer verzoeken binnen om oplaadpalen voor elektrische auto’s te mogen plaatsen. Er dient lokaal beleid te worden opgesteld om aan deze vraag te kunnen voldoen. In het afgesloten coalitieakkoord staat vermeld dat er gestreefd moet worden naar een klimaatneutrale gemeentelijke bedrijfsvoering. Er zijn hier al de nodige stappen in gezet en wij verwachten van het college hoe zij dit in de komende jaren ten uitvoer wil brengen. Dit beleid kan als voorbeeld dienen voor alle bedrijven in de gemeente Soest.

Als fractie van Soest2002 vinden wij bovenstaande onderwerpen belangrijk om verder uit te werken.

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail