Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Sociaal domein Soest

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 22-09-2014

In de gemeenteraad werd het Beleidsplan Sociaal Domein 2014 – 2015 vastgesteld. Een belangrijk document op weg naar de grote veranderingen in de zorg.

Het beleidsplan kreeg als motto mee: “de brug bouwen terwijl je er overheen loopt”, dit wil al zeggen dat er nog heel veel moet gebeuren op het gebied van het Sociaal Domein.

Per 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van 3 nieuwe wetten: Participatiewet, WMO 2015 en de Jeugdwet. De WMO is wel de meest aansprekende taak, want deze veranderingen treffen vooral de de zwakken in de samenleving: de zieken en de ouderen. Wij, als Soest2002 hebben in verkiezingsprogramma staan dat wij niemand uit de boot laten vallen en daar moeten wij ons de komende tijd dan ook hard voor maken. Tijdens de behandeling van het Beleidsplan in de Ronde heb ik vragen gesteld en duidelijk gemaakt dat wij als Soest2002 de positie van de mantelzorger willen verbeteren, immers het is de bedoeling van het Rijk dat de mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Op zich wil iedereen dat wel mits hij/zij voldoende steun krijgt om dit ook te kunnen.

Tevens hebben wij aandacht gevraagd voor de huishoudelijke hulp, die op den duur gaat verdwijnen volgens het voornemen van het college. (Gelukkig geldt dit nog niet voor 2015). Huishoudelijke hulp is beslist noodzakelijk voor mensen die niet in staat zijn om dit zelf te doen of een partners, familie of buren hebben die dit voor hen kunnen doen.

Soest2002 was het niet eens met het feit dat in het Beleidsplan staat dat het gedurende te eerste jaar voor de cliënt niet mogelijk is om tegen een beslissing van het sociale team in bezwaar of beroep te gaan. Immers een beslissing van het sociale team kan verstrekkende gevolgen hebben voor een cliënt als een aanvraag niet wordt toegewezen.

Soest2002 maar ook andere fracties stelden zich de vraag: is de brug die we aan het bouwen zijn wel sterk genoeg? Na deze avond zijn bijna alle fracties bij elkaar gekomen en hebben een aantal essentiële vragen op papier gezet waarop wij voor de Raadsvergadering van 18 september antwoord op wilden hebben van de verantwoordelijke wethouders. Verder hebben wij in deze vergadering een gezamenlijke motie voorbereid waarin wij ondermeer het College verzoeken:

  • de Raad periodiek, aanvullend op de reguliere controle cyclus, in 2015 te informeren over de resultaten en effecten van het ingezette beleid en de financiële gevolgen van het beleid.
  • om de Raad uiterlijk in december 2014 een nader uitgewerkt voorstel voor te leggen hoe invulling gegeven kan worden aan de betrokkenheid van de Raad en de maatschappij bij de totstandkoming van het beleidsplan Sociaal Domein 2016 en verder.

Voor de Raadsvergadering van donderdag 18 september hebben de verantwoordelijke wethouders de gestelde vragen bevredigend beantwoord. Ook de vragen van Soest2002 zijn hierin meegenomen.

Tijdens de Raadsvergadering bleek dat de wethouders de ingediende motie zullen uitvoeren. Aan het slot van het debat hebben alle fracties het Beleidsplan goedgekeurd en de motie aangenomen. Het Beleidsplan kan nu verder worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de maatschappij en de Raad.In de afgelopen weken is ook besloten om een Raadswerkgroep Sociaal Domein in te stellen om zo de uitwerking beter te kunnen volgen. Namens Soest2002 zal ik in deze Raadswerkgroep zitting nemen. 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail