Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Algemene beschouwing Kadernota 2015

raadsvergadering 10 juli 2014

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 10-07-2014

 Soest 2002 is als coalitiepartner tevreden over datgene wat in het inmiddels ondertekende coalitie-akkoord is vastgelegd. Een akkoord dat uiteraard altijd op onderdelen een compromis is tussen de deelnemende partijen.

De kadernota is de logische vervolgstap, waarin de financiële kaders en de daarop betrekking hebbende consequenties voor de komende jaren zijn neergelegd. Wat in het coalitieakkoord is afgesproken is in deze kadernota opgenomen en ook de inleidende tekst bij deze kadernota geeft heel goed weer hoe ook wij als Soest 2002 het komende beleid graag zien vastgesteld en uitgevoerd. Ook de budgettaire uitkomsten uit de meicirculaire zijn inmiddels bekend. 

Ik beperk mij dan ook tot enkele voor ons belangrijke punten:

Soest 2002 vindt het vanzelfsprekend dat een begroting sluitend moet zijn.

Soest 2002 is ervan overtuigd dat er nu en in de toekomst voor ons als inwoners veel verandert.  Wij moeten veel zaken, die voorheen vóór ons werden gedaan, zelf gaan regelen. Kortom eigen initiatief nemen, anticiperen op de mogelijkheden die op onze weg komen. 

Dat neemt niet weg dat dit niet voor iedereen kan gelden. Voor hen die dit niet of niet helemaal alleen kunnen, ligt nu een zware taak voor de plaatselijke overheid. Daarbij moeten prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. Soest 2002 wil daar een bijdrage aan leveren, wij zien dit niet alleen als onze taak, maar ook als een uitdaging.

Daarom geeft Soest 2002 voor deze periode prioriteit aan datgene wat vanwege de decentralisatie van het sociale domein (jeugdzorg, WMO/ABWZ en Participatiewet) voor de verantwoordelijkheid van onze gemeente komt. Een goede aanpak en uitwerking voor diegenen die hulp nodig hebben op welk terrein dan ook en dat aantoonbaar zelf niet kunnen regelen. Zij moeten daarbij op ondersteuning kunnen rekenen. Omdat hierover nog veel onzeker is, is het terecht om hier voor middelen te reserveren, om de zogenoemde ‘zachte landing’ mogelijk te maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat bij de ambtelijke organisatie de intentie aanwezig is om zich maximaal in te zetten voor een goed eind resultaat.

Ook werkgelegenheid en goede woonvoorzieningen zijn van groot belang. Want alleen dan is datgene waar we met z’n allen naar streven: welzijn, welbevinden voor alle inwoners van Soest en Soesterberg, jongeren en ouderen bereikbaar. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven en andere organisaties (o.m. de COSBO) kunnen dan rekenen op onze steun en medewerking. Bestaande regelgeving die belemmerend en vertragend werken mag daarbij niet in de weg staan. Overleg tussen alle betrokkenen en belanghebbenden moet dan ook een doorlopend proces worden, want een gemeentebestuur kan dit niet alleen, iedereen die kan en wil moet zijn aandeel daarin leveren. 

Omdat de financiële middelen niet toereikend zijn, moet er bezuinigd worden op de gemeentelijke uitgaven er dienen dus keuzes te worden gemaakt. Dat is moeilijk, niemand wil graag inleveren, maar het moet wel, om te zorgen dat onze gemeente ook in de toekomst een levendige mooie gemeente blijft, waar het goed wonen, werken en recreëren is. In de kadernota worden een aantal keuzes aangereikt, hierbij is gekeken naar die organisaties waarbij het mogelijk moet zijn om middels heroverweging en samenwerking tot besparingen te komen. Soest 2002 zal keuzes niet uit de weg gaan, wij hebben er dan ook voor gekozen om zaken die voor ons ook van belang zijn vooralsnog een lagere prioriteit te geven, ik noem als voorbeeld het openstellen van wegafsluitingen, wanneer daar heel veel kosten mee gemoeid zijn.

 

Voorzitter heel kort wil ik nog een paar zaken noemen.

*Het behoud van een eigen politiebureau met voldoende bezetting en dus blauw op straat vinden wij van groot belang, zeker gezien het toenemende aantal woninginbraken in onze gemeente..

*De verkeersdoorstroming op onze hoofdroutes is van groot belang voor het bedrijfsleven en het woon-werkverkeer. Soest 2002 zal dan ook voor het stationsgebied Soest Zuid, de route Koningsweg-Ossendamweg-Birkstraat kiezen voor die oplossing die toekomstbestendig is, het beste resultaat geeft en financieel haalbaar. Wij zullen daarbij uiteraard alle belangen mee laten wegen.                                  

* Zowel de bouw als het aanpassen van woningen voor ouderen en ook het voorzien in woningen voor jonge starters moet in deze periode alle aandacht krijgen en corporaties, ontwikkelaars en belangenorganisaties moeten daarbij voortdurend worden betrokken.

*Sportbeoefening moet op een verantwoorde wijze betaalbaar blijven voor de gemeente maar ook voor de sporters. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar de voorstellen van de kerngroep.

*Bestuurlijke vernieuwing zoals het creëren van betere inspraak en overleg mogelijkheden met inwoners en organisaties om gezamenlijk tot een verantwoorde afweging te komen vraagt wellicht om een andere wijze van vergaderen. Samen met raad en college wil Soest 2002 zich hier graag voor inzetten.

*Soest 2002 wil zich sterk maken om de arbeidsparticipatie in de gemeente te vergroten. Enerzijds door economische bedrijvigheid te stimuleren, anderzijds door mensen aan de zijlijn weer te laten reïntegreren, waarbij de participatiewet ook kansen gaat bieden.

Tenslotte verwachten wij dat na vanavond het college in staat zal zijn om te komen tot een goed collegewerkprogramma uitmondend in de begroting voor 2015 e.v.