Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Stationsgebied Soest-Zuid

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 08-01-2015

Soest-Zuid: tunnel lijkt wel passé
Zo luidt de kop van het artikel in de G&E van 7 januari , waarin Jetty Claus al een voorschot neemt op de uitkomst van het nog niet afgeronde onderzoek m.b.t. de ontwikkeling bij station Soest-Zuid. Omdat zij daarbij ook veronderstelt dat onze wethouder Janne Pijnenborg wellicht hiermee in een spagaat kan belanden tussen haar standpunt versus het standpunt van haar fractie Soest2002, leek het ons goed om hierover wat meer duidelijkheid te verschaffen.   

Soest2002 heeft de verbetering van de doorstroming van het verkeer altijd en nog steeds als een van haar belangrijkste speerpunten in haar verkiezingsprogramma opgenomen. De situatie op de Koningsweg-Ossendamweg, bij station Soest-Zuid maakt daar deel van uit. Mede daarom hebben wij middels moties en amendementen ons de afgelopen jaren hier bijzonder voor ingespannen. Toen binnen het plan VERDER voor onze gemeente vanuit de regio veel geld beschikbaar kwam om dit knelpunt goed aan te pakken door middel van een autotunnel, waren wij daarover bijzonder enthousiast.

We zijn nu enkele jaren en heel veel onderzoeken naar diverse alternatieven verder. Ook is het nu voor iedereen duidelijk dat een oplossing in een breder verband moet worden gezocht. Het draait niet alleen om de situatie bij het station Soest-Zuid, ook het kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan en de aansluiting naar de Birkstraat moeten tegelijkertijd worden aangepakt om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Recentelijk is er toestemming verkregen om de totale beschikbare financiële middelen samen te voegen, zodat alle genoemde knelpunten daarin kunnen worden meegenomen.

En sinds mei 2014 is er ook een nieuwe coalitie waarvan Soest2002 deel uitmaakt. Binnen deze coalitie zijn er afspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak binnen het coalitieakkoord is, dat wij gaan werken aan bestuurlijke vernieuwing. Dit houdt o.a. in dat wij nog meer gaan luisteren naar onze inwoners en hen als partners zien om samen met het gemeentebestuur (raad en college) te werken aan de beste oplossingen voor onze gemeente. Dit gebeurt al op meerdere fronten (sport en cultuur) en nu dus ook bij de ontwikkeling van het stationsgebied Soest-Zuid.

Op dit ogenblik worden twee alternatieven nog verder onderzocht, met daarbij enkele varianten en zal er uiteindelijk, in samenspraak met belanghebbenden, vertegenwoordigd in een klankbordgroep een voorkeursvariant uitkomen waarover de gemeenteraad dan een beslissing gaat nemen. Soest2002 zal een keuze maken voor die oplossing die het meest optimaal is voor de doorstroming op het totale traject Biltseweg-Koningsweg-Ossendamweg-Vondellaan-Birkstraat . Daarbij rekening houdend met alle belanghebbenden en uiteraard met de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn en nieuwe inzichten die zijn ontstaan tijdens de vervolgonderzoeken. De autotunnel is een variant die hiervan deel uitmaakt. Zijn wij daarmee van ons geloof afgestapt? Beslist niet, maar geloven moet niet leiden tot halstarrigheid maar tot voortschrijdend inzicht.

Dus concluderend: Alhoewel wij fysiek geen probleem zien voor onze lenige wethouder om een spagaat te maken, voor de oplossing van de stationsontwikkeling Soest-Zuid zal ze die zeker niet nodig hebben.