Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Landelijk gebied krijgt nieuw bestemmingsplan

veel lof voor inbreng Soest2002

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 23-12-2013

In de raadsvergadering van donderdag 19 december is het Bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. Hierbij werden tien amendementen (wijzigingsbesluiten) aangenomen, waarvan er zes door de fractie van Soest 2002 werden ingediend. Niet eerder in deze raadsperiode zoveel eenstemmigheid over een raadsvoorstel en iedereen had veel waardering voor het initiatief van Soest 2002 om bijeenkomsten te beleggen met het doel overeenstemming te krijgen voor de verschillende amendementen. Maar belangrijker nog, de tevredenheid bij veel indieners van zienswijzen was uitermate groot, eindelijk komt de realisering van hun wensen een grote stap dichterbij. Onze fractie kijkt dan ook met grote tevredenheid terug op deze laatste raadsvergadering van 2013. Als het daar bereikte resultaat een voorteken is voor de komende gemeenteraadsverkiezing dan kunnen we met vertrouwen uitkijken naar 19 maart a.s.

Tijmen Koelewijn

 

Het volledige betoog van 19 december namens onze fractie vindt U hieronder

Bestemmingsplan Landelijk Gebied december 2013

Dit bestemmingsplan kan in meerdere opzichten omvangrijk worden genoemd. Fysiek is het bijna een halve meter dik, Maar ook de omvang aan reacties mag er zijn: 156 inspraakreacties en 92 zienswijzen. Dit is niet zo vreemd, omdat bij vaak al jaren geleden ingediende plannen en verzoeken, telkenmale is verwezen naar dit in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied. Veel inwoners hebben daar dan ook reikhalzend naar uitgekeken en gebruik gemaakt van hun recht om een inspraak reactie in te sturen en daarna een zienswijze en vervolgens hebben zij ook nog eens ingesproken bij de behandeling in de ronde bijeenkomst op 9 oktober. Vanavond is dan de finale. De gemeenteraad moet zich uitspreken en wordt gevraagd om dit bestemmingsplan vast te stellen.

De belangrijkste doelstelling van dit bestemmingsplan is om het plangebied te voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling, die afgestemd is op het huidige beleid, op basis waarvan vergunningen kunnen worden verleend en om ruimte te bieden voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen. (citaat uit de inleiding)

Een mooie doelstelling, daar kun je weinig op tegen hebben zou je denken, maar de valkuil zit in de tussenzin, afgestemd op het huidige beleid. Want deze zin fungeert vaak als kapstok om legitieme wensen van inwoners aan op te hangen cq af te wijzen. Naar de mening van Soest 2002 is het juist de taak van de gemeente om zich maximaal in te spannen, om waar maar enigszins mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen en niet louter naar regeltjes te kijken. m.a.w. niet handelen naar de letter, maar naar de geest van de wet. Dit vind ik ook primair een taak van de raad, dan ben je pas echt volksvertegenwoordiger, daar ben je toch voor gekozen in de gemeenteraad? Al lezende kwam ik tot de conclusie dat er vele manieren zijn bedacht om ontwikkelingen tegen te houden of in ieder geval vooralsnog tegen te houden. Door het opwerpen van barriëres, zoals rode contouren, zichtlijnen, gebiedsvisie, provinciale structuurvisie, ruimtelijke visie en uiteindelijk ter elfde ure ook nog het optrekken van een rookgordijn, kernrandzone genaamd.

Dit begrijpt niemand meer en leidt tot ergernis en boosheid van onze burgers en zorgt er voor dat het toch al tanende vertrouwen in ons gemeentebestuur nog verder afneemt. “Ik ben al jaren bezig en ben nog geen stap verder gekomen, steeds weer word ik van het kastje naar de muur gestuurd” Dat zei eergisteren nog een teleurgestelde en erg boze inwoner tegen mij aan de telefoon. Dat moeten wij niet willen, en dus ook niet laten gebeuren. Weliswaar is er op de ingediende zienswijzen, na de behandeling in de ronde voor een aantal betrokkenen een positievere beslissing genomen, zijn afspraken die reeds waren vastgelegd in het vorige bestemmingsplan alsnog opnieuw opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan, zoals de wijzigingsbevoegdheid voor een aantal woningen op de Veenzoom, zodat deze indieners nu na jaren eindelijk de mogelijkheid krijgen de door hen gewenste woningbouwplannen te realiseren.

Ook gaat nu eindelijk een einde komen aan de soap rond de opblaasbare tennishal, zodat honderden tennisliefhebbers ook in de wintermaanden hun sport kunnen blijven beoefenen. Dit is nu opgenomen in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan, aangevuld met de noodzakelijke ruimtelijk onderbouwing. Juist in deze tijd waar wij als gemeente gedwongen worden de uitgaven voor sport drastisch te beperken, is het van groot belang dat er ondernemers zijn, die zonder subsidie van de gemeente, sportbeoefening voor onze inwoners mogelijk maken. Hiervoor onze dank aan de ambtenaren en de wethouder voor hun medewerking hieraan. Maar toch zijn wij van mening dat dit niet voldoende is om met het ontwerp bestemmingsplan te kunnen instemmen.

Daarom hebben wij het initiatief genomen om zoveel mogelijk samen met andere fracties amendementen en moties voor te bereiden, om daar mee te voldoen aan een aantal, naar onze mening legitieme wensen van onze burgers. Ik wil dan ook graag een compliment maken aan mijn collega’s en uitspreken dat ik er trots op ben, dat wij eendrachtig tot dit resultaat zijn gekomen. Voorzitter, dat mag wat mij betreft best met grote letters in de krant. Belangrijk is daarbij geweest dat wij veel locaties persoonlijk hebben bezocht, om ons een beeld te vormen van de situatie ter plaatse en ook uitleg te krijgen over de beweegredenen die indieners van zienswijzen voor ogen hebben. Belangrijkste gehanteerde criteria voor ons bij veel amendementen zijn: kwaliteitsverbetering van de omgeving, economisch en algemeen belang. Ook wij weten dat na de vaststelling vanavond door de gemeenteraad er ook nog een provincie is die in sommige gevallen zeg maar “roet in het eten zou kunnen gooien” En daarom roepen wij het college en onze ambtenaren ruimtelijke ordening op, om er alles, maar dan ook echt alles aan te doen, om dit niet te laten gebeuren.

Voorzitter het lijkt me goed om een aantal in te dienen amendementen in deze eerste termijn kort te benoemen. Ik ga er van uit dat mijn collega’s dat ook zullen doen, zodat de besluitvorming straks niet onnodig veel tijd in beslag neemt en kan worden volstaan met alleen het voorlezen van datgene wat aan de raad gevraagd wordt te besluiten, ik doe dit aan de hand van de nummervolgorde van de zienswijzen:

zienswijze 8 en zienswijze 9, (amendement I en II), beiden betreffen een wijzigingsbevoegdheid voor de bouw van een woning op de locatie Korte Brinkweg.

zienswijze 72, (amendement IV) betreft een wijzigingsbevoegdheid voor de verplaatsing van een boerenbedrijf aan de Insingerstraat 19 naar de Peter van den Breemerweg en de bouw van vier woningen op de locatie Insingerstraat.

zienswijze 78, (amendement VI) betreft het aanpassen van de goot- en nok hoogte voor de bouw van een dubbele woning op de locatie Veenzoom 2

zienswijze 80,(amendement VII) betreft het opnemen van een wijzigingsgebied voor de sloop van 3 bouwwerken en de bouw van een woning, op de locatie Veenzoom 6

zienswijze 61.1 en 61.2,(amendement IX) betreft het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het verwijderen van een aantal bouwwerken, herstel van een door brand aangetast keienhuisje en de bouw van een extra woning op de locatie Staalwijklaan 8.

Dan nog een vraag nav de vanmiddag ontvangen brief van de heer van Hofslot aan de wethouder. Is het juist dat op dit ogenblik alle vereiste informatie, ruimtelijke onderbouwing etc. aanwezig is en er in dit geval geen reden meer aanwezig om de ingediende zienswijze niet op te nemen maar alsnog te honoreren en op te nemen in het bestemmingsplan?

Tenslotte, omdat veel klachten die mij bereikten, daar ook nu weer over gaan, wil ik nogmaals aandringen bij het college om toch vooral goed en tijdig te communiceren met de individuele burger, over wat in zijn of haar geval verandert in een nieuw bestemmingsplan, zodat men niet achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan, omdat men het niet tijdig gezien heeft. Daarvoor zullen wij ons dan ook in de toekomst blijven inzetten, net zolang totdat dit geregeld is. Daarover graag een reactie van de wethouder.