Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Subsidies peuterspeelzalen

vragen aan het college van B&W

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 09-01-2014

Soest2002 vindt het belangrijk dat gemeenschapsgeld eerlijk wordt verdeeld en dat het op de juiste plek terecht komt. Soest2002 wil graag weten hoe in Soest de subsidies voor peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang worden verdeeld. Een van de rechten die raadsleden hebben, is het stellen van vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarop moet binnen vier weken antwoord worden gegeven, en de vragen worden ook toegezonden aan de (plaatselijke) pers. Soest2002 stelde daarom de volgende vragen aan het college. 

 

Vragen conform artikel 38 reglement van orde, betreffende peuterspeelzalen.

Geacht College,

In de gemeente Soest wordt het peuterspeelzaalwerk geheel uitgevoerd door Bink Kinderopvang uit Hilversum. Zij hebben meerdere vestigingen in Soest en krijgen subsidie van de gemeente Soest voor hun werk.

Wij als fractie van Soest2002 hebben hierover de volgende vragen:

Peuterspeelzaalwerk wordt in Soest en Soesterberg alleen gegund aan Kinderopvang Bink BV uit Hilversum. Waarom alleen aan dit bedrijf? Klopt het dat dit bedrijf uit Hilversum in de toekomst het alleenrecht krijgt om in scholen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang te mogen exploiteren?

Kinderopvang Bink heeft op diverse locaties in Soest, zoals Het Kasteel (Talmalaan), Dribbel (Driehoeksweg) zowel peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijf, en BSO gehuisvest. Hoe is dit met oog op de subsidieverlening geregeld, zodat de subsidie alleen terecht komt bij het peuterspeelzaalwerk? Hoe is dit in 2011 geregeld toen het Kasteel op kosten van de gemeente Soest is verbouwd?

Volgens de besluitenlijst van 29 januari 2013 is er aan Bink een subsidie verleend voor het jaar 2013 van € 831.000 terwijl in de programmabegroting 2014-2017 staat dat in het jaar 2013 voor peuterspeelzaalwerk € 557.000 is begroot. Waar komt dit verschil vandaan? Op basis van welke reden(-en) is dit goedgekeurd, terwijl de begroting zoveel minder was?. Is er elk jaar in januari door het college een dergelijk besluit genomen?.Hoe kan het dat er elk jaar meer subsidie begroot wordt terwijl volgens de demografische gegevens er in Soest steeds minder kinderen zijn?.(er is sprake van een verhoging van € 98.000 tussen 2012 en 2014)

Kunt u een overzicht en een specificatie (operationele directe personeelskosten, huur, materialen,managementkosten,opleiding, winst etc.). geven m.b.t. de subsidie die aan Bink wordt gegeven? Hoeveel kindplaatsen biedt Bink aan in Soest en Soesterberg? Wat is de bezettingsgraad? Hoeveel kinderen uit Soest en Soesterberg gaan naar de peuterspeelzaal? Hoeveel dagen in de week gaat een kind gemiddeld naar de peuterspeelzaal?

Heeft Bink een huurverlaging genoten in de afgelopen jaren voor de panden aan de Talma-laan en de Driehoeksweg ?.Hoeveel is deze eventuele huurverlaging per jaar?. Wordt deze verlaging ook doorgezet?. Hoeveel geld is er besteed aan de verbouwing van de panden aan de Talmalaan en de Driehoeksweg? Heeft Bink daar ook aan meebetaald?.

Wordt er regelmatig gecontroleerd waaraan Bink de subsidiegelden besteedt?.

Aan wie betalen de ouders de gelden voor de peuterspeelzaal? Komen deze gelden bij de gemeente terecht?. Of mag Bink deze gelden houden?.

Wie controleert de kwaliteit en prestaties van Bink Kinderopvang BV ?

Bent u ook de mening toegedaan dat Kinderopvang in zijn totaliteit aan meerdere partijen gegund moet worden?. Mag een andere partij ook een beroep doen op de subsidie?. Zo nee, waarom niet? Worden partijen hiervoor uitgenodigd?.
Deelt het college de mening dat subsidies tot indirecte oneerlijke concurrentie met plaatselijke ondernemers kunnen leiden?. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de fractie van Soest 2002

 

Ingediend door Tijmen Koelewijn

Opgesteld door Bert Groothuis

 

 

Artikel 38 Schriftelijke vragen buiten de vergadering om.

1. Ieder lid kan, ook wanneer geen vergadering wordt gehouden aan de burgemeester of aan burgemeester en wethouders schriftelijke vragen stellen. De voorzitter van de raad wordt van de gestelde vragen in kennis gesteld.

2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de andere leden onmiddellijk van de vragen in kennis worden gesteld. Gelijke kennisgeving vindt plaats aan de plaatselijke dag- en/of nieuwsbladen.

3. De vragen worden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst beantwoord.

4. De voorzitter en leden van de raad worden van de gegeven antwoorden in kennis gesteld. Gelijke mededeling vindt plaats dag- en/of nieuwsbladen.

 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail