Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Kerntakendiscussie

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 19-06-2012

Algemene beschouwing over kerntakendiscussie
Raad 19 juni 2012

Voorzitter,

In het Raadsprogramma en Collegeprogramma is Voorjaar 2010 vastgelegd dat er een Kerntakendiscussie  moest worden gehouden. Na een veel te lange aanlooptijd naar de mening van SOEST2002 zijn we nu dan toe aan besluitvorming.

Mag ik beginnen met een woord van waardering uit te spreken aan de ambtenaren. Zij zijn het die met een aantal heldere rapporten de Raad een goed inzicht hebben gegeven in heel veel zaken. Het meest waardevolle van de hele Kerntakendiscussie.

Met het uitgangspunt Duurzaam Vooruit in de zin van EN Duurzaam EN Vooruit  is SOEST2002 het van harte eens. Wij willen immers graag dat Soest ook in de verdere toekomst een levendig dorp blijft waar het goed wonen en werken is.

Het Collegevoorstel Soest duurzaam vooruit dat nu voorligt is echter geen Kerntakendocument, maar in feite eenVoorjaarsnota zonder vergezichten, zonder fundamentele keuzes. Wat het College  doet, is een sterk vergroeningsbeleid voorleggen aan de Raad waarin groen en  kunst en cultuur worden ontzien en de lasten verzwaard. Dit mag geen kerntakendiscussie heten en het is zeker ook niet uit te leggen aan de bevolking, als je het al zou willen. Hoe geloofwaardig ben je in deze tijd  als je de lasten voor de burger gaat verzwaren om een haag te planten op de Eng ?

Dan nu onze reactie op hoofdlijnen.

Wij vinden de uitkomsten pover. Een bezuiniging van 1 tot 1,5 miljoen euro op een begroting van meer dan 90 miljoen euro. We praten dus over 1 tot 1,5% . Gelet op de sombere toekomstverwachtingen van de Rijksuitkeringen een niet acceptabele uitkomst. Hoe zo herbezinning op taken en terug naar kerntaken ?

Wij vinden dat er geen koppeling gemaakt mag worden met nieuw beleid zoals nu is gebeurd.

Wij zijn tegen een lastenverzwaring van 600.000 euro voor de burgers. Dat kan niet in deze tijd.

Wij missen een wezenlijke financiele bijdrage van de gemeentelijke organisatie. Die lijkt helemaal buiten schot te zijn gebleven. .

Samengevat: zonder ingreep in de WMO ad700.000 euro en zonder de voorgestelde lastenverzwaring van 600.000 euro blijft er maar weinig over. Voor ons zijn de uitkomsten van de KTD zoals die nu voorliggen dus zeer teleurstellend.

Tenslotte
SOEST2002 is tegen het afromen van de algemene reserve met 7 miljoen euro ten gunste van een investeringsfonds voor Soesterberg. Wij dragen Soesterberg een warm hart toe en hebben daar veel voor over. De investeringen willen wij echter van geval tot geval kunnen beoordelen. Dat hoeft niet via een investeringsfonds.
Ook zijn wij niet akkoord met het afromen van de reserve Volkshuisvesting met 600.000 euro. Wij willen dit geld beschikbaar houden voor bijvoorbeeld extra Startersleningen.

Onze verdere inbreng zullen wij graag geven bij de behandeling van de programma's.

Daarna komen wij eventueel nog met een motie over het verdere verloop van de Kerntakendiscussie.

Teun Middelkoop, fractievoorzitter